Varastonhoitaja

Johdanto

Varastonhoitajan työnkuva määräytyy varaston mukaan. Suurissa varastoissa varastonhoitaja johtaa toimintaa, pienemmissä työhön kuuluu myös tavaran käsittelyä. Tehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanottoa, keräilyä ja lähettämistä sekä varastokirjanpitoa. Työpaikkoja on mm. kaupan alan, teollisuusyritysten ja kuljetusliikkeiden varastoissa. Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta sekä organisointitaitoa, itsenäistä työskentelyotetta ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Varastonhoitaja työskentelee esimerkiksi tehtaan, tukkukaupan tai suuren autokorjaamon varastossa. Varaston luonne ja koko vaikuttavat työnkuvaan. Suurissa varastoissa varastonhoitaja johtaa varaston toimintaa, pienemmissä hän osallistuu itsekin tavaran käsittelyyn.

Tehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanottoa, säilytystä, keräilyä ja pakkaamista sekä autojen kuormausta, tavaran lähettämistä ja luovutusta. Varastonhoitaja hoitaa myös varaston asiakirjat, inventoinnit ja varastosaldon seurannan. Hän saattaa vastata myös varaston hankinnoista ja tilinpidosta.

Tarvikevarastonhoitajan nimikettä käytetään silloin, jos tehtävänä on vastata tuotantolaitoksessa materiaalien tai raaka-aineiden sisäisestä jakelusta ja saatavuudesta.

Työtä tehdään varastoympäristössä, jossa on tyypillisesti pitkiä, korkeiden hyllyrivistöjen reunustamia käytäviä. Autojen kuormaus tehdään ulkona lastauslaiturilla. Paperityötä tehdään toimistossa joka yleensä sijaitsee varaston yhteydessä.

Varastossa saattaa olla myös erillinen tiski paperiasioiden hoitamista, pienempien tavaroiden luovutusta tai myyntiä varten.

Tavaraa käsitellään sekä käsin että koneellisesti esimerkiksi trukeilla ja automaattisilla laitteilla. Varaston asiakirjat ja varastokirjanpito tehdään tietotekniikkaa käyttäen. Nykyaikaiset varastotietojärjestelmät näyttävät varastosaldon ja jopa muistuttavat tavaroiden lisätilauksen tarpeesta.

Varastonhoitajalla voi olla alaisinaan varastotyöntekijöitä, jotka siirtävät tavaroita hyllyille ja lattiapaikoille sekä keräävät, kuormaavat ja luovuttavat tavaroita.

Työ on yleensä päivätyötä, mutta joissakin suurimmissa teollisuuslaitoksissa ja tukkukaupan varastoissa saatetaan tehdä myös 2-vuorotyötä.

Varastonhoitajan ja varastotyöntekijän ammattikuvat voivat olla hyvinkin lähellä toisiaan, jolloin ero perustuu lähinnä varastonhoidolliseen vastuuseen.

 

Työpaikat

Tukkukauppa. Vähittäiskauppa. Teollisuus. Kuljetusliikkeet. Huolintaliikkeet. Tulli. Satamalaitos. Kunnat.

 

Työn vaatimukset

Ammatissa on tunnettava tavaran varastointiin, kuljetuksiin, varastotalouteen ja kierrätykseen liittyvät perusasiat.

Varastonhoitajan työssä tarvitaan organisointitaitoa, huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Tehtävien hoito edellyttää sekä itsenäistä työskentelyotetta että yhteistyötaitoja ja joustavuutta.

Selkeä itsensä ilmaisemisen taito on tarpeen varastotyöntekijöiden opastamisessa ja neuvomisessa.

Varastonhoitajan on varsinkin pienemmissä varastoissa osattava itsekin käyttää ja huoltaa työkoneita.

Varaston tietojärjestelmiä on osattava käyttää.

Stressiä voivat aiheuttaa varastotoimitusten tiukat aikataulut sekä ennalta arvaamattomat häiriöt esimerkiksi tuotantolaitoksen tarvitseman materiaalin loppuessa kesken.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon varastopalveluihin suuntautuen.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona kuten myös varastoalan ammattitutkinnon ja varastoalan erikoisammattitutkinnon.

Myös mm. Markkinointi-instituutissa järjestetään logistiikka-alan koulutusta.

Varastosta ja tarkemmasta toimenkuvasta riippuen myös liiketalouden perustutkinto, merkonomi, tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK) voivat soveltua tehtävään.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Joissakin varastoissa (polttoaineet, vaaralliset aineet tms.) on viranomaisten asettamia kelpoisuusehtoja.

 

Palkkaus

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu kyseisen alan työehtosopimukseen tai henkilökohtaiseen työsopimukseen.

Teollisuudessa käytetään kuukausipalkkaa, joka määräytyy tehtävän vaativuuden, henkilön työsuorituksen ja muun pätevyyden perusteella. Palkan määrään vaikuttavat mm. varaston luonne, tehtävien sisältö ja esimiesasema sekä koulutus ja työkokemus.

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Lähinimikkeet

materiaalinhoitaja
tarvikevarastonhoitaja