Konemestari

Johdanto

Konemestari valvoo ja johtaa työtä aluksen konehuoneessa. Hänen vastuullaan on esimerkiksi koneistojen käytön valvonta, niiden huolto- ja korjaustyöt sekä poltto- ja voiteluaineiden täydennykset. Konemestareita työskentelee matkustaja-aluksilla, rahtialuksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla sekä myös maissa voimalaitoksilla ja telakoilla. Konemestarin työ edellyttää korkeatasoista teknistä osaamista, esimiestaitoja ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Konemestarit johtavat ja valvovat työtä konehuoneessa konepäällikön johdolla. Konemestarin tehtäviin kuuluu mm. koneistojen toiminnan valvominen sekä niiden huolto- ja korjaustyöt ja konepäiväkirjan pitäminen.

Konemestari huolehtii myös konetarvikkeiden ja varaosien hankinnasta sekä poltto- ja voiteluaineiden täydennyksistä ja siirtämisestä tankista toiseen.

Ympäristönsuojelun painottuminen laivoilla näkyy myös konemestarien työnkuvassa. Laivoihin on sen myötä tullut uutta puhdistustekniikkaa ja tähän liittyviä tehtäviä.

Tehtävät on jaettu ensimmäisen ja toisen konemestarin kesken. Joissakin aluksissa on myös kolmas konemestari. Ensimmäinen konemestari toimii tarvittaessa konepäällikön sijaisena.

Aluksen ja miehistön koko, alustyyppi sekä liikennealue määrittävät niin konemestarien lukumäärän kuin vahtijärjestelytkin.

Työ aluksissa on ryhmätyötä, mutta usein myös yksin työskentelyä. Työskentelytilat ovat joskus ahtaat ja hankalat. Konehuoneessa on usein kova melu ja korkea lämpötila.

Konemestareiden työaika vaihtelee aluksen tyypin ja sen liikennealueen mukaan. Useimmissa pitkälle automatisoiduissa laivoissa tehdään normaalia päivätyötä, muissa aluksissa vahtivuorotyötä, joka ajoittuu myös ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan.

Työ- ja vapaa-ajan suhde suomalaisissa aluksissa vaihtelee välillä 1:1-2:1. Esimerkiksi 4 kuukauden aluksella työskentelyn jälkeen seuraa 2-4 kuukautta vapaata.

 

Työpaikat

Varustamoiden matkustaja- ja rahtialukset sekä hinaajat ja jäänmurtajat.

Lisäksi työmahdollisuuksia eri pätevyyden omaaville konemestareille tarjoavat mm. energialaitokset, telakat, konepajat ja merenkulun hallinto.

 

Työn vaatimukset

Konemestarin ammatissa vaaditaan vankkaa teknistä osaamista.

Konemestarin työ on itsenäistä ja vaatii vastuuntuntoista asennetta. Työssä tarvitaan analyyttistä toimintatapaa.

Yhteistyötaidot ovat tarpeen. Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana.

Työssä tarvitaan tietotekniikan hallintaa.

Englannin kielen hyvä hallinta on ulkomaanliikenteen työtehtävien hoitamisessa välttämätön. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva.

Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa.

Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulun insinööri (AMK) suuntautuen merenkulkuun.

Toisella asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua konepäällystöön ja suorittaa vahtikonemestarin tutkinnon.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Perustutkinnon ja vaaditun työkokemuksen suorittamisen jälkeen myönnettävällä vahtikonemestarin pätevyyskirjalla voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten konevahdin vahtipäällikkönä sekä kotimaanliikenteen aluksissa konepäällikkönä.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Ylikonemestarin, konemestarin tai alikonemestarin pätevyyskirja riippuen aluksen miehityksestä. Eriasteisiin pätevyyskirjoihin vaaditaan soveltuvien opintojen lisäksi riittävä määrä työkokemusta (Asetus aluksen miehityksestä, laivahenkilökunnan pätevyydestä ja vahdinpidosta.)

Vahtikonemestarin pätevyyskirjan saatuaan henkilö voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten konevahdin vahtipäällikkönä sekä kotimaanliikenteen aluksissa konepäällikkönä.

Merenkulkualan insinöörikoulutus antaa kelpoisuuden työkokemuksen mukaan eriasteisiin konemestarin pätevyyskirjoihin laivoilla. Ylikonemestarin pätevyyskirjan saaneella on kelpoisuus toimia kauppa-aluksilla konepäällikön ja konemestarin tehtävissä.

 

Palkkaus

Merenkulkualalla työstä maksetaan peruspalkka ja erilaisia lisiä. Konemestarin peruspalkka määräytyy aluksen konetehon perusteella. Kokonaispalkasta yleensä noin puolet ansaitaan ikä-vuorotyö-, ilta- ja yötyö- sekä muilla lisillä ja ylityökorvauksilla. Asunto- ja ruokakorvaukset kuuluvat yleensä palkkaukseen. Ylitöillä ansaitaan myös lomaa.

Useimmilla aluksilla on käytössä ns. takuupalkkajärjestelmä, johon sisältyy tietyt lisät ja sovittu määrä ylitöitä. Palkka on kuukausipalkka ja myös vapaajaksolta maksetaan palkkaa samoin perustein. Kansipäällystön ansio vaihtelee alustyypin, aluksen koon, liikennealueen, kansipäällystön lukumäärän sekä mahdollisten ylimääräisten tehtävien mukaisesti. Konemestareihin sovelletaan Suomen Konepäällystöliiton työnantajatahojen kanssa solmimia työehtosopimuksia.

 

 

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

merimies
alikonemestari
vahtikonemestari
ensimmäinen konemestari
toinen konemestari
päivämestari
insinööri
insinööri (AMK)