Myyntiedustaja

Johdanto

Myyntiedustaja myy edustamansa teollisuusyrityksen tai maahantuontiliikkeen tuotteita jälleenmyyjille ja suurasiakkaille. Itsenäiseen työhön kuuluu kaupankäyntiä ja myynninedistämistä asiakkaiden luona. Ammatti edellyttää hyvää tuotetuntemusta, myyntihenkisyyttä ja neuvottelutaitoja. Ulkomailla tarvitaan kielitaitoa ja kulttuurin tuntemusta.

Työtehtävät

Myyntiedustaja myy edustamansa teollisuusyrityksen tai maahantuontiliikkeen tuotteita jälleenmyyjille ja suurasiakkaille. Työhön kuuluu kaupankäyntiä ja myynninedistämistä. Työnkuva ja ammattinimike vaihtelevat yrityksen ja toimialan mukaan.

Myyntiedustajan työ on itsenäistä myynti- ja markkinointityötä jota tarvitaan erityisesti uutuustuotteiden markkinoinnissa. Myyntiedustaja tekee asiakkaille myyntitarjouksia sekä osallistuu messuille ja järjestää esittelytilaisuuksia. Suuri osa työstä on neuvottelua asiakasyrityksissä tai asiakkaan kanssa puhelimitse.

Myyntiedustaja pitää yhteyttä sekä vanhoihin että uusiin asiakkaisiin. Työssä korostuu entistä enemmän asiakkaiden konsultointi ja neuvonta. Myyntimiehet myös välittävät työnantajilleen tietoa markkinoiden kilpailutilanteesta sekä asiakaspalautetta ja kehittämisideoita.

Asiakastyö on sosiaalista, mutta työ on osittain yksinäistä, koska työtovereita näkee harvoin. Myyntiedustajan tärkeimmät työvälineet ovat auto, puhelin, tietokone sekä mukana kulkevat tuotenäytteet ja muu esittelymateriaali.

Myyntiedustajan työssä joutuu matkustamaan erittäin paljon. Työvuodessa voi olla jopa 200 matkapäivää. Ulkomailla työskentelevät myyntiedustajat matkustavat yleensä lentokoneella.

Myyntiedustaja työskentelee usein neljä päivää viikosta matkoilla ja yhden päivän myyntikonttorissa. Välimatkat Suomessa ovat pitkiä, joten usein voi joutua yöpymään hotelleissa.

 

Työpaikat

Teollisuusyritykset. Maahantuojat.

Työn vaatimukset

Myyntiedustajan työ on henkilökohtaista myyntityötä, joka edellyttää hyvää tuotetuntemusta sekä neuvottelutaitoja, myyntihenkisyyttä ja tulosvastuullisuutta.

Kaupan alan työtehtävissä korostuvat asiakaspalveluhenkisyys sekä vuorovaikutustaidot.

Työssä on jatkuvasti sopeuduttava uusiin työtilanteisiin ja ympäristöihin. Ulkomaan komennuksilla hyvä kielitaito ja kulttuurin tuntemus ovat tarpeen.

Vastuu myyntituloksista voi aiheuttaa stressiä. Matkatyö asettaa perhe- ym. sosiaalisille suhteille omia vaatimuksiaan.

 

Koulutus

Myyntiedustajilla on yleensä kaupallisen alan koulutus.

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti, voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto sekä markkinointiviestinnän ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat mm. Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot. Lisäksi kaupan alan kursseja järjestävät kaupan alan yritysten omat koulutusorganisaatiot.

Päämiehet ja työnantajat järjestävät myös tuotekoulutusta. Itsenäisenä kauppaedustajana toimimiseen koulutusta järjestää Myyntimiesten Oikeusturva MOT Oy.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen henkilökohtaiseen sopimukseen ja voi vaihdella suuresti toimialan, työntekijän kokemuksen ym. mukaan. Noin puolet myyntiedustajista työskentelee kiinteällä peruspalkalla, muut kiinteän peruspalkan ja provisiopalkan yhdistelmällä tai provisiolla.

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

kauppaedustaja
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
kauppamatkustaja
laitosmyyjä
merkonomi
myyntimies
myyntineuvottelija
piiriedustaja
teollisuusmyyjä
tradenomi
tukkumyyjä