Hammasteknikko

Johdanto

Hammasteknikko suunnittelee ja valmistaa hammashoidossa tarvittavia hammasproteeseja sekä hampaiden oikomiseen ja purennan hoitoon liittyviä kojeita. Hammasteknikko voi toimia joko ammatinharjoittajana, toisen palveluksessa yksityisessä hammaslaboratoriossa, julkisella sektorilla tai tukkukaupan palveluksessa. Hammasteknikon työ on tarkkuutta, luovuutta ja esteettistä silmää vaativaa käsityötä.

Työtehtävät

Hammasteknikko valmistaa hammaslääkärin toimeksiannosta hammashoidossa tarvittavia hammasproteeseja ja oikomiskojeita. Tehtäviin kuuluu valmistaa mm. osa- ja kokoproteeseja, siltoja, kruunuja, keinojuurien hammasosia, erilaisia oikomislaitteita, hampaiden paikkauksessa käytettäviä täytteitä sekä kasvo- ja leukaproteeseja.

Jokainen proteesi valmistetaan yksilöllisesti kullekin asiakkaalle. Hammasteknikko ei ole suoraan tekemisissä potilaiden kanssa vaan valmistaa proteesin tai muun häneltä tilatun kappaleen hammaslääkärin toimittamien jäljennösten, mallien ja työohjeiden perusteella. Hammasteknikko suunnittelee työn vaiheet ja johtaa työskentelyä hammaslaboratoriossa.

Proteesityön teknisestä toteutuksesta vastaa aina hammasteknikko. Erikoishammasteknikolla on oikeus valmistaa kokoproteeseja myös suoraan asiakkaalle.

Raaka-aineena proteesien valmistuksessa käytetään mm. kipsiä, erilaisia vahoja, muoveja, erityyppisiä metalliseoksia ja yksilöllisesti valmistettavia posliinipinnoitteita. Hammasteknikko tekee myös hampaiden paikkauksessa käytettäviä keraamisia täytteitä ja kultapaikkoja. Lisäksi hän voi valmistaa leuka- ja kasvoproteeseja sekä kuulokojeita.

Työmuotoja ovat mm. valaminen, juottaminen, hiominen, kiillotus, muotoilu ja muotin valmistus. Työssä käytetään apuna erilaisia työstökoneita ja -laitteita.

Hammasteknikon työhön voi kuulua myös työnjohtotehtäviä. Alaisenaan hammasteknikolla saattaa olla muita hammasteknikkoja, hammaslaborantteja sekä hammastyöntekijöitä. Yksityisyrittäjänä toimiva hammasteknikko vastaa koko hammaslaboratorion toiminnasta.

Työn luonne ja työnjako määräytyvät yrityksen koon mukaan. Pienessä yrityksessä hammasteknikko tekee usein yksin kaikki proteesin valmistuksen ja korjauksen työvaiheet. Isossa yrityksessä on sen sijaan mahdollisuus erikoistua esimerkiksi hampaiden oikomishoitoon tai keraamisiin töihin. Erikoistuminen onkin yleistynyt mm. hammaslaboratoriossa tarvittavien laitteiden kalleuden takia.

Hammasteknikon työ on päivätyötä. Hammaslaboratorion työtahtiin ja -määrään vaikuttavat hammaslääkärien tilaukset ja aikataulut. Työssä esiintyy ruuhkahuippuja, jolloin tilauksia on paljon ja työ on hyvin kiireistä.

 

Työpaikat

Hammasteknikko voi työskennellä toisen palveluksessa yksityisessä hammaslaboratoriossa tai toimia ammatinharjoittajana.

Hammasteknikoita työskentelee myös jonkin verran julkisella sektorilla kuten terveyskeskuksissa.

Alalla harjoitettava tukkukauppa, tutkimustyö ja instrumenttien valmistus työllistää osan hammasteknikoista.

 

Työn vaatimukset

Hammasteknikon on tunnettava hammashoidossa käytettävät hammasproteesit sekä hampaiden oikomiseen ja purennan hoitoon liittyvät kojeet sekä osattava suunnitella ja valmistaa ne.

