Viherrakentaja

Johdanto

Viherrakentaja tekee erilaisia viheralueiden rakentamis- ja hoitotöitä yksityisenä yrittäjänä. Useimmat yritykset ovat perheyrityksiä, joissa työntekijämäärä vaihtelee sesongin mukaan. Viherrakentajan on osattava suunnitella ja organisoida työt laadukkaasti ja kannattavasti.

Työtehtävät

Viherrakentaja tekee erilaisia viheralueiden rakentamis- ja hoitotöitä yksityisenä yrittäjänä. Hänellä on usein muutamia palkattuja työntekijöitä. Useimmat yritykset ovat perheyrityksiä, joissa työntekijämäärä vaihtelee sesongin mukaan.

Työ on kausiluontoista ja nopeasti monipuolistunut. Sulan maan aikaan tehdään ympäristörakentamista, esimerkiksi rakennetaan pihojen, puistojen ja hautausmaiden viheralueita. Tähän sisältyy rakentamis-, istutus-, leikkaus-, hoito- ja uudistustöitä.

Työhön kuuluu myös maanrakennustöitä, vesiaiheiden rakentamista, valaistustöitä, puurakentamista, kalusteiden ja varusteiden asennusta ja kivitöitä. Työtä tehdään sekä käsin että koneilla.

Talvella viherrakentaja tekee esimerkiksi lumitöitä, luistinratojen kunnossapitoa, kalusteiden huoltoa, isojen puiden leikkausta, suunnittelee seuraavan kauden viherrakentamista, tekee tarjouksia sekä vastaa esitettyihin tarjouspyyntöihin.

Osalla viherrakentajista on ympärivuotista viherkasvien huolto- ja vuokraustoimintaa.

Yksityisyrittäjänä viherrakentaja on sesonkiaikana pitkälti sidottu työhönsä. Viherrakennustöitä tehdään ulkona vaihtuvissa työkohteissa. Työn kausiluontoisuudesta johtuen palkatun työvoiman määrä talvella on huomattavasti pienempi kuin kesäaikana.

 

Työpaikat

Viherrakentaja työskentelee yksityisyrittäjänä ja hänellä on yleensä muutamasta muutamaan kymmeneen palkattuja työntekijää. Yrityksen koosta riippuen palveluksessa voi olla myös suunnittelijoita, työnjohtajia ja työpäälliköitä.

 

 

Työn vaatimukset

Viherrakentajalla tulee olla laaja-alainen näkemys ympäristö-, maarakennus- ja kiinteistönhoitoasioista.

Ammatissa on tunnettava hyvin erilaiset kasvit, materiaalit ja raaka-aineet.

Lisäksi on tunnettava käytettävät koneet ja laitteet.

Viherrakentaja vastaa omasta yrityksestään. Siten hänen on osattava suunnitella ja organisoida työt kannattavasti.

Ammatissa menestyminen vaatii laatu- ja kustannustietoisuutta. Talouden, myynnin ja markkinoinnin perustiedot ja -taidot ovat välttämättömiä.

Viherrakentajalla on oltava johtamis- ja esimiestaitoja. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat myös tarpeen.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Koulutus

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon, hortonomi (AMK).

Toisen asteen oppilaitoksissa voi suorittaa puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhuri. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuksella.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös arboristin, floristin, puistopuutarhurin, viinintuotannon ja viljelypuutarhurin ammattitutkinnot sekä floristimestarin, puistomestarin ja taimistomestarin erikoisammattitutkinnot.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Viherrakentajan ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

Työmarkkinatiedot
Puutarha- ja viherala

Puutarhatuotanto työllistää puutarha- ja maatalousyrityksissä päätuotanto- tai sivutuotantosuuntana noin 9 000 henkilötyövuoden edestä. Puutarhatuotanto voi olla myös pienimuotoista sivuelinkeinoa tai osa muuta maataloutta. Viljelijöiden ja heidän perheenjäseniensä lisäksi avomailla ja kasvihuoneissa työskentelee palkattuja vakinaisia työntekijöitä. Ala työllistää myös tilapäisesti, lomituksessa ja urakoinneissa.

Puutarha-alan yritysten tarjoamilla työpaikoilla on erityistä merkitystä pienillä paikkakunnilla. Alalla tehdään paljon kausiluonteisia töitä, sillä kaikissa tehtävissä työtä ei ole tarjota ympäri vuoden. Esimerkiksi marjatiloilla työvoiman tarve on kausittaista ajoittuen kesäaikoihin. Puutarhatuotannossa toimii kuitenkin kasvihuoneyrityksiä, jotka tuottavat vihanneksia ympärivuotisesti.

Puutarha-alan työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisten elintarvikkeiden tuotannolle. Puutarhatuotannon työllisyyteen vaikuttavat toiminnan kannattavuuteen liittyvät tekijät, esimerkiksi kotimaisten elintarvikkeiden kysyntä, kilpailu tuontielintarvikkeiden kanssa, tuotannon vaatiman energian hinta ja tuet. Työllisyyden arvioidaan säilyvän puutarhatuotannossa ennallaan.

Kukka- ja puutarhakauppa työllistää yhteensä noin 4 000 henkeä. Vakinaisesti palkattujen lisäksi kaupan alalla toimii paljon tilapäistä ja kausityövoimaa. Myyntiä on siirtynyt kukkakaupoista päivittäistavarakauppoihin ja myymäläketjuihin. Puutarhakaupassa työllisyyttä edistää puutarhaharrastuksen suosion kasvu.

Viherala työllistää yhteensä vuosittain noin 27 700 henkilöä, joista ympärivuotisesti vähintään 8 600 henkilöä ja lisäksi kesäkaudella vähintään 19 100 henkilöä. Viheryritykset työllistävät ympärivuotisesti noin 5 200 ja julkinen sektori noin 3 300 henkilöä. Viherala työllistää viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon tehtävissä esimerkiksi viherrakennusyrityksissä, kiinteistöpalveluyrityksissä, kunnilla ja seurakunnilla.

Viheralan työllisyyttä edistää kasvukeskusten uusien asuinalueiden rakentaminen ja yksityisten pihojen suunnittelu, rakennuttaminen ja hoito. Julkisen sektorin viheralan työpaikkoja vähentävät töiden ulkoistamiset ja henkilöstövähennykset. Osa työpaikoista siirtyy yksityiselle sektorille, jolloin pienyritystoiminnan ja alihankinnan odotetaan lisääntyvän. Viherrakentaminen on suhdanneherkkä ala.

Vihersisustusalalla on mahdollisuudet kasvuun etenkin, kun kaupungistuminen lisää viihtyisien ja terveellisten sisätilojen tarvetta. Viherkasvien käytöllä voidaan parantaa sisäilman laatua ja lisätä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Puutarhureilla esiintyy työttömyyttä lähinnä työn kausiluonteisuuden sekä suurten koulutusmäärien vuoksi. Ammattitaitoisista ja monialaisista puutarhureista on kuitenkin pulaa. Hortonomeille (AMK) on kysyntää viherrakentamisen ja viheralueiden hoidon työnjohtotehtävissä sekä kaupan alalla, mutta suunnittelutehtävissä työtilanne on heikompi. Maisema-arkkitehteja on työtehtäviin nähden liian vähän.

Lähinimikkeet

puutarharakentaja
vihersuunnittelija
vihersisustaja
kiviasentaja
hortonomi
puutarhuri

 

Viherrakentaja