Matkaopas (kotimaa)

Johdanto

Kotimaan matkaopas opastaa Suomessa sekä koti- että ulkomaisia turistiryhmiä. Omalla asiantuntemuksellaan opas välittää matkailijoille asiantuntevaa tietoa ja myönteisiä elämyksiä matkalla. Useimmat oppaat tekevät osa-aikaista freelancetyötä. Toimeksiantajia ovat matkailu- ja matkatoimistot, opaskeskukset, matkanjärjestäjät, liikenneyhtiöt sekä yritykset. Työ vaatii asiakaspalvelutaitoja, matkakohteiden tuntemusta, selkeää suullista esiintymistä ja hyvää kielitaitoa.

Työtehtävät

Matkaopas tekee asiakaspalvelutyötä, jossa opastus tapahtuu asiakkaan toivomusten ja tilauksen mukaisesti. Oppaan on osattava luoda viihtyisä, mukava ja turvallinen ilmapiiri ja pitää huolta tasapuolisesti jokaisesta opastettavastaan.

Kotimaan matkaoppaan työtehtävät vaihtelevat erittäin paljon. Opastustehtäviä on monenlaisia samoin kuin opastettavia ryhmiä. Opastettavina voi olla sekä kotimaisia että ulkomaisia liike- tai lomamatkailijoita.

Paikallisoppaat vetävät erilaisia nähtävyys- ja tutustumiskierroksia. Tavallisesti he työskentelevät liikkuvassa ajoneuvossa, kuten bussissa tai laivassa, mutta opastavat myös kävellen teemakierroksilla tai paikkakunnan kohteissa.

Työtahti voi olla hyvinkin tiivis, sillä parin tunnin kierrokseen saattaa kuulua useita nähtävyyksiä, joissa kaikissa on ehdittävä vierailla. Opastuksen lisäksi kierrokseen voi kuulua muitakin tehtäviä. Opas esimerkiksi tilaa lippuja teattereihin ja konsertteihin sekä varaa pöydät ravintoloista ja antaa menovinkkejä.

Kotimaan kohdeoppaat toimivat erityistietoja vaativissa kohteissa, esimerkiksi museoissa, kirkoissa, julkisissa rakennuksissa tai tehtaissa.

Tarvittaessa oppaat toimivat myös matkanjohtajina sekä Suomeen tuleville että ulkomaille matkustaville ryhmille. Matka voi olla kotimaan kiertomatka, laivaristeily tai kestoltaan ja matkustustavoiltaan vaihteleva ulkomaanmatka.

Matkanjohtajana työskentelevä opas seuraa ryhmän mukana koko heidän lomansa ajan. Hän vastaa matkan käytännön järjestelyistä ja siitä, että asiakkaan tilaus on sopimuksen mukainen ja matkaohjelman palvelut toimivat.

Transferi hoitaa asiakkaiden kuljetuksen paikasta toiseen, eikä yövy matkustajien kanssa. Tehtävänä voi esimerkiksi olla vieraiden hakeminen lentokentältä, rautatieasemalta tai satamasta ja heidän kuljettaminen hotelliin. Oppaat voivat myös seurustella vieraiden kanssa kokousten yhteydessä tai viedä heidät ostoskierrokselle tai patikkaretkelle.

Luonto- ja eräoppaat suunnittelevat ja järjestävät luonto- ja eräretkiä asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten mukaan. Työ on samankaltaista kuin oppaan työ, mutta luonto- ja eräoppaan on tietenkin tunnettava luonto ja siellä liikkuminen.

Opas työskentelee vaihtelevissa ympäristöissä opastuskohteiden ja toimeksiantojen mukaan. Työtä tehdään sekä sisätiloissa, ulkona että liikennevälineissä. Työssä käytetään esimerkiksi mikrofonia. Työtä tehdään myös toimistossa käyttäen apuna tietotekniikkaa. Oppaan on tunnettava alan hakemistot ja tietolähteet.

Opastusten kesto vaihtelee parista tunnista useaan päivään. Tavallisimmat kaupunkikierrokset ovat parin tunnin mittaisia. Eniten oppailla on töitä kesällä, jolloin myös matkustetaan eniten. Matkanjohtaja on koko ajan ryhmänsä kanssa ja myös yöpyy samoissa hotelleissa tai laivoissa.

