Laivuri-kuljettaja

Johdanto

Laivurit toimivat kotimaan liikenteessä rannikko- ja sisävesialusten ja muiden pienten alusten päälliköinä. Pienaluksilla tehtäviin kuuluu usein myös aluksen koneistosta vastaaminen. Saaristossa ja rannikolla kulkeminen edellyttää hyvää merenkulkutaitoa, tarkkaavaisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Työtehtävät

Laivurit toimivat kotimaan liikenteessä rannikko- ja sisävesialusten ja muiden pienten alusten päälliköinä. Alukset voivat olla rahtialuksia, matkustaja-aluksia, hinaajia tai luotsikuttereita.

Laivurin pätevyydellä voi toimia päällikkönä lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500 tai matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300. Kuljettajan pätevyydellä puolestaan voi toimia aluksen päällikkönä alle 100 bruttovetoisissa aluksissa.

Laivuri vastaa aluksesta sekä sen lastista tai matkustajista ja miehistöstä. Laivurin tehtäviin kuuluu johtaa, suunnitella ja valvoa toimintaa aluksella. Laivuri voi toimia laivan kapteenina tai perämiehenä, jotka yleensä vuorottelevat samoissa tehtävissä.

Työhön kuuluu aluksen ohjaamista satamista, reiteillä ja satamiin sekä navigointia. Myös radioliikenteen hoito kuuluu tehtäviin. Säätiedotukset ovat radioliikenteen tärkeä osa. Tehtäviin kuuluu myös sään tarkkailua ja muun alusliikenteen ja reittien havainnointia.

Pienaluksilla tehdään yleensä vähän lastinkäsittelytöitä, mutta laivurin on hallittava myös niihin liittyvät toiminnot. Tehtäviin kuuluu usein osallistua näihin käytännön töihin muun miehistön kanssa.

Tehtäviin kuuluvat usein myös aluksen koneenhoitajan tai konepäällikön tehtävät, jolloin tarvitaan tapauksesta riippuen myös eriasteisia konepäällystön pätevyyksiä.

Työympäristönä ovat pienten lastialusten ja matkustaja-alusten tilat. Työtä tehdään myös satamissa. Työssä käytetään aluksen ohjaamiseen, navigointiin ja radioliikenteen hoitamiseen tarvittavia välineitä sekä laivan muita merenkulkuun ja lastinkäsittelyyn käytettäviä välineitä.

Rannikko- ja sisävesiliikenne työllistää laivureita pääasiassa kesäaikaan. Työajat vaihtelevat riippuen eri alustyypeistä ja liikennealueesta.

 

Työpaikat

Varustamot. Sisävesi- ja rannikkoliikennettä harjoittavat yritykset. Finnpilot.

 

Työn vaatimukset

Laivuri tarvitsee merenkulun osaamista. Työssä on hallittava aluksen ohjaus, navigointi ja radioliikenne sekä tunnettava reitit.

Ammatissa on tunnettava merenkulun määräykset.

Laivurilta edellytetään saaristossa, rannikolla ja sisävesillä myös tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta. Reitit voivat kulkea ahtaita ja karikkoisia väyliä pitkin.

Aluksen päälliköltä edellytetään johtamistaitoja ja esimiesosaamista.

Ammatti edellyttää kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Työssä on osattava toimia nopeasti tilanteiden mukaan.

Työssä tarvitaan myös yhteistyötaitoja.

Ammatissa tarvitaan myös teknistä osaamista, mikäli tehtäviin kuuluu myös aluksen koneistosta vastaaminen.

Työsuojelumääräykset on tunnettava ja niitä on noudatettava.

Pienissä aluksissa joutuu työskentelemään ahtaissa tiloissa.

Merivahdin pitäminen edellyttää sopeutumista runsaaseen valvomiseen.

 

Koulutus

Koulutusvaatimukset vaihtelevat liikennealueiden ja aluskoon mukaan.

Laivurilta vaaditaan kotimaanliikenteen laivurin pätevyys. Pienimmissä kotimaan liikenteen aluksissa riittää kuljettajan pätevyys.

Kuljettajan, kotimaanliikenteen laivurin ja koneenhoitajan koulutuksia järjestetään merenkulkualan oppilaitoksissa erilliskoulutuksina.

Isommissa aluksissa vaaditaan vahtiperämiehen kirja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua vahtiperämieheksi.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kotimaanliikenteen laivurinkirja. Kotimaanliikenteen laivurinkirjan saamisen edellytyksenä on kotimaanliikenteen laivurin koulutus, kahdeksan kuukautta (240 pv) meripalvelua kansiosastossa tai yleistoimitehtävissä, joihin saa sisältyä enintään kaksi kuukautta (60 pv) meripalvelua koneosastossa. Kotimaanliikenteen laivurinkirja on voimassa toistaiseksi.

Kotimaanliikenteen laivurinkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä kotimaanliikenteen lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500 ja kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen alueilla I ja II.

Jos kotimaanliikenteen laivurinkirjan lisäksi on 12 kk meripalvelua kansipäällystötehtävissä, voi toimia päällikkönä matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen III-alueella ja kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300 mutta alle 500.

Kotimaanliikenteen liikennealueilla II ja III toimivalla lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on alle 100, riittää että päälliköllä on kotimaanliikenteen laivurin koulutuksen lisäksi neljä kuukautta (120 pv) meripalvelua. Kotimaanliikenteen laivurin koulutus ja meripalvelu on osoitettava Trafin antamalla todistuksella.

Kuljettajankirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen I-alueen nimetyllä ja rajatulla alueella ja kotimaanliikenteen I-alueen lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100.

Kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on kuljettajan koulutus, kolme kuukautta meripalvelua kansi- tai koneosastossa tai palvelua huviveneellä tai huvialuksella, jonka pituus on yli 10 metriä ja koneteho yli 50 kW. Kuljettajankirja on voimassa toistaiseksi.

Terveydentila todetaan sopivaksi merimieslääkärintodistuksella.

Vahtiperämiehen perustutkinnon ja vaaditun työkokemuksen suorittamisen jälkeen myönnettävällä vahtiperämiehen pätevyyskirjalla voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten vahtipäällikkönä sekä pienalusten päällikkönä.

 

Palkkaus

Palkkaus noudattaa alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tekemiä sopimuksia. Palkkaus vaihtelee toimenkuvan, alustyypin, aluskoon ja liikennealueen mukaan. Peruspalkan lisäksi maksetaan useita erilaisia lisiä työoloista riippuen.

 

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

aluksen kuljettaja
koneenhoitaja
kuljettaja
kotimaanliikenteen laivuri
laivuri
vahtiperämies
pienaluksen päällikkö
kotimaanliikenteen aluksen päällikkö
vahtikonemestari

 

Laivuri-kuljettaja