Valuutta- ja rahamarkkinadealer

Johdanto

Dealerit tekevät pankin tai asiakkaan lukuun kauppaa valuutoilla, kotimaisilla tai ulkomaisilla koroilla sekä johdannaisilla kuten optioilla ja termiineillä. Dealerit vastaavat myös asiakassuhteidensa hoidosta. Dealereita työskentelee pankkien, pankkiiriliikkeiden ja suurten yritysten palveluksessa. Ammatissa tarvitaan kykyä nopeaan päätöksentekoon, analyyttisyyttä, tarkkuutta ja stressinsietokykyä. Myös sosiaalisuus ja palvelualttius ovat työssä tarpeen.

Työtehtävät

Dealerit käyvät kauppaa pankin tai asiakkaan lukuun valuutoilla, kotimaisilla tai ulkomaisilla koroilla sekä johdannaisilla kuten optioilla ja termiineillä.

Valuutta- ja rahamarkkinadealer tekee kauppoja pankin lukuun. Hän päättää itse kaupankäynnistä ja vastaa riskeistä sekä pitää omia positioita valuutassa tai korossa.

Asiakasdealer käy kauppaa asiakkaidensa lukuun. Hän välittää heille tietoa ja informaatiota rahoitusmarkkinoilta, mutta asiakkaat tekevät päätökset. Asiakasdealer käy kauppaa kaikilla rahoitusinstrumenteilla, esimerkiksi johdannaisilla.

Johdannainen (johdannaissopimus, -tuote) on rahoitusinstrumentti, jonka taloudellinen arvo perustuu johonkin toiseen muuttujaan, esimerkiksi osakkeen arvoon. Johdannaisia on kahta päätyyppiä, termiinit ja optiot.

Optio tarkoittaa oikeutta ostaa tai myydä osakkeita tms. määräehdoin. Käytännössä esimerkiksi ostaa tietty määrä jonkin yhtiön osakkeita tiettynä ajankohtana. Termiini puolestaan tarkoittaa sopimusta, jonka perusteella ostajan ja myyjän välillä tehdään osake- tai valuuttakauppa tiettynä hetkenä tulevaisuudessa määrättyyn hintaan.

Dealerit vastaavat myös asiakassuhteidensa ylläpidosta ja jatkuvuudesta. Asiakasdealerit ovat yhteydessä asiakkaisiinsa yleensä puhelimitse, mutta myös henkilökohtaisilla tapaamisilla. Lisäksi he lähettävät asiakkailleen kirjallista aineistoa.

Dealerin työ on ryhmätyötä, missä analyytikot toimittavat tietoa talouden, valuuttojen ja korkojen kehityssuunnista. Keskustelut kollegojen kanssa luovat erilaisia tilanneanalyyseja ja ideoita toimintamahdollisuuksiksi.

Pankeissa työskentelevät dealerit toimivat ryhmissä. Pankkien dealingsaleissa saattaa olla yli 100 ihmistä samassa tilassa. Dealerin työvälineitä ovat erilaiset informaatio- ja tietoliikennejärjestelmät, työnantajan omat tietojenkäsittelyohjelmat ja puhelimet.

Dealerin on melusta huolimatta kyettävä keskittymään omaan työhön, laskelmiin ja asiakaspalveluun. Kiirettä ja stressiä ei saa viestittää asiakkaalle, vaikka linjalla olisi samanaikaisesti useita puheluita.

Työpäivät voivat olla ajoittain pitkiä. Työaikoihin vaikuttavat markkinat, joiden vuoksi töihin saattaa joutua poikkeuksellisessa tilanteessa vaikka kesken loman. Dealerin työ edellyttää jatkuvaa markkinaseurantaa myös vapaa-aikoina.

 

Työpaikat

Pankit. Pankkiiriliikkeet. Suuret yritykset.

Työn vaatimukset

Valuutta- ja rahamarkkinadealereilta edellytetään nopeaa päätöksentekokykyä, analyyttisyyttä, numerotarkkuutta, huolellisuutta, oma-aloitteisuutta ja stressinsietokykyä.

Työ vaatii myös sosiaalisuutta, kykyä toimia erilaisten asiakkaiden kanssa ja palvelualttiutta.

Asiakasdealerin on tunnettava asiakkaansa voidakseen tarjota heille asiantuntevaa palvelua sekä sopivia tuotteita.

Vastuuta lisää kaupankäynti suurilla rahamäärillä. Dealereille on annettu riskirajat kaupankäyntiin. Dealerin on kyettävä toimimaan myös silloin kun kaupat osoittautuvat tappiollisiksi.

Koulutus

Kaupallisen alan koulutus on eduksi, ei välttämätön. Henkilökohtaiset ominaisuudet ovat ratkaisevampia.

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK), voi suorittaa ammattikorkeakouluissa.

Kaupallisen alan korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden kandidaatti tai kauppatieteiden maisteri voi suorittaa yliopistoissa kauppatieteellisellä alalla.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Sopimuspalkka.

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

asiakasdealer
dealer
valuutta- ja rahamarkkinakauppias