Suunnittelija, puutuoteteollisuus

Johdanto

Puutuoteteollisuuden suunnittelijat työskentelevät esimies-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. työnjohtoa, tuotekehittelyä ja laadunvalvontaa. Suunnittelijoita työllistävät mm. huonekalu-, puutalo- ja sahateollisuus. Tehtävissä tarvitaan esimiestaitoja, perehtyneisyyttä tuotannonalaan ja vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävät

Puutuoteteollisuuden suunnittelijat työskentelevät tuotannon esimiestehtävissä tai suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Tehtäviin kuuluu työnjohtoa, laadunvalvontaa, tuotekehittelyä, työmenetelmien kehittelyä ja tutkimustyötä.

Toimenkuvaan voivat kuulua myös työhönotto, perehdyttäminen, urakkahinnoittelut jne. Osa alan koulutuksen saaneista toimii myynti- ja koulutustehtävissä.

Puuteknikon ammatissa työskentelevät toimivat lähinnä työnjohdollisissa tehtävissä sekä erilaisissa laskentatehtävissä.

Työ tehdään usein työryhmässä, mutta toimenkuvaan kuuluu myös itsenäistä työskentelyä. Työtilat sijaitsevat joko tehtaassa tai erillisessä toimistorakennuksessa. Tarpeen vaatiessa liikutaan ja työskennellään tuotantotiloissa.

Puutuoteteollisuudessa tehdään päivä- ja vuorotyötä. Tekniset häiriöt, inhimilliset tekijät ja määräajat voivat tuottaa työssä kiirettä.

 

 

Työpaikat

Huonekalu-, rakennuspuusepän- ja puutaloteollisuus sekä saha- ja levyteollisuus.

 

Työn vaatimukset

Hyvä perehtyneisyys tuotannonalaan ja esimiestaidot ovat ammatissa tarpeen.

Kykyä yhteistoimintaan ja joustavuutta tarvitaan myös.

Työnjohtaja toimii johdon ja työntekijöiden välissä. Hänen on ymmärrettävä molempia osapuolia sekä kyettävä välittämään tietoa molempiin suuntiin.

Selkeä itsensä ilmaisemisen taito on tarpeen.

Kielitaidosta on hyötyä.

Halu oppia uutta on tarpeen, samoin kyky sopeutua tuotannon ja menetelmien muutoksiin.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi puutekniikkaan suuntautuen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka, joka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, joka perustuu työn vaativuuteen sekä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Toimihenkilöiden palkkaus perustuu mekaanisessa metsäteollisuudessa Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen, joka on solmittu Metsäteollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä.

Puusepänteollisuus ry:n jäsenten puusepänteollisuutta harjoittavien yksiköiden palveluksessa palkkaus perustuu Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen.

Työmarkkinatiedot
Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuus työllistää noin 22 000 henkilöä, joiden lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimeentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Puutuoteteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jonkin verran viime vuosina.

Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia, ja tuotannosta menee vientiin noin 60 prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa tuotteiden kysyntä, jota ohjaa eniten rakennustoiminta kotimaassa ja Euroopassa. Saha- ja levyteollisuus ovat suhdanneherkkiä aloja, joiden työllisyystilanne voi muuttua nopeasti.

Puutuoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle jäävien tilalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin Suomessa sekä työntekijätehtävissä että johto- ja projektitehtävissä.

Tulevaisuudessa työllisyyteen vaikuttaa puurakentamisen yleistyminen sekä puun jatkojalostuksen määrä. Puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Lisäaineistot

Puualan ammattilaisia. Video. Työministeriö 2000.

Lähinimikkeet

insinööri
levyteknikko
mestari
puualan teknikko
puuteknikko
sahateknikko
teknikko
työnjohtaja
työnsuunnittelija