Malli

Johdanto

Malli tekee myynninedistämistä esittelemällä esimerkiksi vaatteita tai kosmetiikkaa mainoksissa tai muotinäytöksissä. Malli työskentelee joko freelancerina tai mallitoimiston palveluksessa. Ammatti edellyttää kuvauksellisuutta ja mainokseen soveltuvaa ulkonäköä sekä esiintymistaitoa ja sopeutumista vaihteleviin tilanteisiin ja julkisuuteen

Työtehtävät

Mallin työ on esiintymistä ja myynninedistämistä, jossa esitellään esimerkiksi vaatteita, kosmetiikkaa, koruja tai hiustuotteita. Malli esittelee mainosten valokuvauksissa ja videokuvauksissa tai muotinäytöksissä tuotteita toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Työhön kuuluu liikkumista, elehtimistä ja tuotteeseen sopivaa esiintymistä.

Mallista ja tuotteista otettuja mainoskuvia käytetään lehdissä, kuvastoissa, julisteissa, suoramainoksissa ja internetissä, videoita puolestaan televisiomainoksissa ja internetissä. Muotinäytöksissä malli esiintyy messuilla, tavarataloissa tai kutsuvieraille tarkoitetuissa näytöksissä.

Toimeksiannot voivat sisältää myös kiertueita eri puolilla maata hyvin erilaisissa paikoissa. Työtä voidaan tehdä esimerkiksi tavarataloissa, kauppakeskuksissa, hotelleissa ja ravintoloissa. Tehtäviin voi sisältyä myös PR-työtä ja juontotöitä. Mallit esiintyvät myös esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa.

Mallin työhön kuuluu myös omasta terveydestä ja kunnosta sekä ulkonäöstä huolehtimista esimerkiksi ravitsemuksen ja liikunnan osalta. Kasvot ja keho ovat mallin tärkeimmät työvälineet. Uusien työtilaisuuksien etsimiseksi mallilla on yleensä käytössään ns. mallikansio, johon on koottu mallin työnäytteitä.

Malli työskentelee jatkuvasti vaihtuvissa työtiimeissä. Malli toimii työssään yhteistyössä mainoskuvaajien, näytöskoreografien, maskeeraajien ja kampaajien kanssa. Mainoskuvaus tapahtuu yleensä studiossa, mutta tarvittaessa myös ulkotiloissa. Siten työympäristöt vaihtelevat pienistä, ahtaista ja pölyisistä pukeutumistiloista kuumiin studiovaloihin tai kylmiin ulkotiloihin.

Työajat vaihtelevat. Työ on usein kiireistä ja minuutintarkkaa. Näytöksissä malli joutuu vaihtamaan asua tiheässä tahdissa. Toisaalta näytöksiin ja kuvauksiin voi liittyä pitkiäkin odotteluaikoja. Työhön kuuluu paljon matkustamista.

Työpaikat

Malli työskentelee joko freelancerina tai mallitoimiston palveluksessa. Mallitoimistot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla.

Ammattimalleja on Suomessa vain parikymmentä, mutta freelancer-malleja on satoja. Suurin osa malleista tekee mallin töitä muun työn ohella.

Työn vaatimukset

Mallin työ edellyttää hyvää ulkonäköä, kuvauksellista ja sopusuhtaista olemusta sekä esiintymistaitoa.

Työssä on tärkeää yhteistyökyky sekä sopeutuminen vaihteleviin tilanteisiin ja kiireeseen.

Mallin on sopeuduttava myös työhön kuuluvaan julkisuuteen.

Kansainväliset työtehtävät edellyttävät kielitaitoa.

Esiintyminen kuvauksissa ja näytöksissä vaatii myös kohtuullista fyysistä kuntoa.

Työ edellyttää omasta terveydestä, kunnosta ja ulkonäöstä huolehtimista.

 

Koulutus

Mallitoimistot järjestävät mallikursseja.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Mallitoimistoilla on hyvin yksityiskohtainen tuntipalkkioihin perustuva laskutusjärjestelmänsä. Mallitoimisto ottaa maksetusta palkkiosta oman osuutensa, joka on yleensä 20 prosenttia. Tavaratalonäytöksissä ja messuilla käytetään näytös- tai päiväkohtaista palkkiota. Menestyksen myötä mallilla on mahdollisuus korottaa palkkiovaatimuksiaan.

 

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Mainos- ja markkinointityö

Markkinointiviestintä työllistää arviolta noin 3 000 henkilöä mainostoimistoissa, mediatoimistoissa, viestintätoimistoissa, digitoimistoissa ja tapahtumatoimistoissa (v. 2017). Suurimmissa yrityksissä työskentelee useita kymmeniä ammattilaisia, mutta alalla toimii paljon myös muutaman hengen yrityksiä. Työpaikat ovat pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa.

