Insinööri, graafinen teollisuus

Johdanto

Graafisen alan insinöörit työskentelevät tavallisimmin tuotannon johto- ja esimiestehtävissä, kehitystehtävissä tai asiakaspalvelussa painotaloissa ja mainostoimistoissa. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi tuotantoinsinööri ja kehityspäällikkö. Ammatissa on tunnettava painotuotteen valmistuksen prosessi. Esimiestehtävissä tarvitaan mm. organisointitaitoja ja kykyä tehdä ratkaisuja itsenäisesti sekä vastuuntuntoa ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Graafisen alan insinöörit työskentelevät tyypillisesti johto- ja esimiestehtävissä, tuotannon teknisessä suunnittelussa ja kehityksessä sekä asiakaspalvelussa. Tehtävänimikkeet vaihtelevat toimenkuvien mukaan. Tavallisimpia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi tuotantoinsinööri, tuotantojohtaja, tuotantopäällikkö, kehityspäällikkö ja käyttöinsinööri.

Graafisessa teollisuudessa työnkuvaan kuuluu tyypillisesti painotuotteiden valmistuksen johto-, esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Tuotteita ovat esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat ja mainospainotuotteet.

Painettu ja digitaalinen viestintä ovat lähentyneet toisiaan, mikä on laajentanut tehtäväalueita. Perinteisten painotekniikoiden ja -prosessien rinnalle ovat nousseet digitaalinen painaminen, sähköinen julkaisutoiminta ja monikanavajulkaiseminen.

Työtehtäviin voi kuulua myös asiakaspalvelua, markkinointia ja myyntiä sekä kouluttamista. Riippuen yrityksen koosta, tehtäviin voi kuulua myös henkilökunnan työhönottoa, perehdyttämistä, sijoittelua ja töiden jakamista sekä käytännön työnjohtoa.

Graafisen alan insinöörit työskentelevät kaikilla tehtävätasoilla ylimmästä johdosta keskijohtoon ja esimiehistä asiantuntijoihin. Heidän alaisuudessaan työskentelee työnjohtajia, painopinnanvalmistajia, painajia, jälkikäsittelijöitä jne. Suurimmassa osassa graafisen teollisuuden yrityksistä työskentelee alle viisi henkilöä.

Työympäristö vaihtelee työnkuvan mukaan, työtä tehdään sekä toimistohuoneessa että tuotantotiloissa tarpeen mukaan. Monissa yrityksissä tehdään kaksivuorotyötä, sanomalehtiä painettaessa myös yötyötä. Työaika ei aina rajoitu määrätunteihin. Työhön saattaa kuulua matkustamista.

 

Työpaikat

Painotalot (kirjapainot, lehtipainot, pakkauspainot jne.).

Graafisen alan insinöörejä työskentelee myös mm. mainostoimistoissa.

 

Työn vaatimukset

Graafisen alan insinöörin on hallittava painoviestinnän prosessit, painamisen perinteiset ja digitaaliset painamistekniikat sekä materiaalit ja painotuotteet.

Nykyään on yhä enemmän tunnettava myös sähköistä julkaisutoimintaa ja monikanavajulkaisemista.

Ammatissa on kyettävä johtamaan, ohjaamaan ja kehittämään tuotantoa. Tuotekehitys on hallittava.

Myös taloudelliseen kannattavuuteen, työvoimaan ja laatuun liittyvät asiat on tunnettava.

Esimiestehtävissä tarvitaan organisointitaitoja, kykyä tehdä ratkaisuja itsenäisesti, itseluottamusta, vastuuntuntoa ja yhteistyötaitoja.

Selkeä itsensä ilmaisemisen taito on tarpeen. Lisäksi työssä korostuvat koulutus- ja konsultointitaidot.

Kielitaito on eduksi.

Alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen on tärkeää. Jatkokouluttautuminen on tarpeen, koska työmenetelmät ja laitteet kehittyvät edelleen.

Tehtävien hoito edellyttää sopeutumista tiukkoihinkin määräaikoihin ja ajoittain kiireiseen työtahtiin.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella mediatekniikkaa. Tutkinto on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun puunjalostustekniikan laitoksella voi opiskella paperi- ja painatustekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka. Teknisen toimihenkilön palkka määräytyy hänen palkkaryhmänsä, toimen asettaman vastuun ja vaatimusten sekä koulutuksen, pätevyyden, kokemuksen jne. perusteella.

 

 

Työmarkkinatiedot
Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Graafinen teollisuus

Graafinen teollisuus työllistää painamisessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa alle 7 000 ammattilaista (v. 2017). Alan henkilöstön määrä on jo pitkään ollut laskussa johtuen tuotannon tehostumisesta sekä painotuotteiden kysynnän vähentymisestä digitaalisen viestinnän yleistyessä.

Henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän myös tulevaisuudessa. Lähivuosina alalta jää kuitenkin paljon työntekijöitä eläkkeelle, minkä seurauksena työpaikkoja vapautuu ammattitaitoisille osaajille. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan.

Alalla tarvitaan mm. painotuotteiden valmistamiseen liittyvän automaatiotekniikan hallintaa, materiaalien ja raaka-aineiden tuntemusta sekä digitaalipainamiseen liittyvän tekniikan hallintaa, monitaitoisuutta ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Lähinimikkeet

diplomi-insinööri
faktori
kehitysinsinööri
käyttöinsinööri
mediatekniikan insinööri
painon esimies

Insinööri, graafinen teollisuus