Maanmittausinsinööri

Johdanto

Maanmittausinsinöörit tekevät kaavoitusta ja maanmittausta. Työpaikkoja on kunnilla ja valtiolla sekä maanmittauksiin ja paikkatietojärjestelmiin erikoistuneissa yrityksissä ja konsulttitoimistoissa. Työssä vaaditaan vankkaa taloudellista, juridista ja teknistä osaamista, mutta myös yhteistyö- ja neuvottelutaitoja.

Työtehtävät

Maanmittausinsinöörit vastaavat esimerkiksi kaavoituksesta ja maanmittausten tekemisestä. Kaupungin- tai kunnaninsinööri vastaa kaupungin, kunnan tai muun taajaman maanmittaus- ja kartoitustyöstä sekä tekee kiinteistöjen muodostamiseen vaadittavaa suunnittelutyötä.

Maanmittausinsinöörit vastaavat yhdyskuntien maankäytön suunnittelusta ja kaavoittamisesta arkkitehtien ohella. Yhdyskuntasuunnittelussa kaavoitetaan kaupunginosia, kuntia tai kokonaisia alueita laatimalla yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Yleiskaavoilla luodaan perusta ja edellytykset alueen kehittämiselle. Niillä määritetään alueen kasvusuunnat, asumisen, työpaikkojen ja palveluiden painopisteet ja keskinäinen sijainti, liikennejärjestelmät sekä virkistysalueet. Yleiskaavojen yhteydessä tehdään laaja-alaisia selvityksiä ja kartoitetaan suunnittelun tarvitsemat lähtötiedot.

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jolla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Maanmittausinsinöörit voivat myös vastata ja johtaa paikkatietojärjestelmien suunnittelua ja kehittämistä, minkä avulla laaditaan ja päivitetään karttoja. Nykyisin kartat tehdään tietokoneella, ja suurin osa kartalla esitettävistä asioista tulkitaan sisätyönä ilmakuvilta. Työssä analysoidaan ja arvioidaan lentovalokuvia, satelliittikuvia ja muuta mittaustietoa sekä tehdään matemaattisia laskelmia.

Maanmittausinsinööri tekee pääsääntöisesti päivätyötä, mutta työpäivät venyvät työtehtävien ja aikataulujen mukaan. Tietokone on tärkein työväline. Työssä on myös paljon neuvotteluita. Ammattiin kuuluu myös työskentelyä eri työmaakohteissa.

Työpaikat

Valtio. Kunnat. Suunnittelutoimistot. Konsulttitoimistot. Insinööritoimistot. Ohjelmistotalot.

 

Työn vaatimukset

Maamittausinsinöörin on hallittava oman alan tekniikka sekä matematiikkaa ja tunnettava lainsäädäntöä.

Ammatissa on otettava huomioon erilaisten eturyhmittymien, esimerkiksi paikkakunnan viranomaisten, liike-elämän ja poliittisten vaikuttajien näkemyksiä.

Hankkeiden johtaminen vaatii teknisten asioiden tuntemusta sekä organisointi- ja johtamistaitoja.

Maanmittausinsinööri työskentelee yleensä esimiehenä tai johtavana asiantuntijana, mikä edellyttää esimiesosaamista.

Työryhmissä toimiminen edellyttää vuorovaikutustaitoja ja ryhmätyötaitoja sekä neuvottelutaitoja ja sovittelutaitoa.

Hyvää suullinen ja kirjallinen esitystaito on ammatissa tarpeen.

Myös hyvä kielitaito on tarpeen.

Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Stressinsietokyky on työssä tarpeen, sillä työ voi ajoittain olla kiireistä ja stressaavaa.

Koulutus

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa voi opiskella geomatiikkaa ja kiinteistötaloutta. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella maanmittaustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kunnalla ja valtiolla palkka perustuu virkaehtosopimukseen. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen ja on erittäin vaihteleva.

 

 

Työmarkkinatiedot
Maa- ja vesirakennusala

Infrarakentaminen työllistää suoraan noin 45 000 ammattilaista. Alalla työskentelee esimerkiksi maarakentajia, maarakennuskoneenkuljettajia, rakennusmestareita, rakennusinsinöörejä, suunnittelijoita ja urakoitsijoita.

Infrarakentamisen työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve maamme infrastruktuurin kunnossapidolle, rakentamiselle ja suunnittelulle. Yhteiskunnan toiminta on riippuvainen esimerkiksi liikenneväylien ja energiaverkostojen toimivuudesta. Tuotannon tilaajia ovat enimmäkseen valtio ja kunnat sekä talonrakentamisessa ja kaivosalalla toimivat yritykset.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat kuitenkin nopeasti rakennus- ja kunnostushankkeiden määriin ja työllisyyteen. Toiminta on myös osittain kausiluonteista, sillä esimerkiksi teiden rakennus- ja päällystystöitä voidaan tehdä lähinnä lämpiminä vuodenaikoina. Lähivuosina jää eläkkeelle paljon ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia tulijoita. Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät.

Alalla on pulaa etenkin toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista maarakennuskoneenkuljettajista ja maarakentajista sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista yhdyskuntatekniikan rakennusmestareista ja insinööreistä, sillä näihin tehtäviin on koulutettu liian vähän osaajia. Pulaa on myös esimerkiksi silta‐, geo- ja kalliosuunnitteluun erikoistuneista suunnittelijoista ja projektijohtajista.

Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

diplomi-insinööri
insinööri
insinööri AMK
kaupungingeodeetti
kaupungininsinööri
kaupunginmittausinsinööri
kiinteistöinsinööri
maanmittari

 

Maanmittausinsinööri