Perämies

Johdanto

Perämiehen tehtävänä on vastata aluksen turvallisesta kuljettamisesta sekä valvoa ja hoitaa meriradioliikennettä. Aluksen ollessa merellä vahtiperämies vastaa vahtivuorollaan aluksen turvallisesta kuljettamisesta. Perämiehiä työskentelee matkustaja- ja rahtialuksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla. Merenkulun osaamisen lisäksi ammatti vaatii vastuuntuntoista asennetta, huolellisuutta ja päätöksentekokykyä.

 

Työtehtävät

Perämiehen perustehtävänä on vastata aluksen turvallisesta kuljettamisesta sekä valvoa ja hoitaa meriradioliikennettä.

Aluksen ollessa merellä vahtiperämies vastaa vahtivuorollaan aluksen turvallisesta kuljettamisesta niin avomerellä kuin rannikollakin. Ennen matkan alkua suunnitellaan kuljettava reitti, jota aluksen perämiehet seuraavat matkan aikana. Vahtiperämies määrittää aluksen sijaintia ja ohjaa laivaa ennalta suunniteltua reittiä pitkin.

Merivahtityössään perämies navigoi alusta päällikön hyväksymän reittisuunnitelman mukaisesti. Perämies seuraa muuta liikennettä. Tutkan, satelliittipaikanmäärityksen ja muiden paikanmääritysmenetelmien avulla hän varmistaa, että alus todellisuudessa kulkee reittisuunnitelman mukaisesti tuulen ja virtausten vaikutukset huomioiden.

Aluksen suuntatiedot, paikanmäärityshavainnot, radioliikennetiedot ja koneiden käyntitiedot tallennetaan virallisiin laivapäiväkirjoihin. Navigointilaitteistoiden kehittyneisyyden mukaan uudemmissa aluksissa käytetään tietotekniikkaan pohjautuvia integroituja navigointijärjestelmiä.

Nykyisin perämiehet toimivat myös aluksen radioaseman hoitajina. Perämiehen on kyettävä kommunikoimaan aluksen meriradio- ja satelliittiviestintälaitteilla.

Erilaiset raportointityöt ja seuraavaan merimatkaan liittyvät suunnittelu-, varustehankinta- ja muut valmistelutyöt kuuluvat perämiehen toimenkuvaan.

Merivahdin lisäksi perämiehen tehtäviin kuuluvat aluksen merenkulkukirjallisuuden ja merikarttojen ajan tasalla pitäminen sekä aluksen ja sen laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon sekä katsastuksiin liittyviä tehtäviä.

Satamissa oltaessa perämies osallistuu lastinkäsittelyyn ja aluksen muihin töihin. Aluksen lastinkäsittelytehtävissä perämies toimii yliperämiehen apuna valvoen, että lastinkäsittely tapahtuu turvallisesti ja lastaussuunnitelman mukaisesti.

Perämiehen tulee olla selvillä aluksen lastinkäsittely- ja painolastivesien pumppaustilanteesta. Laskelmillaan ja toimenpiteillään hän varmistaa, että aluksen vakavuus kaikissa tilanteissa pysyy riittävänä.

Perämiehen on tunnettava lastina mahdollisesti olevien vaarallisten aineiden käsittelyn ja kuljetuksen aiheuttamat rajoitukset ja määräykset sekä hänen tulee osata toimia vaarallisten aineiden aiheuttamissa hätätilanteissa.

Perämiehen toimenkuvaan kuuluu myös tärkeänä osana huolehtia aluksen henkilökunnan, lastin ja itse aluksen meriturvallisuudesta. Tällaisia tehtäviä ovat mm. työaikaseuranta, turvallisuusharjoitusten pito sekä laiva-apteekin ja lääkinnällisten tehtävien hoito.

Työ aluksissa on ryhmätyötä, mutta myös yksin työskentelyä on paljon. Perämiehen työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista.