Työpaikat

Useimmat oppaat ja matkanjohtajat tekevät osa-aikaista freelancetyötä. Monet oppaat työskentelevät päätoimisesti muissa matkailualan tehtävissä. Osa on itsenäisiä yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Toimeksiantajia ovat matkailu- ja matkatoimistot, opaskeskukset, matkanjärjestäjät, liikenneyhtiöt sekä yritykset.

Työn vaatimukset

Oppaan työ on palveluammatti, joka on itsenäistä ja vastuullista asiantuntijatyötä. Työ edellyttää esiintymistaitoa, täsmällisyyttä, oma-aloitteellisuutta sekä yllättävien tilanteiden ja ryhmän hallintakykyä.

Hyvä opas on perusluonteeltaan kohtelias, reipas ja pirteä. Ammatissa tarvitaan yhteistyökykyä, ystävällisyyttä, hyvää käytöstä ja kiinnostusta asiakkaita kohtaan.

Opas tarvitsee hyvää kielitaitoa, eri kulttuurien ymmärtämistä ja selkeää puheilmaisua.

Oppaan on osattava toimia joustavasti. Hänen on reagoitava nopeasti asiakkaiden esittämiin toivomuksiin ja osattava neuvoa matkailijoita asiakaslähtöisesti.

Oppaalta vaaditaan myös viihdyttäjän taitoja ja jopa näyttelijänlahjoja. Opas vie ryhmänsä suoraan vaikkapa historiaan, aikakauden pukuun pukeutuneena, aikakauden tapoja ja puheenpartta noudattaen.

Matkanjohtajan työssä korostuvat vahva organisointikyky, joustavuus ja kärsivällisyys sekä muuntautumiskyky ja tarinankerronnan taito.

Ammatissa on tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osattava kuunnella heitä.

Oppaan on osattava luoda viihtyisä, mukava ja turvallinen ilmapiiri ja pitää huolta tasapuolisesti jokaisesta opastettavastaan.

Kaikessa toiminnassa on huomioitava turvallisuuskysymykset. On tiedettävä esimerkiksi, miten hätätilanteissa toimitaan ja on pystyttävä antamaan tarvittaessa ensiapua.

Oppaalta vaaditaan hyvää yleissivistystä ja kielitaitoa, ja hänen on tunnettava alansa tietolähteet ja hakemistot. Omat tiedot on pidettävä ajan tasalla, sillä työ ja työtehtävät muuttuvat jatkuvasti.

Matkaoppaan on seurattava aktiivisesti kotimaan ja paikkakunnan tapahtumia, tunnettava paikkakunnan historiaa, osattava suositella asiakkaille sopivia käyntikohteita ja paikallisia erikoisuuksia sekä vastattava matkailijoiden esittämiin kysymyksiin.

 

Koulutus

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon suuntautuen matkailupalvelujen tuottajaksi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa matkaoppaan, erä- ja luonto-oppaan, matkailun ohjelmapalvelujen, maaseutumatkailun ja matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto.

Matkailuoppaiden peruskursseja järjestetään eri puolilla maata. Kursseja ovat järjestäneet mm. paikalliset opasyhdistykset, työväen- ja kansalaisopistot, kauppaoppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja kuntien matkailutoimistot. Oppaille järjestetään myös täydennyskoulutusta.

Suomen opasliiton hyväksymän peruskurssin tai vastaavan koulutuksen suorittaneet voivat käyttää nimitystä auktorisoitu matkailuopas.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella matkailu- ja palveluliiketoimintaa ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK).

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa voi opiskella matkailututkimusta. Ylempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Useat yliopistot muodostavat yhdessä matkailualan verkostoyliopiston. Matkailualan verkostoyliopisto järjestää matkailualan monitieteistä perus- ja jatkokoulutusta sekä edistää matkailualan tutkimusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Oppaiden palkkiot perustuvat enimmäkseen tehtyihin työtunteihin. Matkanjohtajien palkkiot ovat usein myös päiväpalkkioita, tai jokaiselle työtehtävälle on sovittu erillinen palkkio. Viime kädessä jokainen opas määrittää itse oman hintansa, jolla hän opastaa.

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Lähinimikkeet

matkailuopas
kaupunkiopas
kohdeopas
eräopas
luonto-opas