Huolitsija

Johdanto

Huolitsija työskentelee huolintaliikkeessä tuonti- ja vientikuljetusten järjestelytehtävissä. Työhön kuuluu suunnitella tavarankuljetuksen kokonaisuus, hoitaa tarvittava paperityö ja pitää asiakkaat ajan tasalla kuljetuksen vaiheista. Ammatissa on tunnettava eri kuljetusmahdollisuudet sekä tuontiin ja vientiin liittyvät tulli- ym. määräykset. Tehtävien hoito edellyttää tarkkuutta, organisointikykyä, palveluhenkisyyttä ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Huolitsija työskentelee ulkomaankaupan parissa tuonti- ja vientikuljetusten järjestelytehtävissä. Työn tavoitteena on saada tavara tarkoituksenmukaisia kuljetusketjuja käyttäen määränpäähän taloudellisesti ja ajoissa.

Huolitsija järjestää toimeksiantajan puolesta tavarankuljetuksen lähtöpaikasta perille. Hän suunnittelee kuljetuksen, tekee reittiselvitykset ja rahtilaskelmat sekä valitsee tarkoitukseen sopivat kuljetusvälineet. Lisäksi hän hoitaa tarvittavat kuljetussopimukset.

Huolintaliikkeellä ei yleensä ole omaa kuljetuskalustoa vaan kuljetukset hoidetaan alihankkijoiden kalustolla. Tyypillisiä kuljetusketjuja ovat esimerkiksi rekkojen ja laivojen yhdistelmät.

Huolitsija seuraa kuljetusten etenemistä ja pitää toimeksiantajan ajan tasalla niiden suhteen. Hän välittää tarpeelliset tiedot ja määräykset tavaran saapumisesta, mahdollisesta väliaikaisesta säilyttämisestä ja uudesta määränpäästä.

Huolitsijalla on myös velvollisuus tarkastaa kuljetettava tavara, kuljetuspakkauksen kunto, asiakirjat jne. kuljetusketjun eri vaiheissa.

Vienti- ja tuontitullauksissa huolitsija laatii tarvittavat paperit tullausta varten. Erilaisten tullaukseen liittyvien maksujen ja verojen laskemista varten on usein olemassa tariffointiosasto.

Huolitsijan työ on pääasiassa tavarankuljetuksen paperiasioiden hoitamista. Viennin ja tuonnin asiantuntijana hän täyttää tarvittavat asiakirjat ja hoitaa ne eteenpäin. Lisäksi hän on yhteydessä asiakkaisiin tavarankuljetuksiin liittyvissä asioissa.

Työ tehdään pääasiassa toimistomaisessa ympäristössä tietotekniikan ja puhelimen välityksellä. Työyhteisön koko vaihtelee yrityksittäin. Huolitsijan työ on tyypillisesti päivätyötä, mutta kiireisinä aikoina tehdään ylitöitä. Työtahti riippuu viennin ja tuonnin kehityksestä.

 

Työpaikat

Huolintaliikkeet.

 

Työn vaatimukset

Huolitsijan on tunnettava eri kuljetusmahdollisuudet sekä hallittava tuontiin ja vientiin eri maissa liittyvät tulli- ym. määräykset ja verot.

Ammatissa on kyettävä käsittelemään nopeasti ja virheettömästi kymmeniä asiapapereita ja ottamaan huomioon eri maiden vaatimukset ja menettelytavat.

Huolitsijalta edellytetään tarkkuutta, huolellisuutta ja halua työskennellä numeroiden parissa.

Organisointikyky on tarpeen, koska työssä voi joutua kovan kiireen ja paineen alaiseksi.

Ammatissa tarvitaan hyvää kielellistä ilmaisukykyä.

Kielitaito on tarpeen, sillä huolitsija joutuu työssään paljon tekemisiin vieraskielisen aineiston, kuten kirjeiden ja asiapapereiden kanssa. Työhön voi sisältyä myös puheluita vieraalla kielellä.

Asiakaspalvelutehtävät edellyttävät palveluhenkisyyttä sekä kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

 

Koulutus

Sopiva pohjakoulutus huolitsijaksi on esimerkiksi liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös ulkomaankaupan ammattitutkinto sekä ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Käytössä on usein henkilökohtainen työsopimus. Palkan määräytymiseen vaikuttavat mm. asema yrityksessä, ammattitaito, työkokemus ja erityistaidot kuten kielitaito.

Palkkaus perustuu huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimukseen, joka on solmittu Erityispalvelujen Työnantajaliiton ja Erityisalojen Toimihenkilöliiton ERTO:n välillä.

 

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Lähinimikkeet

huolintapäällikkö
merkonomi
tradenomi
tradenomi (AMK)

 

Huolitsija