Matkaopas (ulkomaat)

Johdanto

Ulkomaan matkaopas opastaa kohdemaassa turistiryhmiä. Hän järjestää retket matkakohteessa, toimii retkillä oppaana ja huolehtii lomamatkaan liittyvistä käytännön asioista. Työ edellyttää palveluhenkisyyttä ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ilmaisutaitoa ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Matkaoppaan työn tavoitteena on huolehtia asiakkaiden viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista matkan aikana sekä käytännön asioiden sujumisesta. Tarkoituksena on luoda asiakkaalle matkasta mielekäs kokonaiskuva.

Matkaopas hoitaa monenlaisia matkaan liittyviä järjestelyjä kuten esimerkiksi majoitukseen liittyviä. Matkaopas vastaanottaa asiakkaat matkakohteessa sekä hoitaa saapumiseen ja lähtöön liittyvät käytännön muodollisuudet ja viranomaisasiat.

Tehtäviin kuuluu myös retkien suunnittelu, jolloin opas suunnittelee retkien kohteet ja aikataulutuksen, hankkii tarvittavat luvat sekä huolehtii oheispalveluihin liittyvistä varauksista, muutoksista ja peruutuksista sekä laskutuksesta. Matkaopas varaa myös asiakkaiden tilaamat palvelut paikallisilta tuottajilta sekä järjestää erilaisia matkailijoille suunnattuja tilaisuuksia ja juhlia.

Retkillä matkaopas esittelee ja kertoo matkustajille kohteen nähtävyyksistä, maantieteestä, kulttuurista, luonnon erityispiirteistä, paikallisesta elämäntavasta jne. Opas joko tulkkaa vieraskielisen paikallisoppaan tai käyntikohteen opastuksen tai opastaa itse kohteessa.

Tarvittaessa opas tulkkaa myös erilaisten asioiden hoidossa. Matkaopas myös tiedottaa, opastaa ja tarvittaessa auttaa poikkeustilanteissa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa. Onnettomuus- ja sairastumistilanteissa opas järjestää asiakkaan hoitoon.

Opas toimii matkakohteessa työnantajansa edustajana ja päivystää osaltaan matkanjärjestäjän toimistossa. Opas hoitaa myös matkanjärjestelyihin liittyvän raportoinnin ja tilitykset sekä palautteiden käsittelyt. Hän hoitaa myös kuluttajansuojaan ja matkavakuutuksiin liittyviä korvausasioita.

Erikoisopas on erikoistunut tiettyyn harrastustoimintaan kuten sukellukseen, lasketteluun, kulttuuriin, lapsiin jne. Tehtäviin kuuluu ohjata asiakkaita ja neuvoa harrastamisessa käytettävien laitteiden ja välineiden käytössä. Lisäksi työhön kuuluu kohdeoppaan perustehtäviä.

Työtä tehdään eri sidosryhmien kuten esimerkiksi hotellihenkilökunnan, kuljettajien ja paikallisoppaiden kanssa. Matkaopas työskentelee käytännössä yksin, mutta liikkuu jatkuvasti matkailijaryhmän mukana.

Opas työskentelee vaihtelevissa ympäristöissä ja olosuhteissa asiakkaille suunnatuilla opastuskierroksilla. Työssä käytetään esimerkiksi mikrofonia. Toimistossa tehtävässä työssä käytetään apuna tietotekniikkaa. Käytännössä oppaalla ei ole selkeää työaikaa, työ saattaa kestää aamuvarhaisesta yömyöhään.

 

Työpaikat

Useimmat oppaat tekevät freelancetyötä. Toimeksiantajia ovat esimerkiksi matkanjärjestäjät, liikenneyhtiöt sekä yritykset. Osa on itsenäisiä yrittäjiä ja ammatinharjoittajia.

 

Työn vaatimukset

Matkaoppaan työ on itsenäinen ja vastuullinen palveluammatti, jossa vaaditaan laajaa matkailun asiantuntemusta ja yleissivistystä.

Ammatissa edellytetään palvelualttiutta sekä kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Hyvä opas on perusluonteeltaan kohtelias, reipas sekä esiintymistaitoinen.

Ammatissa tarvitaan omatoimisuutta, yhteistyökykyä, ystävällisyyttä, hyvää käytöstä ja kiinnostusta asiakkaita kohtaan.

Opas tarvitsee hyvää kielitaitoa, eri kulttuurien ymmärtämistä ja selkeää puheilmaisua.

Matkaoppaan on pystyttävä johtamaan ryhmää itsenäisesti.

Omien tietojen ylläpitämiseksi on aktiivisesti seurattavaa kohteen tapahtumia, tunnettava paikkakunnan historiaa ja osattava suositella asiakkaille sopivia käyntikohteita sekä paikallisia erikoisuuksia.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen.

Oppaan on tiedettävä, miten hätätilanteessa toimitaan. Tarvittaessa on pystyttävä antamaan ensiapua.

Työtahti on usein kiireinen, ja monta asiaa on hoidettavana samanaikaisesti. Oppaan on hallittava yllättävätkin tilanteet, osattava toimia joustavasti muuttuvissa tilanteissa ja reagoitava nopeasti asiakkaiden esittämiin toivomuksiin.

Ripeä ja johdonmukainen työskentelytapa, huolellisuus ja kyky työskennellä paineen alla ovat ammatissa tarpeen.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon suuntautuen matkailupalvelujen tuottajaksi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa matkaoppaan, erä- ja luonto-oppaan, matkailun ohjelmapalvelujen, maaseutumatkailun ja matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto.

Matkailuoppaiden peruskursseja järjestetään eri puolilla maata. Kursseja ovat järjestäneet mm. paikalliset opasyhdistykset, työväen- ja kansalaisopistot, kauppaoppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja kuntien matkailutoimistot. Oppaille järjestetään myös täydennyskoulutusta.

Suomen opasliiton hyväksymän peruskurssin tai vastaavan koulutuksen suorittaneet voivat käyttää nimitystä auktorisoitu matkailuopas.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella matkailu- ja palveluliiketoimintaa ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK).

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa voi opiskella matkailututkimusta. Ylempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Useat yliopistot muodostavat yhdessä matkailualan verkostoyliopiston. Matkailualan verkostoyliopisto järjestää matkailualan monitieteistä perus- ja jatkokoulutusta sekä edistää matkailualan tutkimusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Oppaiden palkkiot perustuvat enimmäkseen tehtyihin työtunteihin. Matkanjohtajien palkkiot ovat usein myös päiväpalkkioita, tai jokaiselle työtehtävälle on sovittu erillinen palkkio. Viime kädessä jokainen opas määrittää itse oman hintansa, jolla hän opastaa.

 

 

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Lähinimikkeet

matkailuopas
kaupunkiopas
kohdeopas