Merellä työ on usein jatkuvaa vahtityötä joka on kolmivuorotyötä. Tällöin tavallisesti neljän tunnin vahtia seuraa kahdeksan tunnin vapaa tai kuuden tunnin vahtia vastaavasti kuuden tunnin vapaa. Vuorokauteen tulee siis 8-12 tuntia töitä ja 12-16 vapaata. Päivämiehet työskentelevät sekä merellä että satamassa kello 06.00-18.00 välillä.

Työajan ja vapaajakson välinen suhde suomalaisilla aluksilla on useimmiten 1:1. Näin esimerkiksi 2 kk työssäolon jälkeen seuraa 2 kk vapaata.

 

Työpaikat

Perämiehiä työskentelee varustamoiden matkustaja-aluksilla, rahti-aluksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla.

 

Työn vaatimukset

Perämiehen työ on itsenäistä. Työssä on kyettävä nopeaan päätöksentekoon esimerkiksi yhteentörmäysten estämiseksi. Työ vaatii vastuuntuntoista asennetta, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen raportoinnissa, radioliikenteessä ja integroitujen navigointijärjestelmien kanssa operoitaessa.

Virallinen kieli radioliikenteessä on englanti, joten sen hyvä suullinen ja kirjallinen taito on tarpeen. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva. Muu kielitaito on hyödyksi.

Alus on pieni yhdyskunta, joka toimii yötä päivää. Työ vaatii sopeutumista pieneen yhteisöön.

Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön.

Hyvä näköaisti ja virheetön väriaisti ovat perämiehelle välttämättömiä, sillä hänen pitää kyetä näkemään virheettömästi majakoiden, muiden merimerkkien ja läheisyydessä liikkuvien alusten valotunnukset ja niiden värit.

 

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua kansipäällystöön, jolloin tutkinto on vahtiperämies.

Vahtiperämiehen tutkinnon ja vaaditun työkokemuksen suorittamisen jälkeen myönnettävällä vahtiperämiehen pätevyyskirjalla voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten vahtipäällikkönä sekä pienalusten päällikkönä.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon, merikapteeni (AMK). Tutkinto antaa pätevyyden toimia matkustaja- ja rahtialusten perämiehenä kansainvälisessä liikenteessä.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Merikapteenin, yliperämiehen tai vahtiperämiehen pätevyyskirja riippuen aluksen miehityksestä. Eriasteisiin pätevyyskirjoihin vaaditaan soveltuvien opintojen lisäksi riittävä määrä työkokemusta.

Vahtiperämiehen pätevyyskirjan saatuaan henkilö voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten vahtipäällikkönä sekä kotimaanliikenteen aluksissa päällikkönä.

Merikapteenikoulutus antaa kelpoisuuden työkokemuksen mukaan eriasteisiin perämiehen, yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjoihin laivoilla. Merikapteenin pätevyyskirjan saaneella on kelpoisuus toimia kauppa-aluksilla päällikön ja yliperämiehen tehtävissä.

 

Palkkaus

Merenkulkualalla maksetaan peruspalkka ja erilaisia lisiä. Kokonaispalkasta yleensä noin puolet ansaitaan ikä-, vuorotyö-, ilta- ja yötyö- sekä muilla lisillä ja ylityökorvauksilla. Asunto- ja ruoka kuuluvat palkkaukseen. Ylitöillä ansaitaan myös lomaa.

Useimmilla aluksilla on käytössä ns. takuupalkkajärjestelmä, johon sisältyy tietyt lisät ja sovittu määrä ylitöitä. Palkka on kuukausipalkka ja myös vapaajaksolta maksetaan palkkaa samoin perustein.

Kansipäällystön ansio vaihtelee alustyypin, aluksen koon, liikennealueen, kansipäällystön lukumäärän sekä mahdollisten ylimääräisten tehtävien mukaisesti.

Perämiehiin sovelletaan Suomen Laivanpäällystöliiton työnantajatahojen kanssa solmimia työehtosopimuksia.

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

vahtiperämies
ensimmäinen perämies
toinen perämies
yliperämies
merikapteeni (AMK)