Rakennusinsinööri

Johdanto

Rakennusinsinöörit toimivat taloja rakennettaessa monenlaisissa tehtävissä, joista keskeisimpiä ovat erilaiset suunnittelu- ja johtotehtävät. Työnkuva ja tehtävänimike vaihtelevat ammatillisesta suuntautumisesta riippuen. Työpaikkoja on mm. insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä, kunnilla ja valtiolla. Ammatissa tarvitaan rakennustekniikan tuntemusta, suunnittelu-, organisointi- ja johtamistaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja ja ryhmätyötaitoja.

Työtehtävät

Talonrakentamiseen suuntautuneet rakennusinsinöörit toimivat monenlaisissa rakennusalan työtehtävissä. Tyypillisesti he suunnittelevat rakennuksia ja rakenteita sekä toimivat rakentamisen suunnittelu- ja johtotehtävissä. He vastaavat rakennushankkeiden valmistumisesta ajallaan, laadukkaasti, taloudellisesti sekä erilaisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

Rakennusinsinöörien tehtävänimikkeet vaihtelevat ammatillisen suuntautumisen ja työnantajan mukaan. Tehtävänimike voi olla esimerkiksi rakennesuunnittelija, toimistoinsinööri, työmaapäällikkö, työmaainsinööri, rakennuspäällikkö, rakennustyön valvoja, rakennustarkastaja, rakennuttaja, kunnaninsinööri, myynti-insinööri tai rakennusinsinööri.

Tyypillisesti rakennusinsinöörit toimivat perustusten ja rakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa, rakennustuotannon, korjausrakentamisen ja kunnossapidon organisoinnissa ja johtamisessa, rakentamisen taloudellisessa suunnittelussa ja ohjauksessa sekä ympäristö- ja laatujärjestelmien toteuttamisen parissa.

Rakennusinsinöörien ammattikunta on käytännössä jakautunut erikoisammatteihin, joiden työnkuvat vaihtelevat paljonkin. Esimerkiksi rakennesuunnittelija suunnittelee rakennusten ja rakennelmien kuten siltojen rakenteet kestämään erilaisia kuormia ja säärasituksia. Työmaainsinööri puolestaan ohjaa ja seuraa työmaan työaikaista suunnittelua, laatii aikatauluja, laskee materiaalien määriä ja kustannuksia, valmistelee hankintoja jne.

Muita työllistäviä tehtäväalueita ovat tutkimus, tuotekehitys, laadunvalvonta, myynti, markkinointi ja opetus sekä hallinnolliset tehtävät valtiolla ja kunnilla. Rakennusinsinöörejä työskentelee myös rakennustuoteteollisuudessa, joka valmistaa rakennusmateriaaleja, -osia ja -tuotteita. Rakennusinsinööri voi olla suuntautunut myös yhdyskunta- ja ympäristörakentamiseen.

Rakennusinsinööri on rakennushankkeen toteuttavan tiimin jäsen, ja hän toimii yhteistyössä rakennuksen tilaajan, suunnittelijoiden (arkkitehti, LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija) sekä rakennusliikkeen ja urakoitsijoiden kanssa. Riippuen tehtävästä hän voi olla esimiesasemassa, kuten esimerkiksi työmaainsinöörinä.

Työympäristö vaihtelee toimistosta rakennustyömaille. Työvälineinä käytetään erilaisia suunnitteluohjelmistoja (CAD), 3-ulotteisia tuotemalleja ja laskentaohjelmistoja. Työ tehdään pääsääntöisesti normaaliin päivätyöaikaan. Työn vuoksi voi joutua matkustamaan tehtävistä riippuen eri työmaille sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luokse.

Työpaikat

Insinööritoimistot. Rakennusliikkeet. Rakennustuoteteollisuus. Tutkimuslaitokset. Kunnat. Valtio. Itsenäisinä yrittäjinä.

Työn vaatimukset

Rakennusinsinöörin on tunnettava rakennustekniikkaa.

Ammatissa on tunnettava koko rakentamisprosessi ja hallittava suunnittelu- ja tuotantotekniikat.

Rakennusinsinöörin tulee kyetä yhdistämään työssään teoria, menetelmät ja käytännön kokemus.

Rakennusinsinöörin on tunnettava myös rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö.

Ammatissa tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä johtamistaitoja.

Tehtävien hoito edellyttää ongelmanratkaisukykyä sekä taloudellista ajattelua.

Rakennusinsinöörin tulee olla oma-aloitteinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneväinen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoinen.

Insinöörin on osattava hyödyntää tietotekniikkaa.

Kielitaito on tarpeen, samoin tehtävistä riippuen muut kansainvälisen toiminnan valmiudet.

Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Rakennusinsinööri on vastuussa hankkeiden tai niiden osavaiheiden toteuttamisesta ja usein suurista taloudellisista arvoista. Vastuullinen työ edellyttää hyvää paineensietokykyä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tutkinnon insinööri (AMK).

Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Valtion ja kunnan virkoihin ja toimiin on yleensä määritellyt kelpoisuusehdot, jotka perustuvat tiettyihin tutkintoihin ja työkokemukseen.

Palkkaus

Yksityisellä sektorilla rakennusalan toimihenkilöiden palkkaus perustuu Rakennusteollisuus RT ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä solmittuun työehtosopimukseen.

Käytössä on kuukausipalkka, joka perustuu tehtäväkohtaiseen palkanosaan (tehtävän vaativuus), henkilökohtaiseen palkanosaan (pätevyys ja työsuoritus) sekä mahdollisiin lisiin. Toimihenkilön kokonaispalkkaan voi kuulua lisäksi yrityskohtainen palkanosa.

Valtiolla ja kunnilla palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta, työaikakorvauksista ja mahdollisista tulospalkkioista. Palkat määräytyvät virka- ja työehtosopimusten mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Talonrakennusala

Talonrakennusala työllistää noin 135 000 työntekijää, toimihenkilöä ja yrittäjää uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakennuttamisessa. Noin kolmasosa rakennustyömailla työskentelevistä on pääurakoitsijoiden palveluksessa, loput aliurakoitsijoiden tai vuokratyönantajien palkkalistoilla. Ala on pienyritysvaltainen.

Talonrakennusalan työllisyyttä ylläpitää uudisrakentaminen, jossa rakennetaan uusia asuinrakennuksia ja muita rakennuksia. Korjausrakentaminen työllistää yhä enemmän. Vanhempaa rakennuskantaa pidetään kunnossa esimerkiksi peruskorjauksin, minkä lisäksi rakennuksille tehdään perusparannuksia ja uudistamista.

Rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakentamisen määriin, ja sitä kautta työntekijöiden tarpeeseen. Rakennustoiminnan vilkastuessa alalle tarvitaan enemmän työntekijöitä. Työllisten määrä vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan, sillä rakennustoiminta on osittain kausiluonteista. Työttömyyttä esiintyy yleensä eniten talvisin, vähiten kesäisin ja syksyisin.

Ammattitaitoisten työntekijöiden tarvetta lisää lähivuosina monien työntekijöiden ja toimihenkilöiden siirtyminen eläkkeelle.

Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

rakennesuunnittelija
toimistoinsinööri
työmaapäällikkö
työmaainsinööri
rakennuspäällikkö
rakennustyön valvoja
rakennustarkastaja
rakennuttaja
kunnaninsinööri
tekninen isännöitsijä
myynti-insinööri
diplomi-insinööri
insinööri