Nuoriso-ohjaaja

Johdanto

Nuoriso-ohjaaja työskentelee nuorten parissa ohjaustyössä. Tehtäviin kuuluu vapaa-ajantoiminnan suunnittelua, toteutusta ja edellytysten luomista. Nuoriso-ohjaajat tekevät useimmiten kenttätyötä nuorten parissa esimerkiksi nuorisotiloissa. Työpaikkoja on mm. kunnilla, seurakunnilla ja järjestöissä. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja vastuullisuutta.

Työtehtävät

Nuoriso-ohjaajan työ on ohjata, toteuttaa ja luoda edellytyksiä nuorten vapaaehtoiselle, heidän omista lähtökohdistaan syntyvälle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksille.

Työn tavoitteena on tukea nuoren yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua auttamalla häntä omien voimavarojen tunnistamisessa, oman identiteetin vahvistamisessa sekä elämänhallinnan taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisessä.

Perustyö tapahtuu enimmäkseen nuorisotiloissa, joissa nuoriso-ohjaaja on aikuisena paikalla ohjaamassa ja myös valvomassa toimintaa. Nuoriso-ohjaajat myös suunnittelevat ja järjestävät kulttuuri-, liikunta-, seikkailu-, leiri-, retki- ja elämystoimintaa.

Työn luonne ja sisältö on monipuolistunut ja laaja-alaistunut kunnallisen nuorisotyön verkottuessa koulun ja muiden kasvatus- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa. Ohjaajia toimii myös esimerkiksi nuorten työpajoissa. Järjestöissä nuoriso-ohjaajat voivat toimia myös tiedotus- tai koulutustehtävissä.

Erityisnuorisotyöhön kuuluu myös etsivää katutyötä ja työskentelyä vaikeissa olosuhteissa elävien ja moniongelmaisten nuorten kanssa. Monet järjestöt tarjoavat katupartiointi- ja yökahvilatyyppistä toimintaa, leirejä ja puhelinpäivystystä.

Nuoriso-ohjaajan ja nuorisotyöntekijän ammateissa on tärkeää toimia yhteistyössä kodin, koulun ja sosiaalitoimen kanssa. Työn luonteen vuoksi monen nuoriso-ohjaajan työaika painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

 

 

 

Työpaikat

Nuoriso-ohjaajia toimii kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa, yrityksissä, projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Vakituisten ja kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi alalla on paljon tuntityöntekijöitä.

Työn vaatimukset

Nuoriso-ohjaajana työskentely edellyttää kiinnostusta ihmisen kasvamiseen ja kehittymiseen.

Ammatissa tarvitaan laaja-alaista tietämystä yhteiskunnan rakenteiden vaikutuksesta kehitykseen.

Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat vastuullisuus, luotettavuus, joustavuus, sosiaalinen herkkyys, motivointi- ja empatiakyky sekä taito hyväksyä erilaisuutta.

Ohjaajalla tulee olla valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön sekä kykyä luottamukselliseen ja luovaan vuorovaikutukseen sekä ohjattavien että muiden ammattilaisten kanssa.

Ohjaajalta vaaditaan suunnittelu-, toteutus- ja arviointikykyä erilaisten toimintakokonaisuuksien ja palvelujen tuottamisessa.

Nuoriso-ohjaajan on tunnettava paikallinen ja alueellinen hallinto sekä ymmärrettävä oman toiminnan ja ratkaisujen yleiset ja taloudelliset vaikutukset.

Työssä tulee tuntea järjestöjä sekä julkisen sektorin palvelut, nuorille suunnattuja opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksia sekä kansainvälisiä yhteistyötahoja.

Erilaisten harrastusalojen tuntemus ja monipuoliset taidot ovat eduksi.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona.

Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) voidaan suorittaa nuorisotyöhön suuntautuen.

Kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoisuuden antaa Diakonia-ammattikorkeakoulussa suoritettu sosionomi (AMK) - kirkon nuorisotyönohjaajatutkinto. Centria ammattikorkeakoulussa voi suorittaa yhteisöpedagogin amk -tutkinnon kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa, joka sisältää 90 opintopisteen laajuiset, kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavat opinnot.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Nuoriso-ohjaajan palkkaan vaikuttavat erilaiset ikä- tai kokemuslisät sekä ilta- ja viikonlopputyöstä tulevat lisät. Palkkaus määräytyy työnantajasta riippuen esimerkiksi kunnan tai kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Työmarkkinatiedot
Nuorisotyö

Nuorisotyö työllistää kuntien nuorisotoimessa noin 3 400 työntekijää ja seurakunnissa noin 1 200 työntekijää. Nuorisotyötä tekevät järjestöt työllistävät valtakunnallisella tasolla noin 1 100 työntekijää ja piiri- ja paikallistasolla noin 2 000. Ala työllistää myös sosiaalialan yritysten palveluksessa sekä ammatinharjoittajina toimivia.

Nuorisotyön työllisyyttä pitää yllä tarve nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemiseen, elämäntaitojen parantamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja kasvu- ja elinolojen parantamiseen. Työllisyyteen vaikuttavat erityisesti taloudelliset resurssit, joilla henkilöstöä palkataan ja toimintaa hoidetaan, esimerkiksi nuorisojärjestöjen valtionavustukset ja kuntien nuorisomäärärahat.

Kuntien nuorisotoimen työllisyystilanne on yleisesti ottaen vakaa, mutta vaihtelee kunnittain. Henkilöstöä palkataan pääasiassa muihin tehtäviin tai eläkkeelle siirtyvien tilalle. Nuorisotyötä tehdään myös määräaikaisuuksilla, projektityönä ja osa-aikaisesti. Kuntien nuorisotoimen henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla lähivuosina. Seurakuntien työllisyystilanne on samankaltainen kuin kunnilla.

Kunnat hankkivat nuorisotyön palveluita esimerkiksi järjestöiltä, yhdistyksiltä, alan yrityksiltä ja ammatinharjoittajilta. Ostopalveluita on käytetty esimerkiksi etsivän nuorisotyön toteuttamiseen, nuorisotilojen ohjaamiseen, työpajatoimintaan ja iltapäiväkerhotoimintaan. Alan palveluja tarjoavien yritysten ja järjestöjen arvioidaan työllistävän enemmän tulevaisuudessa. Nuorisotyötä tehdään myös verkossa.

Lähinimikkeet

erityisnuorisotyöntekijä
nuorisotyöntekijä
nuorisonohjaaja
vapaa-aikaohjaaja