Matkailuyrittäjä

Johdanto

Matkailuyrittäjä toimii erilaisia matkailupalveluja tuottavana yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Matkailualan yrityksiä ovat muun muassa ohjelmapalveluyritykset, loma- ja matkailukeskukset sekä majoitusyritykset ja maaseutumatkailuyritykset. Työ on asiakaspalvelua, joka edellyttää palveluhenkisyyttä, luovuutta, joustavuutta, vastuuntuntoa ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Matkailuyrittäjä, joka on erikoistunut ohjelmapalveluihin, tuottaa matkailijoille ohjelmapalvelukokonaisuuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi luonto-, liikunta-, kulttuuri- ja terveysmatkailuun tai erilaisiin tapahtumiin. Matkailuyrittäjä suunnittelee ohjelman sisällön esimerkiksi hotellin asiakkaille. Hän vastaanottaa vieraat ja huolehtii heidän viihtyvyydestään.

Ohjattuja ohjelmapalvelutuotteita voivat olla oppaan johdolla toteutettu koskenlasku, hevosvaellus, tai johonkin teemaan sidottu ohjelmatuote jne. Kylpylässä voidaan tarjota majoituksen osana erilaisia terveyspalveluja.

Asiakkaalle voidaan tarjota myös omatoimisesti toteutettavaa toimintaa, johon liitetään ennalta oheistettu palvelu, esimerkiksi kalastusmahdollisuus välineineen, pyörämatka ruokapalveluineen tai taidenäyttelykierros reittikarttoineen.

Työhön liittyy välineiden, varusteiden ja liikuntareittien kunnosta ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä opastus niiden käyttöön. Matkailuyrittäjä huolehtii muun muassa asiakkaiden varustamisesta säähän ja olosuhteisiin sopivalla vaatetuksella.

Matkailuyrittäjä tekee myös ohjelmapalvelun edellyttämät sopimukset ja hoitaa talouden. Toiminta on osattava hinnoitella kannattavasti. Lisäksi huolehditaan kirjanpidosta sekä työntekijöiden palkkojen maksusta ja laskujen maksusta.

Matkailuyrittäjä voi olla erikoistunut myös majoitus- ja ravitsemispalveluihin matkailukeskuksissa tai maaseutumatkailuyrityksissä. Majoituspalveluja tarjoavan yrittäjän on hallittava majoituspalveluyrityksen perustyötehtävät sekä työtavat, materiaalit, turvallisuus ja alaa koskeva lainsäädäntö.

Matkailukeskus voi olla myös ravitsemis- ja majoitustoimintoineen yksi iso matkailuyritys, joka on rakennettu esimerkiksi jonkin nähtävyyden äärelle. Laajemmassa matkailukeskuksessa on useita nähtävyyksiä sekä monipuolisia majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelualan yrityksiä.

Työhön kuuluu myös markkinointia. Matkailupalveluja markkinoidaan esimerkiksi messuilla sekä internetin välityksellä. Matkailualalla yrittäjät työskentelevät verkostoituneessa työympäristössä. Yhteistyötä tehdään alueen muiden yrittäjien ja esimerkiksi kunnan kanssa.

Työympäristö vaihtelee yrityksen koon sekä sen toiminnan ja oman tehtäväalueen mukaan. Työtä tehdään sekä toimistossa tietotekniikan avulla että luonnossa. Luonnossa työolot riippuvat pitkälti vuodenajoista ja säästä.

Työajat vaihtelevat. Suuremman yrityksen omistajan työ voi olla pääasiassa päivätyötä, mutta tarpeen vaatiessa työskennellään muulloinkin. Varsinkin ohjelmapalveluja tarjoavan ammatinharjoittajan työajat ovat epäsäännölliset ja vaihtelevat ohjelmien mukaan. Pitkillä retkillä myös yövytään. Työtä on eniten matkailun sesonki- ja loma-aikoina.

 

Työpaikat

Matkailuyrittäjät työskentelevät omissa yrityksissään omistajina, osakkaina tai ammatinharjoittajina. Matkailualan yrityksiä ovat muun muassa ohjelmapalveluyritykset, loma- ja matkailukeskukset sekä majoitusyritykset ja maaseutumatkailuyritykset.

 

Työn vaatimukset

Matkailuyrittäjältä edellytetään matkailualan tuntemuksen lisäksi liiketaloudellista osaamista. Ammatissa on tunnettava oma liiketoiminta-alue sekä hallittava siinä tarvittavat tiedot ja taidot. Ammatissa on hallittava myös tuotekehitys sekä markkinointi ja myynti.

Matkailuyrittäjän on tunnettava hyvin oman alueensa matkailukohteet, niiden heikkoudet ja vahvuudet sekä kehitysmahdollisuudet.

Toiminnan lähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntevuus, luotettavuus ja verkostoitumistaito. Ammatissa tarvitaan palveluhenkisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja vastuuntuntoa.

Asiakastyytyväisyys edellyttää laadukasta tuotetta, hyvää palvelua ja luovuutta. Asiakkaiden odotukset ja tarpeet on osattava tunnistaa ja täyttää. Matkailupalvelut ja tuotteet on osattava räätälöidä asiakkaiden muuttuvien odotusten ja tarpeiden mukaan.

Ammatissa on oltava laajat ja tiiviit kontaktit sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

Työssä on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osattava työskennellä heidän kanssaan. Matkailuyrittäjän on tunnettava asiakkaiden kulttuuritausta ja hänellä on oltava monipuolinen kielitaito.

Matkailutoiminnan johtaminen edellyttää esimies- ja johtamistaitoja kuten organisointikykyä ja neuvottelutaitoja.

Paineensietokyky on myös tarpeen, sillä on kyettävä työskentelemään tehokkaasti myös kiireisessä työrytmissä ja osattava venyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon suuntautuen matkailupalvelujen tuottajaksi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, maaseutumatkailun ammattitutkinto, matkaoppaan ammattitutkinto ja matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella matkailu- ja palveluliiketoimintaa ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK).

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa voi opiskella matkailututkimusta. Ylempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Useat yliopistot muodostavat yhdessä matkailualan verkostoyliopiston. Matkailualan verkostoyliopisto järjestää matkailualan monitieteistä perus- ja jatkokoulutusta sekä edistää matkailualan tutkimusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Matkailualan yrittäjän ansiot perustuvat elinkeinotoiminnan tuloihin.

 

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Lähinimikkeet

matkailualan yrittäjä
ohjelmapalvelutuottaja
tapahtumatuottaja
restonomi