Yliperämies

Johdanto

Yliperämies vastaa aluksen sisäisen toiminnan suunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta. Yliperämiehiä työskentelee matkustaja-aluksilla, rahtialuksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla. Yliperämiehen työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista. Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön.

Työtehtävät

Yliperämiehen tehtävänä on aluksen sisäisen toiminnan suunnittelu ja operatiivinen johtaminen. Yliperämiehen työ painottuu etenkin aluksen lasti- ja painolastioperaatioiden suunnitteluun ja johtamiseen sekä aluksen merikelpoisuuden jatkuvaan tarkkailuun ja ylläpitoon. Yliperämies on myös aluksen päällikön varamies.

Aluksen kunnossapitotöiden suunnittelu ja johtaminen sekä palo- ja pelastuslaitteiden kunnon valvonta ja hätätilanneharjoitusten järjestäminen aluksen henkilökunnalle kuuluvat myös yliperämiehen tehtäviin. Yliperämies hoitaa merivahtitehtäviä ja muita perämiehen tehtäviä kuten muutkin perämiehet.

Merivahtityössään yliperämies navigoi alusta päällikön hyväksymän reittisuunnitelman mukaisesti. Työssään hän asettaa aluksen kulkemaan vaadittuun kompassisuuntaan ja valvoo kompassien, automaattiohjaimien ja muiden laitteiden toimintaa.

Tutkanvalvonnan avulla perämies seuraa muuta liikennettä. Yhdessä tutkan, satelliittipaikanmäärityksen ja muiden paikanmääritysmenetelmien avulla hän varmistaa, että alus todellisuudessa kulkee reittisuunnitelman mukaisesti tuulen ja merivirtojen vaikutukset huomioiden.

Paikanmääritykset piirretään säännöllisesti merikartalle. Aluksen suuntatiedot, paikanmäärityshavainnot, radioliikennetiedot ja koneiden käyntitiedot tallennetaan virallisiin laivapäiväkirjoihin.

Nykyään yliperämiehet toimivat myös aluksen radioaseman hoitajina. Yliperämiehen on kyettävä kommunikoimaan aluksen satelliitti- ja tavanomaisilla radiolaitteilla.

Yliperämies käyttää työssään erilaisia laiva-automaation valvonta- ja toimintalaitteita kuten esimerkiksi ohjaus- ja navigointilaitteita, konevalvontajärjestelmiä, kompasseja, tutkia ja GPS-laitteita.

Työ aluksilla on ryhmätyötä mutta myös yksin työskentelyä on paljon. Työ on tavallisesti keskeytymätöntä vuorotyötä. Merivahteja pidetään esimerkiksi niin, että neljän tunnin työtä seuraa kahdeksan tunnin vapaavahti vuorokaudesta toiseen. Joissakin pienissä laivoissa voi neljän tunnin työtä seurata neljän tunnin vapaavahtivuoro.

Yliperämiehen työajan ja vapaan välinen suhde suomalaisissa aluksissa on 2:1 tai 1:1. Näin erimerkiksi neljän kuukauden aluksella työssäolon jälkeen on kaksi tai neljä kuukautta vapaata.

 

Työpaikat

Yliperämiehet työskentelevät varustamoiden matkustaja-aluksilla, rahti-aluksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla.

 

 

Työn vaatimukset

Yliperämiehen vastuullinen työ on jatkuvaa huolenpitoa ja järjestämistä. Yliperämiehen on pystyttävä tekemään ratkaisuja nopeasti mutta harkitusti.

Yliperämiehen on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa.

Työssä vaaditaan tietotekniikan käyttötaitoja.

Englannin kielen hyvä hallinta on ulkomaanliikenteen työtehtävien hoitamisessa välttämätön. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva. Muu kielitaito on hyödyksi.

Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana.

Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muun sosiaalisen elämän viettämiselle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa.

Työ edellyttää sopeutumista runsaaseen valvomiseen. Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön.

Ammattiin vaaditaan hyvä fyysinen kunto ja virheetön väriaisti sekä hyvä näköaisti.

 

Koulutus

Yliperämiehellä on merikapteenin koulutus. Merikapteenin ammattiin vaadittava tutkinto on merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, merikapteeni (AMK).

Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu kiinteästi käytännön työharjoittelun ja opiskelun vuorotteluun sekä eritasoisiin pätevyystodistuksiin ja -kirjoihin.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Vaadittavasta pätevyydestä on säädetty asetuksessa aluksen miehityksestä, laivahenkilökunnan pätevyydestä ja vahdinpidosta.

Merikapteenin koulutus antaa valmiudet toimia matkustaja-alusten ja erilaisten rahtialusten kansipäällystötehtävissä maailmanlaajuisessa meriliikenteessä.

 

Palkkaus

Merenkulkualalla maksetaan peruspalkka ja erilaisia lisiä. Kokonaispalkasta yleensä noin puolet ansaitaan ikä-, vuorotyö-, ilta- ja yötyö- sekä muilla lisillä ja ylityökorvauksilla. Asunto- ja ruoka kuuluvat palkkaukseen. Ylitöillä ansaitaan myös lomaa.

Useimmilla aluksilla on käytössä ns. takuupalkkajärjestelmä, johon sisältyy tietyt lisät ja sovittu määrä ylitöitä. Palkka on kuukausipalkka ja myös vapaajaksolta maksetaan palkkaa samoin perustein.

Kansipäällystön ansio vaihtelee alustyypin, aluksen koon, liikennealueen, kansipäällystön lukumäärän sekä mahdollisten ylimääräisten tehtävien mukaisesti.

Yliperämiehiin sovelletaan Suomen Laivanpäällystöliiton työnantajatahojen kanssa solmimia työehtosopimuksia.

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

aluksen päällikkö
merikapteeni
perämies