Puutarha/ -vihertyöntekijä

Johdanto

Puutarha- ja vihertyöntekijät tekevät erilaisia kasvien istutukseen, viljelyyn ja hoitoon liittyviä töitä puutarhan erikoistumisalan mukaan. He voivat työskennellä myös puisto- ja viherrakennustyössä, taimitarhalla tai golfkentän hoitotyössä. Työskentely ulkona vaihtelevissa sääoloissa ja joskus kuumissa kasvihuoneissa vaatii hyvää terveyttä.

Työtehtävät

Puutarha-/vihertyöntekijä tekee erilaisia kasvien istutukseen, viljelyyn ja hoitoon liittyviä töitä puutarhan erikoistumisalan mukaan. Työntekijä voi työskennellä myös puisto- ja viherrakennustyössä, taimitarhalla tai golfkentän hoitotyössä tai kiinteistöjen sisäviherkasvien hoitotehtävissä.

Puutarhalla työskentelevä työntekijä voi olla erikoistunut vihannesten viljelyyn, marjanviljelyyn, hedelmänviljelyyn tai kukkatuotantoon. Puutarhatyöntekijä korjaa ja varastoi puutarhatuotteet sekä huolehtii niiden kauppakunnostuksesta. Suurilla puutarhoilla kokenut puutarhatyöntekijä voi myös edetä muiden etumieheksi vastaamaan töiden suorittamisesta ja tuotteiden laadusta.

Puutarhatyöntekijä työskentelee joko ulkona avomaalla tai kasvihuoneissa. Kasvihuonetuotanto on yleensä ympärivuotista. Kausiluonteista työ on avomaalla sekä marjan- ja hedelmänviljelyssä. Tällöin työskennellään varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn eikä talvella ole yleensä alan töitä. Työtä tehdään kaikenlaisissa sääoloissa.

Vihertyöntekijä tekee erilaisia viheralueiden, puutarhojen, puistojen, hautausmaiden ja piha-alueiden rakentamis-, istutus-, leikkaus-, hoito- ja uudistustöitä puistotyönjohtajan tai yksityisen viherrakentajan alaisuudessa. Työhön kuuluu laatoitusta, kiveystöitä, puutöitä, välineiden ja kalusteiden asennusta sekä maanrakennustöitä.

Työtä tehdään sekä käsin että koneilla. Työpäivän aikana voidaan työskennellä useissa eri työkohteissa, jolloin siirtyminen tapahtuu tavallisesti autolla. Joillakin viherrakentajilla on myös viherkasvien huoltopalvelua julkisissa tiloissa, liike- ja yrityskiinteistöissä, jolloin vihertyöntekijä käy määräajoin hoitamassa viherkasvit.

Kaikki muut vihertyöt tehdään tavallisesti päivätyönä ulkona olevissa työkohteissa. Talvella työtehtäviin voi kuulua muun muassa lumen aurausta ja kaluston kunnostusta. Työn kausiluontoisuudesta johtuen osa työntekijöistä on määräaikaisella työsopimuksella tai esimerkiksi lisäkoulutuksessa talviaikana. Usein pääosa lomista ajoitetaan myös talviaikaan.

Taimitarhatyöntekijä työskentelee taimitarhalla työnjohtajan alaisuudessa. Hän tekee erilaisia taimien istutukseen, hoitoon ja nostoon liittyviä töitä. Kesällä työtehtävänä on kasvien hoito ja rikkakasvien torjunta, keväällä ja syksyllä nostetaan myytävät kasvit maasta. Taimitarhatyöntekijä osallistuu myös taimien asiakkaalle luovuttamiseen. Taimitarhatyöntekijä työskentelee ulkona avomaalla tai kasvihuoneissa. Työn kausiluontoisuuden vuoksi myös taimitarhatyöntekijöiden lomat pidetään yleensä talvella.

Golfkentänhoitaja on vihertyöntekijä, joka vastaa golfkentän nurmikoiden hoidosta. Lisäksi hän huolehtii hiekkaesteiden, vesiesteiden ja metsäalueiden kunnossapidosta. Työhön sisältyy nurmikoiden leikkuuta, lannoitusta, metsäraivausta ja erilaisia erikoistöitä. Työ vaihtelee päivittäin ja töitä tehdään kaikissa sääolosuhteissa. Golfkenttien hoitokausi alkaa maaliskuussa jatkuen loka- tai marraskuun loppuun. Talvella tehdään erilaisia huoltotöitä sekä kentän kunnostustöitä.

Työpaikat

Kauppapuutarhat. Viherrakennusliikkeet. Kaupunkien ja seurakuntien vihertoimet. Taimitarhat. Golfyhtiöt. Kukkakaupat. Puutarhatarvikeliikkeet.

 

 

Työn vaatimukset

Puutarha-/vihertyöntekijän tulee tuntea kasveja ja niiden hoitoa sekä olla kiinnostunut kasveista.

Ammatissa edellytetään monissa työtehtävissä kätevyyttä ja nopeaa työskentelytahtia.

Työskentely ulkona vaihtelevissa sääoloissa ja joskus kuumissa kasvihuoneissa vaatii hyvää sopeutumiskykyä ja terveyttä.

