Ostaja

Johdanto

Ostajat huolehtivat yritysten ostoista teollisuudessa, tukkukaupassa ja suurimmissa tavarataloissa. Ostajan tehtävänä on ostaa oikea määrä tavaraa oikeaan hintaan ja aikaan. Tehtäviin kuuluu laatia ostosuunnitelmia, tehdä hintavertailuja ja käydä neuvotteluja tavarantoimittajien kanssa. Työssä tarvitaan kaupan, toimialan ja tuotteiden tuntemusta. Ostajan on osattava tehdä itsenäisiä päätöksiä. Häneltä edellytetään neuvottelutaitoja, kielitaitoa ja laskentataitoa.

Työtehtävät

Ostajat huolehtivat yritysten ostoista teollisuudessa, tukkukaupassa ja suurimmissa tavarataloissa. Ostajan tehtävänä on ostaa oikea määrä oikeaa tavaraa oikeaan hintaan ja oikeaan aikaan. Tehtäviä voidaan hoitaa myös muilla nimikkeillä.

Teollisuudessa ostotyö on tuotannossa tarvittavien materiaalien, varaosien ym. tuotantotarvikkeiden hankintaa. Kaupassa työskentelevä ostaja hankkii valmiita tuotteita. Osa ostotoiminnasta on tuontikauppaa.

Ostaja laatii vuosittaisia ostosuunnitelmia ja -budjetteja. Lisäksi hän käy ostoneuvotteluja ja laatii ostosopimuksia. Ostot perustuvat myynti- ja tuotantoennusteisiin. Ennusteiden perusteella ostaja pyytää myyntitarjouksia tavarantoimittajilta. Hän vertailee tarjousten perusteella tuotteen hintaa, laatua ja toimitusehtoja sekä käy hintaneuvottelut myyjien kanssa.

Ostajan työssä keskeistä on yhteistyö myynnin, markkinoinnin, logistiikan ja varastoinnin kanssa. Pienissä yrityksissä ostoista vastaa yleensä yrityksen toimitusjohtaja. Kaupassa ostajalla on yleensä vastuu jostakin tavararyhmästä.

Puhelin ja tietotekniikka kuten esimerkiksi tilaus- ja materiaalinhallintojärjestelmät ovat tärkeimmät työvälineet.

Työnantajasta ja tehtävästä riippuen työ voi olla säännöllistä toimistotyötä. Ostajien työhön kuuluu myös tutustumiskäyntejä tavarantoimittajien luokse sekä messumatkoja. Tavarataloissa työskentelevien ostajien työhön kuuluu runsaasti matkustamista ja työajat ovat epäsäännölliset.

 

Työpaikat

Teollisuuden ja tukkukaupan yritykset sekä suurimmat tavaratalot.

 

Työn vaatimukset

Ostajan työssä tarvitaan kaupallista asiantuntemusta sekä toimialan ja tuotteiden tuntemusta.

Työssä on osattava tehdä nopeita, itsenäisiä päätöksiä.

Kauppasuhteiden hankkiminen ja ylläpito edellyttää sosiaalisia taitoja ja neuvottelutaitoja.

Ostajan on hallittava myös laskentaa ja tietotekniikkaa.

Tuontikauppa edellyttää ulkomaankaupan tuntemusta sekä kielitaitoa. Kielitaitovaatimukset kasvavat liiketoiminnan kansainvälistyessä.

Kaupanteko edellyttää määrätietoista tavoitteisiin pyrkimistä ja tinkimisen taitoja, mutta myös kykyä tehdä kompromisseja.

Ostajan on seurattava tuotealansa kehitystä ja markkinoita. Hänen tulisi kyetä ennakoimaan muuttuvia kulutustottumuksia ja etsimään myyviä uutuustuotteita markkinoille.

Vastuu suurista rahamääristä ja tavaratoimitusten luotettavuudesta voi aiheuttaa stressiä.

 

Koulutus

Ammatissa toimii paljon kaupallisen koulutuksen saaneita. Teollisuudessa ostotehtävissä työskentelevillä voi olla myös jokin teknisen alan koulutus, kuten insinööri.

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti, voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot jne. Lisäksi kaupan alan kursseja järjestävät kaupan alan yritysten omat koulutusorganisaatiot.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Useilla ostajilla on sopimuspalkka, joka voi olla kiinteä kuukausipalkka, kiinteän kuukausipalkan ja provisiopalkan yhdistelmä tai pelkkä provisiopalkka. Palkan suuruuteen vaikuttavat mm. koulutus, ammattikokemus ja kielitaito.

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

ekonomi
hankintapäällikkö
insinööri
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
materiaalijohtaja
merkonomi
ostopäällikkö
sisäänostaja
tavararyhmäpäällikkö
tradenomi
tuoteryhmäpäällikkö