Controller

Johdanto

Controllereiden tehtävät liittyvät taloushallintoon ja laskentatoimeen. Controllerit mm. tuottavat taloudellista tietoa, osallistuvat budjetointiin, seuraavat liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymistä sekä toimivat johdon neuvonantajina. Työssä on tunnettava yrityksen liiketoiminta sekä hallittava monet taloushallintoon liittyvät asiat. Controllereja työskentelee myös valtion ja kuntien organisaatioissa sekä tilitoimistoissa.

 

Työtehtävät

Controller on taloushallinnon asiantuntija, jonka työtehtävien painopiste ja rooli vaihtelevat yrityksen koosta ja toimialasta riippuen. Keskeistä työlle ovat erilaiset laskentatoimeen ja yrityksen liiketoimintaan liittyvät tehtävät. Controllereita työskentelee myös kuntien ja valtion organisaatioissa sekä tilitoimistoissa talouden asiantuntijatehtävissä.

Tehtäväalueita ovat tavallisesti taloudellisen tiedon tuottaminen, analysointi ja raportointi, raportointijärjestelmien ja suorituskykymittaristojen ylläpitäminen ja kehittäminen, taloudellisten ohjeistusten laatiminen sekä taloudellisena neuvonantajana toimiminen ja johdon päätöksenteon tukeminen.

Controller tekee kirjanpitäjien työn ja tietojärjestelmien tuottamasta tiedosta erilaisia raportteja, analyyseja ja ennusteita ylimmälle johdolle ja liiketoimintayksiköille. Hänen tehtävänsä on tulkita tiedot ja kertoa tärkeät asiat, olivat ne sitten hyviä tai huonoja. Tieto voi koskea yhtä hyvin yrityksen sisäisiä asioita kuin markkinoitakin, esimerkiksi kustannusten nousua. Controllerin tehtävänä on estää johtoa tekemästä virheratkaisuja.

Myös budjettien ja ennusteiden laatiminen, nykyhetken ja tulevaisuuden arvioiminen sekä investointien suunnittelu ja kannattavuuden seuraaminen kuuluvat tyypillisiin tehtäviin. Tehtäviin voi kuulua myös liiketoiminnan strategian pohtimista, osallistumista liiketoimintayksiköiden tavoitteiden asettamiseen ja liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen sekä projektien suunnittelua, kouluttamista ja konsernin tai yrityksen edustamista.

Controllerin työkenttänä voi olla konserni, yritys tai sen jokin liiketoimintayksikkö. Suurissa yrityksissä controllerit voivat olla erikoistuneet esimerkiksi taloudellisen tiedon tuottamiseen tai ylimmän johdon avustamiseen. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vastuulla voi olla kaikki taloushallinnon tehtävät.

Työ tehdään pääasiassa toimistoympäristössä. Työyhteisöön kuuluu myös muita taloushallinnon ammattilaisia. Työhön kuuluu tapaamisia ja palavereja yrityksen johdon sekä myös sen eri liiketoimintayksiköiden ja esimerkiksi myynnin edustajien kanssa. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa.

Työ on periaatteessa päivätyötä. Controller voi usein päättää suhteellisen itsenäisesti ajankäytöstään. Työpäivät voivat venyä pitkiksi varsinkin budjetointi- ja tilinpäätösaikoina sekä erinäisten hankkeiden vuoksi. Matkustamista voi kuulua työhön erityisesti konserneissa, joissa eri yksiköt saattavat sijaita ulkomailla.

 

Työpaikat

Eri toimialojen yritykset. Tilitoimistot. Kunnat. Valtio.

 

Työn vaatimukset

Controllerilta edellytetään taloushallinnon ja laskentatoimen laaja-alaista hallintaa.

Työnantajayrityksen liiketoiminta tai työnantajaorganisaation toiminta on tunnettava hyvin.

Controllerin on ymmärrettävä yrityksen toiminnan ja taloudellisten lukujen välinen yhteys.

Työssä on osattava löytää olennainen tieto suuresta tietomäärästä.

Taito esittää taloudellinen tieto selkeästi sekä tulkita se oikein on työssä tarpeen.

Ammatissa tarvitaan analyyttista ajattelutapaa, kriittisyyttä ja avoimuutta.

Työssä on osattava työskennellä itsenäisesti sekä tiimin osana.

Tietotekniikan käyttötaito on tarpeen.

Kielitaitoa tarvitaan erityisesti kansainvälisissä tehtävissä sekä oman alan, talouden ja markkinoiden kehityksen seuraamisessa.

Hyvä paineensietokyky on tarpeen, koska suuret taloudelliset ym. päätökset ja ajoittainen kiire voivat tuottaa stressiä.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Tutkinnon voi suorittaa mm. taloushallintoon suuntautuen.

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi taloushallintoon ja laskentatoimeen suuntautuen.

Controllerien erikoistumisopintoja järjestetään joissakin yliopistoissa täydennyskoulutuksena.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Eri toimialojen yrityksissä työskentelevien ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan työsopimuksella työnantajan ja työntekijän välillä. Palkkaan vaikuttavat työn vaativuus, henkilön pätevyys (koulutus ja kokemus) ja henkilökohtainen työsuoritus.

Eri toimialojen yrityksissä työskentelevien toimihenkilöiden palkka määräytyy kullakin toimialalla voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu toimen vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta osuudesta sekä työsuoritus- ja pätevyystekijöiden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta osuudesta.

Kunnissa palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Palkkausjärjestelmä perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta, työaikakorvauksista ja mahdollisista tulospalkkioista.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Taloushallinto

Taloushallintoala työllistää noin 13 000 henkilöä tilitoimistoissa (v. 2017). Taloushallinnon tehtävissä työskennellään myös eri toimialojen yrityksissä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa ja järjestöissä. Näissä työskentelevien taloushallinnon ammattilaisten lukumäärän arvioiminen on vaikeaa, koska taloushallinto voi olla vain yksi tehtäväalue esimerkiksi henkilöstöasioiden ja muiden hallintotehtävien ohella.

Taloushallintoala on vakaa työllistäjä, jonka työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon tärkeys yrityksen tai organisaation käytännön toiminnan kannalta sekä talouteen liittyvien asioiden lakisääteisyys.

Tilitoimistoissa on jatkuva tarve ammattitaitoisille, alan tutkinnon suorittaneille työntekijöille. Osaavista työntekijöistä, erityisesti kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa. Työllisyystilanne kuitenkin vaihtelee alueellisesti. Lähivuosina moni alan ammattilainen jää eläkkeelle, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia työntekijöitä. Eri toimialojen yritykset, julkinen sektori ja järjestöt rekrytoivat taloushallinnon tehtäviin tarpeen mukaan.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa taloushallintoalan työntekijöistä työskentelee tilitoimistoissa, koska yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ulkoistavat taloushallintonsa voidakseen keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa tai -tehtäväänsä sekä kustannussyistä. Taloushallinnon työtehtävät muuttuvat digitalisoinnin myötä yhä enemmän asiantuntijapalvelun, konsultoinnin ja liiketoiminnan strategioiden kehittämisen suuntaan.

Lähinimikkeet

Business controller
Financial controller
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
kirjanpitäjä
KLT-kirjanpitäjä
KTM
laskentapäällikkö
talouspäällikkö
talousvastaava
tilintarkastaja
tradenomi (AMK)
assistant controller

 

 

 

 

Controller