Työ on toisinaan fyysisesti raskasta, vaikka raskaimmat työt tehdään koneilla.

Allergiat voivat haitata kasvien parissa työskentelyä.

Koulutus

Puutarha- ja vihertyöntekijöiltä ei yleensä edellytetä varsinaista ammatillista tutkintoa, vaan koulutus annetaan työpaikoilla työn ohessa.

Toisen asteen oppilaitoksissa voi suorittaa puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhuri. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuksella.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kunnalla kuukausipalkkaus perustuu työn vaativuuteen ja osaamiseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Alalla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä Teknisten sopimusta (TS).

Kunnallisissa tuntipalkkaisissa töissä noudatetaan Kunnallista Tuntipalkkaisten työehtosopimusta (TTES). Perustuntipalkka määräytyy ammattinimikkeittäin työn vaativuuden ja työolosuhteiden mukaan.

Viheralalla noudatetaan yksityissektorilla Viheralan työehtosopimusta. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Puutarha- ja viherala

Puutarhatuotanto työllistää puutarha- ja maatalousyrityksissä päätuotanto- tai sivutuotantosuuntana noin 9 000 henkilötyövuoden edestä. Puutarhatuotanto voi olla myös pienimuotoista sivuelinkeinoa tai osa muuta maataloutta. Viljelijöiden ja heidän perheenjäseniensä lisäksi avomailla ja kasvihuoneissa työskentelee palkattuja vakinaisia työntekijöitä. Ala työllistää myös tilapäisesti, lomituksessa ja urakoinneissa.

Puutarha-alan yritysten tarjoamilla työpaikoilla on erityistä merkitystä pienillä paikkakunnilla. Alalla tehdään paljon kausiluonteisia töitä, sillä kaikissa tehtävissä työtä ei ole tarjota ympäri vuoden. Esimerkiksi marjatiloilla työvoiman tarve on kausittaista ajoittuen kesäaikoihin. Puutarhatuotannossa toimii kuitenkin kasvihuoneyrityksiä, jotka tuottavat vihanneksia ympärivuotisesti.

Puutarha-alan työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisten elintarvikkeiden tuotannolle. Puutarhatuotannon työllisyyteen vaikuttavat toiminnan kannattavuuteen liittyvät tekijät, esimerkiksi kotimaisten elintarvikkeiden kysyntä, kilpailu tuontielintarvikkeiden kanssa, tuotannon vaatiman energian hinta ja tuet. Työllisyyden arvioidaan säilyvän puutarhatuotannossa ennallaan.

Kukka- ja puutarhakauppa työllistää yhteensä noin 4 000 henkeä. Vakinaisesti palkattujen lisäksi kaupan alalla toimii paljon tilapäistä ja kausityövoimaa. Myyntiä on siirtynyt kukkakaupoista päivittäistavarakauppoihin ja myymäläketjuihin. Puutarhakaupassa työllisyyttä edistää puutarhaharrastuksen suosion kasvu.

Viherala työllistää yhteensä vuosittain noin 27 700 henkilöä, joista ympärivuotisesti vähintään 8 600 henkilöä ja lisäksi kesäkaudella vähintään 19 100 henkilöä. Viheryritykset työllistävät ympärivuotisesti noin 5 200 ja julkinen sektori noin 3 300 henkilöä. Viherala työllistää viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon tehtävissä esimerkiksi viherrakennusyrityksissä, kiinteistöpalveluyrityksissä, kunnilla ja seurakunnilla.

Viheralan työllisyyttä edistää kasvukeskusten uusien asuinalueiden rakentaminen ja yksityisten pihojen suunnittelu, rakennuttaminen ja hoito. Julkisen sektorin viheralan työpaikkoja vähentävät töiden ulkoistamiset ja henkilöstövähennykset. Osa työpaikoista siirtyy yksityiselle sektorille, jolloin pienyritystoiminnan ja alihankinnan odotetaan lisääntyvän. Viherrakentaminen on suhdanneherkkä ala.

Vihersisustusalalla on mahdollisuudet kasvuun etenkin, kun kaupungistuminen lisää viihtyisien ja terveellisten sisätilojen tarvetta. Viherkasvien käytöllä voidaan parantaa sisäilman laatua ja lisätä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Puutarhureilla esiintyy työttömyyttä lähinnä työn kausiluonteisuuden sekä suurten koulutusmäärien vuoksi. Ammattitaitoisista ja monialaisista puutarhureista on kuitenkin pulaa. Hortonomeille (AMK) on kysyntää viherrakentamisen ja viheralueiden hoidon työnjohtotehtävissä sekä kaupan alalla, mutta suunnittelutehtävissä työtilanne on heikompi. Maisema-arkkitehteja on työtehtäviin nähden liian vähän.

Lähinimikkeet

kasvihuonetyöntekijä
hautausmaatyöntekijä
puutarha-apulainen
golfkentän hoitaja
taimitarhatyöntekijä
puistotyöntekijä
viherrakennustyöntekijä

 

 

 

 

 

Puutarha/ -vihertyöntekijä