Tukkukauppias

Johdanto

Tukkukauppias on liikkeenharjoittaja, joka ostaa valmistajilta tuotteita suurissa erissä ja myy ne edelleen. Tukkukauppias voi toimia joko tiettyjen tuoteryhmien ja -merkkien maahantuojana tai sitten monialayrittäjänä. Työ edellyttää kaupan, toimialan ja tuotteiden tuntemusta. Työssä tarvitaan neuvottelu-, organisointi- ja kielitaitoa sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Työtehtävät

Tukkukauppias on liikkeenharjoittaja, joka ostaa valmistajilta tuotteita suurissa erissä ja varastoi ne. Ostamansa tuotteet hän myy edelleen jälleenmyyjille, suurasiakkaille ja teollisuudelle.

Tukkukauppa voidaan jakaa päivittäistavaroiden ja erikoistavaroiden kauppaan sekä tekniseen tukkukauppaan, jossa tavaraa myydään teollisuudelle. Myytävät tuotteet vaihtelevat koneista elintarvikkeisiin.

Tukkukauppias voi toimia joko tiettyjen tuoteryhmien ja -merkkien maahantuojana tai sitten monialayrittäjänä. Työtehtävät vaihtelevat yrityksen koon ja toimialan mukaan.

Tukkukauppias ostaa myymänsä tuotteet itselleen ennen kuin hän myy ne edelleen. Tämä vaatii suuriakin investointeja.

Tukkukauppias ylläpitää suhteita tavarantoimittajiin ja jälleenmyyjiin. Hän hoitaa kaiken maahantuontikäytännöistä, osto-, kuljetus-, vakuutus- ym. sopimuksista laskutukseen.

Ostamisen, varastoinnin ja myynnin ohella tukkumyyjät voivat vastata myös tavaroiden lajittelusta, kokoamisesta ja pakkaamisesta. Lisäksi he jakavat tavaraa pienempiin eriin (esimerkiksi lääkevalmisteita) sekä jäähdyttävät, asentavat jne. riippuen tuotteista.

Tukkukauppiaat tekevät myös myynninedistämistyötä asiakkaiden puolesta sekä suunnittelevat etikettejä ja pakkauksia. Myös maahantuojan huolto ja korjaus luetaan tukkukauppaan.

Suuressa keskusliikkeessä työskentelevä tukkukauppias voi keskittyä hallinnointiin, markkinointiin sekä vuosisopimuksista ja suurista kaupoista käytäviin neuvotteluihin.

Työ on pääsääntöisesti toimistossa tehtävää päivätyötä. Yrittäjänä työaikoja voi osittain säädellä itse. Tukkukauppiaan työhön kuuluu myös matkustamista ja edustustehtäviä.

Työpaikat

Tukkukaupassa toimivat yritykset.

Työn vaatimukset

Tukkukauppiaan työ edellyttää kansainvälisen ja kotimaan kaupan käytäntöjen tuntemista. Lisäksi vaaditaan toimialan ja tuotteiden tuntemusta.

Tukkukauppiaan on osattava luoda ja ylläpitää hyviä kauppasuhteita. Työssä tarvitaan neuvottelu-, organisointi- ja johtamistaitoja.

Kaupan alan työ on palvelutyötä, jossa korostuvat asiakaspalveluhenkisyys sekä yhteistyö ja vuorovaikutus.

Hyvä kielitaito on tarpeen, koska tavarantoimittajat ovat usein ulkomaisia yrityksiä.

Yrittäjältä vaaditaan riskinottokykyä, ennakoivaa suhtautumista tulevaisuuteen ja kykyä sopeutua kulloiseenkin kilpailu- ja markkinatilanteeseen.

Taloudellinen vastuu tuloksista voi aiheuttaa paineita.

Koulutus

Tukkukauppiaiden koulutustausta vaihtelee. Monet ovat ryhtyneet tukkukauppiaiksi toimittuaan ensin toimialan vähittäismyynti- tai tuotantotehtävissä.

Koulutus määräytyy usein toimialan mukaan. Esimerkiksi koneita ja laitteita maahantuovalla tukkukauppiaalla on usein teknillisen alan koulutus. Monilla on kuitenkin jokin kaupallisen alan koulutus.

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti, voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto sekä markkinointiviestinnän ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä ulkomaankaupan ammattitutkinto ja ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot jne. Lisäksi kaupan alan kursseja järjestävät kaupan alan yritysten omat koulutusorganisaatiot. FINTRA tarjoaa kansainvälisen liiketoiminnan koulutusta.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tukkukauppias on yrittäjä, jonka ansiotaso on sidoksissa liiketoiminnan kannattavuuteen.

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

ekonomi
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
maahantuoja
merkonomi
tukkumyyjä