Kassanhoitaja, toimisto

Johdanto

Kassanhoitaja huolehtii yrityksen, laitoksen, viraston, järjestön tai yhdistyksen rahaliikenteestä. Työ vaatii vastuullisuutta ja huolellisuutta, koska kassanhoitaja joutuu käsittelemään suuriakin rahasummia työssään.

Työtehtävät

Kassanhoitaja huolehtii rahaliikenteestä. Tehtäviin kuuluu sekä hoitaa että vastaanottaa maksuja. Kassanhoitaja vastaa siitä, että pankkitilit täsmäävät olemassa olevien tositteiden mukaan.

Kassanhoitajan työ on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Käteisen rahan käsittely on nykyään vähäistä, koska tilalle ovat tulleet mm. erilaiset pankki- ja luottokortit sekä verkkomaksaminen. Työ tehdään nykyään tietotekniikan avulla.

Työ on istumatyötä toimistomaisessa ympäristössä, ja siihen kuuluu paljon näyttöpäätetyöskentelyä. Työtahti on useimmiten kiireinen, eikä siihen juuri voi vaikuttaa. Työ tehdään yleensä normaalina toimistotyöaikana.

Kassanhoitajan tehtäviä saatetaan hoitaa myös jollakin toisella tehtävänimikkeellä, esimerkkeinä toimistosihteeri, sihteeri, assistentti tai kirjanpitäjä, ja muiden tehtävien ohella.

 

Työpaikat

Kassanhoitajia työskentelee yrityksissä, sairaaloissa ja muissa laitoksissa, virastoissa, järjestöissä ja yhdistyksissä.

 

Työn vaatimukset

Kassanhoitajalta edellytetään tarkkuutta, huolellisuutta ja laskentataitoja.

Ammatti vaatii vastuullista, koska siinä joutuu käsittelemään suuriakin rahasummia.

Työtahti on usein kiireinen, joten järjestelmällisyys ja ripeä työtahti ovat tarpeen. Vastuu tilien täsmäävyydestä voi aiheuttaa stressiä.

Istumatyö ja päätetyöskentely saattavat rasittaa hartioita, olkapäitä ja selkää.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi. Tutkinnossa voi suuntautua esimerkiksi talous- ja toimistopalveluihin.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä sektorilla noudatetaan alakohtaisia työehtosopimuksia. Palkka määräytyy esimerkiksi työn vaativuuden ja työkokemuksen sekä palvelusvuosien mukaan. Lisäksi voidaan maksaa erilaisia työehtosopimuksen mukaisia lisiä.

 

Työmarkkinatiedot
Toimistotyö

Toimistotyöt työllistävät eri toimialojen yrityksissä, valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa sekä järjestöissä. Toimistotyötä tekevien sijoittuminen käytännössä lähes kaikkien työnantajien palvelukseen ja eri toimialoille tekee näissä tehtävissä toimivien lukumäärän selvittämisen vaikeaksi.

Toimistotöiden työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon välttämättömyys käytännön toiminnan kannalta. Esimerkiksi asiakirjoihin, tiedottamiseen, järjestelyihin, hankintoihin ja asiakaspalveluun liittyvät työt on hoidettava, jotta organisaation tai yrityksen toiminta sujuisi. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ylläpitää myös niiden lakisääteisyys.

Yritykset rekrytoivat toimistotyöntekijöitä tarpeen mukaan. Valtiolla, kunnilla, seurakunnilla ja järjestöissä uusia työntekijöitä palkataan pääasiassa eläkkeelle lähtevien tai uusiin tehtäviin siirtyvien tilalle. Valtio, kunnat ja seurakunnat ovat perustaneet palvelukeskuksia, jotka hoitavat kootusti yksittäisten virastojen ja laitosten henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä.

Toimistopalveluja hankitaan entistä enemmän niitä tarjoavilta yrityksiltä, jotta voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen sekä kustannussyistä. Tilitoimistot ovat erikoistuneet taloushallintoon, henkilöstöpalveluyritykset henkilöstöpalveluihin, minkä lisäksi on toimisto- ja sihteeripalveluja tarjoavia yrityksiä. Ulkoistaminen luo ammattilaisille mahdollisuuksia yritystoimintaan. Toimistotyöhön työllistytään myös henkilöstövuokrauksen kautta.

Taloushallinto

Taloushallintoala työllistää noin 13 000 henkilöä tilitoimistoissa (v. 2017). Taloushallinnon tehtävissä työskennellään myös eri toimialojen yrityksissä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa ja järjestöissä. Näissä työskentelevien taloushallinnon ammattilaisten lukumäärän arvioiminen on vaikeaa, koska taloushallinto voi olla vain yksi tehtäväalue esimerkiksi henkilöstöasioiden ja muiden hallintotehtävien ohella.

Taloushallintoala on vakaa työllistäjä, jonka työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon tärkeys yrityksen tai organisaation käytännön toiminnan kannalta sekä talouteen liittyvien asioiden lakisääteisyys.

Tilitoimistoissa on jatkuva tarve ammattitaitoisille, alan tutkinnon suorittaneille työntekijöille. Osaavista työntekijöistä, erityisesti kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa. Työllisyystilanne kuitenkin vaihtelee alueellisesti. Lähivuosina moni alan ammattilainen jää eläkkeelle, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia työntekijöitä. Eri toimialojen yritykset, julkinen sektori ja järjestöt rekrytoivat taloushallinnon tehtäviin tarpeen mukaan.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa taloushallintoalan työntekijöistä työskentelee tilitoimistoissa, koska yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ulkoistavat taloushallintonsa voidakseen keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa tai -tehtäväänsä sekä kustannussyistä. Taloushallinnon työtehtävät muuttuvat digitalisoinnin myötä yhä enemmän asiantuntijapalvelun, konsultoinnin ja liiketoiminnan strategioiden kehittämisen suuntaan.

Lähinimikkeet

merkonomi
pääkassanhoitaja
toimistosihteeri
sihteeri