Palkanlaskija

Johdanto

Palkanlaskija laskee työntekijöiden palkat, tekee tilityksiä, kirjoittaa palkkahallintoon liittyviä asiakirjoja ja tilastoi. Työssä vaaditaan laskentataitoja, tarkkuutta, huolellisuutta ja palvelualttiutta. Palkanlaskijoita työskentelee eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja laitosten palveluksessa.

Työtehtävät

Palkanlaskija vastaa palkkojen maksusta ajallaan ja oikein. Hän hoitaa lisäksi palkkoihin liittyvän tilastoinnin ja viranomaisten vaatimat tilitykset kuukausittain tai vuosittain. Työtehtäviin kuuluu työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkanlaskentaa, tilitysten tekoa, palkkahallintoon liittyvien asiakirjojen kirjoittamista ja tilastojen tekoa.

Palkanlaskija tekee palkoista lakisääteiset vähennykset kuten ennakonpidätykset, eläkevakuutusmaksut, työttömyyskassamaksut jne. Lisäksi hän käsittelee palkanlaskennassa luontaisedut ja henkilökuntaedut, laskee matkakustannusten korvaukset sekä laskee vuosilomarahapalkat, lomakorvaukset ja lomarahat sekä palkkaan kuuluvat lisät.

Palkanlaskija joutuu myös vastaamaan palkkausta koskeviin kysymyksiin. Palkka-asiat voivat olla hankalia esimerkiksi silloin, kun joudutaan laskemaan palkkoja takautuvasti useamman vuoden takaa.

Työ on istumatyötä toimistomaisessa ympäristössä, ja yleensä siihen kuuluu paljon päätetyöskentelyä. Palkkojen maksu hoidetaan erilaisten tietokoneohjelmistojen avulla. Osittain palkat joudutaan laskemaan manuaalisesti laskimen avulla.

Työaika on yleensä normaali toimistotyöaika. Työssä joutuu toimimaan tiukkojen aikataulujen mukaan ja usein kiireen alaisena. Pienemmissä yrityksissä palkanlaskija voi joutua vastaamaan yksin koko palkanmaksusta.

Työpaikat

Palkanlaskijoita työskentelee erilaisten yritysten, yhteisöjen ja laitosten palveluksessa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla muun muassa tilitoimistoissa.

Työn vaatimukset

Palkanlaskijalta vaaditaan tarkkuutta, huolellisuutta, järjestelmällisyyttä, palvelualttiutta ja hyvää muistia.

Palkanlaskijan on osattava soveltaa palkkoihin liittyvää keskeistä työlainsäädäntöä ja omassa organisaatiossa noudatettavia työ- tai virkaehtosopimuksia.

Monissa työtehtävissä edellytetään hyvää kielitaitoa.

Ammatissa on hallittava toimisto-ohjelmien ja taloushallinnon ohjelmien käyttö.

Palkanlaskijan on osattava työskennellä kiireen aiheuttaman paineen alaisena. Työ on sidottu määräaikoihin kuten palkanmaksupäiviin.

Työ on suoritettava joustavasti, nopeasti ja luotettavasti.

Istumatyö ja runsas päätetyöskentely saattavat rasittaa hartioita, olkapäitä ja selkää.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintona.

Ammattitaidon kartuttua on mahdollista suorittaa näyttötutkintona myös taloushallinnon ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä sektorilla noudatetaan alakohtaisia työehtosopimuksia. Palkka määräytyy esimerkiksi työn vaativuuden ja työkokemuksen sekä palvelusvuosien mukaan. Lisäksi voidaan maksaa erilaisia työehtosopimuksen mukaisia lisiä.

Työmarkkinatiedot
Toimistotyö

Toimistotyöt työllistävät eri toimialojen yrityksissä, valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa sekä järjestöissä. Toimistotyötä tekevien sijoittuminen käytännössä lähes kaikkien työnantajien palvelukseen ja eri toimialoille tekee näissä tehtävissä toimivien lukumäärän selvittämisen vaikeaksi.

Toimistotöiden työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon välttämättömyys käytännön toiminnan kannalta. Esimerkiksi asiakirjoihin, tiedottamiseen, järjestelyihin, hankintoihin ja asiakaspalveluun liittyvät työt on hoidettava, jotta organisaation tai yrityksen toiminta sujuisi. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ylläpitää myös niiden lakisääteisyys.

Yritykset rekrytoivat toimistotyöntekijöitä tarpeen mukaan. Valtiolla, kunnilla, seurakunnilla ja järjestöissä uusia työntekijöitä palkataan pääasiassa eläkkeelle lähtevien tai uusiin tehtäviin siirtyvien tilalle. Valtio, kunnat ja seurakunnat ovat perustaneet palvelukeskuksia, jotka hoitavat kootusti yksittäisten virastojen ja laitosten henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä.

Toimistopalveluja hankitaan entistä enemmän niitä tarjoavilta yrityksiltä, jotta voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen sekä kustannussyistä. Tilitoimistot ovat erikoistuneet taloushallintoon, henkilöstöpalveluyritykset henkilöstöpalveluihin, minkä lisäksi on toimisto- ja sihteeripalveluja tarjoavia yrityksiä. Ulkoistaminen luo ammattilaisille mahdollisuuksia yritystoimintaan. Toimistotyöhön työllistytään myös henkilöstövuokrauksen kautta.

Taloushallinto

Taloushallintoala työllistää noin 13 000 henkilöä tilitoimistoissa (v. 2017). Taloushallinnon tehtävissä työskennellään myös eri toimialojen yrityksissä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa ja järjestöissä. Näissä työskentelevien taloushallinnon ammattilaisten lukumäärän arvioiminen on vaikeaa, koska taloushallinto voi olla vain yksi tehtäväalue esimerkiksi henkilöstöasioiden ja muiden hallintotehtävien ohella.

Taloushallintoala on vakaa työllistäjä, jonka työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon tärkeys yrityksen tai organisaation käytännön toiminnan kannalta sekä talouteen liittyvien asioiden lakisääteisyys.

Tilitoimistoissa on jatkuva tarve ammattitaitoisille, alan tutkinnon suorittaneille työntekijöille. Osaavista työntekijöistä, erityisesti kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa. Työllisyystilanne kuitenkin vaihtelee alueellisesti. Lähivuosina moni alan ammattilainen jää eläkkeelle, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia työntekijöitä. Eri toimialojen yritykset, julkinen sektori ja järjestöt rekrytoivat taloushallinnon tehtäviin tarpeen mukaan.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa taloushallintoalan työntekijöistä työskentelee tilitoimistoissa, koska yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ulkoistavat taloushallintonsa voidakseen keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa tai -tehtäväänsä sekä kustannussyistä. Taloushallinnon työtehtävät muuttuvat digitalisoinnin myötä yhä enemmän asiantuntijapalvelun, konsultoinnin ja liiketoiminnan strategioiden kehittämisen suuntaan.

Lähinimikkeet

merkonomi
tradenomi