Hammasteknikko tarvitsee työssään kädentaitoja, tarkkuutta ja muototajua sekä värisävyjen ja värivivahteiden erottelukykyä.

Ammatissa tarvitaan myös esimies- ja yhteistyötaitoja sekä organisointikykyä.

Työvälineiden ja -koneiden turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta.

Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimiva hammasteknikko tarvitsee myös liiketoiminnallista osaamista ja yrittäjyyteen liittyviä taitoja, esimerkkinä markkinointitaidot.

Oman yrityksen perustamiskustannukset ovat huomattavat.

Työssä voi olla likaisia ja pölyisiä työvaiheita, joiden vuoksi tarvitaan mm. suojalaseja, suunsuojaa ja kuulosuojaimia. Allergia voi haitata alalla työskentelyä.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon hammasteknikko (AMK).

Työkokemuksen myötä voi hakea kliiniseen jatkokoulutukseen.

Erikoishammasteknikon erikoistumisopintoihin voi hakeutua oltuaan viisi vuotta työelämässä valmistumisen jälkeen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Hammasteknikko on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

 

Palkkaus

Hammasteknikon palkkaus perustuu Hammaslaboratorioliiton jäsenyritysten palveluksessa Hammaslaboratorioalan työehtosopimukseen, joka on solmittu Hammaslaboratorioliitto ry:n ja Ammattiliitto Pron välillä.

Palkkauksen lähtökohtana ovat alan työehtosopimuksen palkkataulukot. Pääsääntöisesti palkka on tätä korkeampi määräytyen työkokemuksen, kykyjen ja taitojen mukaan. Erikoistaidon hankkiminen jollekin työn osa-alueelle nostaa palkan määrää.

Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimivan hammasteknikon ansiot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Kunnilla palkka muodostuu Kunnallisen yleisen virka- tai työehtosopimuksen mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Hammashuoltoala

Hammaslääkäreitä on työelämässä noin 4 600 (v. 2017). Heistä noin puolet työskentelee terveyskeskuksissa. Seuraavaksi yleisintä on työskentely ammatinharjoittajana, sitten toimiminen työsuhteessa yksityisellä sektorilla.

Hammaslääkäreistä erikoishammaslääkäreitä on noin 600. Heistä noin kaksi kolmesta työskentelee yksityissektorilla ja kolmasosa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa.

Hammaslääkäreiden työllisyystilanne on hyvä, eikä työttömyyttä käytännössä juuri esiinny. Hammaslääkäreistä on pulaa erityisesti terveyskeskuksissa. Monella hammaslääkärillä on päätoimensa ohella myös sivutyö, joka on tavallisimmin vuokralaishammaslääkärinä toimiminen kliinisessä työssä.

Hammashuoltoalan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve edistää suun terveyttä sekä ehkäistä ja hoitaa hammassairauksia. Hammaslääkäreiden lukumäärän arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, koska väestön ikääntyminen lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Uusia hammaslääkäreitä tarvitaan myös eläkkeelle jäävien tilalle. Sama koskee erikoishammaslääkäreitä.

Suuhygienistit työllistyvät useimmiten terveyskeskusten hammashoitoloihin, sairaaloihin, muihin hoitolaitoksiin ja yksityisille hammaslääkäriasemille. Suuhygienistejä toimii myös yrittäjinä omilla vastaanotoillaan. Suuhygienistien työllisyystilanne on pääasiassa hyvä, mutta vaihtelee jonkin verran alueellisesti.

Hammashoitajat (lähihoitajat) työskentelevät terveyskeskusten hammashoitoloissa, sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa ja yksityisillä hammaslääkäriasemilla. Heidän työllisyystilanteensa on yleisesti ottaen hyvä.

Hammasteknikot työskentelevät usein yrittäjinä tai toisen palveluksessa hammaslaboratoriossa, joihin myös hammaslaborantit enimmäkseen työllistyvät. Työllisyystilanne on hyvä.

Lähinimikkeet

erikoishammasteknikko

 

Erikoishammasteknikkoliitto EHT ry http://www.erikoishammasteknikkoliitto.fi/
Suomen Hammasteknikkoseura SHtS ry http://www.hammasteknikko.fi/

 

Hammasteknikko