Konemies-korjausmies

Johdanto

Konemies ja korjausmies toimivat usein laivan kansi- ja koneosaston yleistoimihenkilöinä. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset koneiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt. Työpaikka voi olla erilaissa aluksissa eri liikennealueilla. Työ vaatii toimeliasta työotetta ja sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana.

Työtehtävät

Konemiehen ja korjausmiehen työtehtävät ovat varsin pitkälle samoja. Toimenkuvaan kuuluvat mm. laivan koneistojen ja laitteiden huolto-, kunnossapito- ja puhdistustyöt.

Toimiessaan yleistoimessa kone- ja korjausmiehet osallistuvat tarvittaessa laivan kansiosaston töihin, esimerkiksi aluksen kiinnitys- ja irrotustoimiin.

Aluksilla tehdään ryhmätyötä, mutta työhön kuuluu paljon myös yksin työskentelyä. Työtä tehdään käsityövälineillä ja koneilla. Merellä työ on usein jatkuvaa vahtityötä.

Jatkuva vahtityö on kolmivuorotyötä. Työ- ja vapaa-aika vuorottelevat tavallisesti siten, että neljän tunnin vahtia seuraa kahdeksan tunnin vapaa tai kuuden tunnin vahtia vastaavasti kuuden tunnin vapaa. Vuorokauteen tulee siis 8-12 tuntia töitä. Päivämiehet työskentelevät sekä merellä että satamassa kello 06.00-18.00 välillä.

Työajan ja vapaajakson välinen suhde suomalaisissa aluksissa on useimmiten 1:1. Näin esimerkiksi 2 kk työssäolon jälkeen seuraa 2 kk vapaata.

Työpaikat

Kone- ja korjausmiehet työskentelevät varustamoiden eri alustyypeillä ja eri liikennealueilla.

Työn vaatimukset

Konemiehen ja korjausmiehen ammateissa tarvitaan monipuolista teknistä osaamista. Tehtävät edellyttävät mm. hyviä hitsaus- ja sorvaustaitoja sekä kätevyyttä.

Konemiehistön on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa.

Työ aluksissa vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana.

Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa.

Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön.

Tehtävissä tarvitaan hyvää kuntoa. Lääkärintarkastus perustuu asetukseen, joka edellyttää hyvää terveyttä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa merenkulkualan perustutkinto, jossa voidaan suuntautua kansi- ja konekorjaukseen. Tutkinto on korjaaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia kaikissa kansi- ja konemiehistötehtävissä erityyppisillä aluksilla.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Merimiestoimen edellytyksenä on kansainvälisten säädösten edellyttämä pätevyyskirja, jonka saamiseksi vaaditaan soveltuvien opintojen lisäksi riittävä määrä ohjattua harjoittelua tai työkokemusta.

Vahtimies: Kansivahtimiehen ja konevahtimiehen pätevyyskirjat.

Konemies: Konemiehen pätevyyskirja ja usein lisänä myös vähintään kansivahtimiehen pätevyyskirja.

Korjausmies: Korjausmiehen pätevyyskirja ja usein lisänä myös vähintään kansivahtimiehen pätevyyskirja.

 

Palkkaus

Merenkulkualalla työstä maksetaan peruspalkka ja erilaisia lisiä, kuten vuorotyö-, ilta- ja yötyö- sekä lastinkäsittelylisiä. Asunto ja ruoka kuuluvat yleensä palkkaukseen ja verotus on merellä lievempi kuin maissa. Useimmilla aluksilla on käytössä ns. takuupalkkajärjestelmä, johon sisältyy tietyt lisät ja sovittu määrä ylitöitä. Palkka on kuukausipalkka ja myös vapaajaksolta maksetaan palkkaa samoin perustein.

Suomessa alalla sovelletaan Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Merimies-Unioni ry:n välistä työehtosopimusta.

 

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

merimies
konevahtimies
konemies
moottorimies
korjausmies

 

Konemies-korjausmies