Markkinoinnin ja mainonnan tehtävät työllistävät myös esimerkiksi kaupan alan, palvelualojen ja teollisuuden yrityksissä. Näissä työskentelevien lukumäärän selvittäminen on vaikeaa, koska työpaikat ovat eri toimialoilla. Suurissa yrityksissä on yleensä useampia näitä tehtäviä hoitavia henkilöitä, keskisuurissa ainakin yksi. Pienissä yrityksissä markkinointia hoidetaan usein oman toimen ohella.

Työllisyyttä ylläpitää markkinointiviestinnän hyöty asiakkaille, sillä se auttaa näitä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan esimerkiksi myynnin osalta sekä julkisuuskuvan luomisessa.

Mainostoimistot ja muut markkinointiviestintää tekevät yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työpaikoista vallitsee kova kilpailu, ja työntekijöistä on yleisesti ottaen ylitarjontaa koko maassa. Mainonnan ja markkinoinnin tehtävät houkuttelevat yhä uusia tulijoita, joita valmistuu oppilaitoksista enemmän kuin alalla on työpaikkoja tarjolla. Työllistymiseen vaikuttaa hakijan osaaminen.

Suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan työllisyyteen. Huonompina taloudellisina aikoina alan yritysten asiakkaat pienentävät markkinointi- ja mainosbudjettejaan, mikä heijastuu työn määriin ja työntekijöiden tarpeeseen. Vastaavasti parempina aikoina työntekijöiden tarve kasvaa.

Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalan työllisyyttä ylläpitää palveluiden jatkuva kysyntä, mikä johtuu ihmisten halusta hoitaa itseään sekä panostaa ulkoiseen olemukseensa. Myös edustavuuden merkityksen korostuminen työelämässä lisää palveluiden kysyntää.

Hiusalalla työskentelee arviolta noin 15 000 ammattilaista, joista suurin osa on ammatin- tai liikkeenharjoittajina toimivia yrittäjiä. Alalla toimitaan usein vuokratuoliyrittäjänä tai sopimusyrittäjänä toisen yrittäjän tiloissa joko sovitulla kiinteällä kuukausivuokralla tai tehdyistä palvelutöistä saatua tiettyä prosenttiosuutta vastaan.

Hiusalalle syntyy avoimia työpaikkoja sekä tilaisuuksia yritystoiminnalle lähinnä eläkkeelle jäämisten, sijaisuuksien tai uusien liikeketjujen paikkakunnalle tulemisten myötä. Hiusalalla on tapahtunut yritysten koon kasvua ja ketjuuntumista. Työllisyystilanne vaihtelee alueellisesti. Varsinkin pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa työnhakijoita voi olla enemmän kuin avoimia työpaikkoja on tarjolla.

Työllisyystilanne on heikentynyt parturi-kampaamopalveluista perittävän korkean arvonlisäveron vuoksi. Hintojen nousu on saanut monen asiakkaan käyttämään palveluita entistä harvemmin. Kannattavuuden heikennyttyä moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa tai irtisanomaan palkattuja työntekijöitä, joista osa on siirtynyt vuokratuoliyrittäjiksi. Työntekijöiden palkkaaminen ei usein ole mahdollista, koska tulot eivät riitä työnantajakulujen maksamiseen. Yrittäjyys on siksi tärkein keino työllistyä alalla.

Ammattitaitoisille parturi-kampaajille on kysyntää tulevaisuudessakin. Lähivuosina alalta jää eläkkeelle monia ammattilaisia, mikä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia uusille alalle tuleville. Työllisyyttä parantaa osaltaan myös se, että yritysten palvelut kattavat usein myös muita kauneudenhoitopalveluita, esimerkiksi rakennekynsien tekemistä, mikä laajentaa asiakaskuntaa ja lisää työn määrää. Aukioloaikojen laajeneminen saattaa lisätä työpaikkoja isoissa ketjuliikkeissä.

Suomen Kosmetologien Yhdistykseen kuuluu noin 3 800 jäsentä, joista noin 1 400 toimii hoitolayrittäjinä joko liikkeen- tai ammatinharjoittajina. Kosmetologit toimivat pääasiassa yrittäjinä, mutta myös vuokratuoliyrittäjyys on yleistä. Palkattua henkilöstöä on alalla vähemmän kuin yrittäjiä. He työskentelevät alan yrityksissä ja ammattikosmetiikan maahantuontiyrityksissä tai markkinoinnin, koulutuksen ja opetuksen tehtäväalueilla. Työllisyystilanne on vakaa, ja säilynee tulevaisuudessa samanlaisena.

Malli