Matruusi-pursimies

Johdanto

Matruusi ja pursimies toimivat kansi- ja koneosaston yleistoimihenkilöinä eri alustyypeillä. Matruusin työtehtäviin kuuluu mm. toimiminen tähystäjänä ja ruorimiehenä sekä erilaisia kunnossapito-, korjaus- ja puhdistustöitä. Pursimies toimii laivalla kansimiehistön työhön osallistuvana työnjohtajana tai kansikorjausmiehenä. Kansimiehistön tehtävissä tarvitaan ammattitaidon lisäksi kädentaitoja ja hyvää fyysistä kuntoa.

Työtehtävät

Matruusi ja pursimies toimivat usein laivoilla kansi- ja koneosaston yleistoimihenkilöinä. Matruusin ja pursimiehen työtehtävät saattavat vaihdella riippuen alustyypistä ja liikennealueesta.

Matruusit toimivat vahtivuoroillaan tähystäjinä sekä satama-ajossa ruorimiehinä. Lisäksi he osallistuvat aluksen kiinnitys- ja irrotustoimiin, ankkurointeihin sekä luotsin ottoon ja jättöön. Työhön kuuluu myös erilaisia kunnossapito-, korjaus- ja puhdistustöitä aluksen lastitiloissa sekä pelastuslaitteistoon, kiinnitysvälineistöön ja lastauslaitteistoon kohdistuen.

Matruusin on osattava käyttää aluksen nostolaitteita, lastiramppeja, lastihissejä ja luukkuja. Tarvittaessa matruusit suorittavat erilaisia turvallisuuskierroksia aluksella, toimivat satamassa yövahtina, osallistuvat lastin kiinnitykseen sekä suorittavat tankkien mittauksia. Osa matruuseista on erikoistunut toimimaan aluksilla kansikorjausmiehinä, jolloin toimenkuva koostuu erityisesti korjaus-, huolto- ja sisustustöistä.

Pursimies on aluksella kansimiehistön työnjohtaja tai kansikorjausmies. Pursimies ottaa vastaan työmääräykset pääasiassa yliperämieheltä ja suunnittelee töiden käytännön toteutuksen. Tehtäviin kuuluu jakaa työt miehistölle, valvoa työskentelyä, jakaa miehistölle tarvikkeita ja työkaluja varastosta sekä valvoa järjestystä ja turvallisuusmääräysten noudattamista.

Pursimies osallistuu myös itse alusten lastaus- ja purkauslaitteiden ja lastinkäsittelykaluston vaativimpiin kunnossapito- ja korjaustöihin sekä valvoo niiden kuntoa. Toisinaan pursimies osallistuu myös ruorinpitoon ja vahdinajoon komentosillalla ja kannella. Alusten kiinnitys-, irrotus- ja ankkurointityössä pursimiehellä on keskeinen rooli töiden oikeassa ja turvallisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Työ aluksilla on ryhmätyötä, mutta myös yksin työskentelyä on paljon. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa, ja siinä käytetään käsityövälineitä ja koneita.

Merimiehen ura aloitetaan vahtimiehenä. Ammattitaidon, koulutuksen ja pätevyyksien karttuessa työntekijällä on mahdollisuus edetä aluksen kansiosaston miehistötehtävissä matruusin, kansikorjausmiehen ja pursimiehen tehtäviin. Vahtimiesten ja matruusien tehtävät ovat varsin samankaltaisia, mutta matruusit tekevät vaativammat merimiestyöt.

Työ on usein jatkuvaa vahtityötä joka on kolmivuorotyötä. Tällöin tavallisesti neljän tunnin vahtia seuraa kahdeksan tunnin vapaa tai kuuden tunnin vahtia vastaavasti kuuden tunnin vapaa. Päivämiehet työskentelevät sekä merellä että satamassa kello 06.00-18.00 välillä. Työajan ja vapaajakson välinen suhde suomalaisissa aluksissa on useimmiten 1:1. Näin esimerkiksi 2 kk työssäolon jälkeen seuraa 2 kk vapaata.

Työpaikat

Matruusit ja pursimiehet työskentelevät varustamoiden eri alustyypeillä sekä koti- että ulkomaanliikenteessä.

Työn vaatimukset

Matruusin ja pursimiehen tehtävissä tarvitaan ammattitaitoa ja ripeää työskentelyotetta sekä hyvää ruumiillista kuntoa, kestävyyttä ja kätevyyttä.

Huoltotöissä tarvitaan teknistä osaamista.

Kansimiehistön jäsenten on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa.

Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana.

Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa.

Ammatissa on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön.

Ammatissa tarvitaan virheetöntä näkö- ja kuuloaistia. Lääkärintarkastus perustuu asetukseen, joka edellyttää hyvää terveyttä, virheetöntä näköä ja kuuloa.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua kansi- ja konekorjaukseen. Tutkintonimike on korjaaja. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia kaikissa kansi- ja konemiehistötehtävissä erityyppisillä aluksilla.

Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu kiinteästi käytännön työharjoittelun ja opiskelun vuorotteluun sekä eritasoisiin pätevyyskirjoihin.

Jo alalla toimineet ja riittävän työkokemuksen hankkineet voivat hankkia matruusin pätevyyteen oikeuttavan koulutuksen myös näyttötutkintona, suorittamalla korjaajan osatutkintonäytön.

Vastaavasti matruusin pätevyyskirjan ja riittävän työkokemuksen omaavat voivat hankkia pursimiehen pätevyyteen oikeuttavan koulutuksen myös näyttötutkintona.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Matruusin pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä sekä vahtimiehen pätevyyskirjan tai vahtimies, kansi -pätevyyskirjan saamisen edellytysten täyttyminen sekä matruusin koulutus ja 12 kuukautta meripalvelua kansiosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 tai matruusin koulutuksen suorittaminen näyttötutkintona ja 18 kuukautta vahtimiehen tai vahtimies, kansi -pätevyyskirjan saamiseksi edellytettävän meripalvelun jälkeistä meripalvelua kansiosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500.

Pursimiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on matruusin pätevyyskirja tai matruusin koulutus tai näyttötutkinto sekä 18 kuukautta matruusin pätevyyskirjan saamiseksi edellytettävän meripalvelun jälkeistä meripalvelua kansiosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500.

Palkkaus

Merenkulkualalla työstä maksetaan peruspalkka ja erilaisia lisiä, kuten vuorotyö-, ilta- ja yötyö- sekä lastinkäsittelylisiä. Asunto ja ruoka kuuluvat yleensä palkkaukseen. Useimmilla aluksilla on käytössä ns. takuupalkkajärjestelmä, johon sisältyy tietyt lisät ja sovittu määrä ylitöitä. Palkka on kuukausipalkka ja myös vapaajaksolta maksetaan palkkaa samoin perustein. Suomessa alalla sovelletaan Suomen ja Ahvenanmaan varustamoyhdistysten sekä Suomen Merimies-Unioni ry:n välistä työehtosopimusta.

 

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

vahtimies
kansivahtimies
puolimatruusi
matruusi
kansikorjausmies
pursimies