Matkailuvirkailija

Johdanto

Matkailuvirkailija toimii matkailun neuvonta- ja myyntitehtävissä esimerkiksi matkatoimiston, matkailukeskuksen tai liikenneyhtiön palveluksessa. Työ on asiakaspalvelua, joka edellyttää matkailupalvelujen tuntemusta joustavuutta ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Matkailuvirkailija esittelee, myy, varaa ja järjestää asiakkaille erilaisia matkailupalveluja. Tehtäviin kuuluu selvittää asiakkaiden tarpeet, esitellä eri vaihtoehtoja ja matkailukohteita, suunnitella matkareittejä sekä tehdä matkapalveluiden ja matkojen varauksia. Hän selvittää asiakkaille myös palveluiden hinnat sekä niihin liittyvät ehdot.

Työtehtävät vaihtelevat eri toimipaikoissa. Matkatoimistossa työ on pääasiassa valmismatkojen, valmiiden matkapakettien, lähialueristeilyjen ja kotimaan matkailupalveluiden myyntiä yksittäisille kuluttajille. Matkatoimistojen rooli on muuttunut enemmän konsultoivaksi, jolloin ne mm. antavat neuvoja ja suosituksia asiakkaille. Työhön liittyy myös varausten suorittaminen ja matkustusdokumenttien tuottaminen.

Matkailukeskuksessa matkailuvirkailija toimii myyntipalvelu- ja vastaanottotehtävissä, joissa hoidetaan palveluiden varauksia, asiakkaiden vastaanottoa ja neuvontaa. Tehtäviin voi kuulua myös laajemmin muitakin matkailukeskuksen tehtäviä.

Liikenneyhtiön kuten esimerkiksi bussiyhtiön, VR:n, laivayhtiön tai lentoyhtiön palveluksessa matkailuvirkailija hoitaa muun muassa myyntipalvelu-, lipunmyynti-, lähtöselvitys- ja muita asiakaspalvelutehtäviä.

Matkailuvirkailija voi työskennellä myös lentoyhtiön puhelinmyyntitehtävissä tai hotelliketjun varauskeskuksessa tai autovuokraamon myyntipalveluissa, joissa työ sisältää varaustehtäviä ja tarjousten tekoa.

Työympäristönä on useimmiten matkailuyrityksen asiakaspalvelupiste tai toimisto. Asiakaspalvelu tapahtuu kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä. Työssä käytetään apuna erilaisia tietojärjestelmiä kuten varausohjelmia. Matkailuvirkailijan työ on yleensä päivätyötä. Työmäärä vaihtelee sesonkien mukaan.

Työpaikat

Matkatoimistot. Matkailukeskukset. Liikenneyhtiöt. Autovuokraamot. Kunnalliset ja alueelliset matkailutoimistot.

 

Työn vaatimukset

Matkailualan työ edellyttää hyviä sosiaalisia ja tiimityötaitoja, järjestelykykyä, oma-aloitteisuutta sekä hyvää kielitaitoa.

Useimmissa tehtävissä tarvitaan myös myyntitaitoa ja palvelualttiutta sekä kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Työssä on osattava toimia joustavasti tilanteiden ja asiakkaiden mukaisesti.

Työn sujumista auttavia ominaisuuksia ovat kärsivällisyys, kohtelias käytös ja hyvä suullinen ilmaisukyky.

Tietotekniikkaa on osattava hyödyntää työssä. Matkailuvirkailijan on hallittavaa tärkeimmät matkailun tietolähteet sekä varaus- ja informaatiojärjestelmät.

Työtahti on usein kiireinen, joten matkailuvirkailijalla tulee olla kyky hoitaa samanaikaisesti useampia tehtäviä sekä työskennellä paineen alaisena. Alalla esiintyy myös odottamattomia poikkeustilanteita, joissa täytyy säilyttää tilannehallinta.

Muuttuva matkailuala edellyttää työntekijöiltä sopeutumista sekä jatkuvaa opiskelua.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua matkailupalvelujen myyntiin ja tietopalveluihin (matkailuvirkailija).

Matkailualan perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintona. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella matkailu- ja ravitsemisalaa eri suuntautumisvaihtoehdoin ja suorittaa tutkinnon restonomi (AMK).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaukset vaihtelevat työnantajasektoreittain ja työehtosopimusaloittain. Esimerkiksi matkatoimistoissa palkkaus perustuu matkatoimistoja koskevaan työehtosopimukseen. Palkka koostuu kuukausipalkasta, mikä määräytyy mm. tehtävän vaativuustason, paikkakuntakalleusluokituksen ja koulutuksen mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Lähinimikkeet

matkailuneuvoja
matkatoimistovirkailija
restonomi