Liikennelentäjä

Johdanto

Liikennelentäjät lentävät monentyyppisiä lentokoneita kuljettaen matkustajia, rahtia ja postia. Lentokapteeni vastaa lentokoneesta perämiehen avustaessa häntä. Lentäjän työ on haasteellista ja vaihtelevaa. Liikennelentäjäksi päästäkseen on läpäistä vaativa koulutus. Ammatissa tarvitaan hyvää terveyttä, vastuullisuutta, harkitsevaisuutta, rauhallisuutta ja yhteistyötaitoja. Lentäjät työskentelevät lentoyhtiöiden palveluksessa.

Työtehtävät

Liikennelentäjät lentävät matkustajakoneita, jotka vaihtelevat pienistä potkurikoneista suuriin suihkukoneisiin. Matkustajakoneet liikennöivät säännöllisesti tietyillä reiteillä, mutta kyseeseen voivat tulla myös tilauslennot seurueille tai yksityishenkilöille. Rahtikoneilla kuljetetaan monenlaisia tavaroita ja tuotteita sekä postia.

Lentokoneen ohjaamossa on aina vähintään kaksi lentäjää, pitkillä lennoilla heitä voi olla jopa neljä. Lentokapteenilla on vastuu lentokoneen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä sekä miehistön ja matkustajien turvallisuudesta. Perämies on kapteenin työpari, joka toimii vuorollaan koneen ohjaajana sekä avustaa radioliikenteessä ja lentokoneen operoinnissa.

Lentäjät tekevät lentosuunnitelman, joka hyväksytetään lennonjohdolla. Siihen kuuluu mm. lentoreitin, lentokorkeuksien ja nopeuksien suunnittelu. Lennon suunnittelua varten lentäjät saavat tiedot koneesta, matkustajista ja rahdista sekä muista turvalliseen lentoon vaikuttavista seikoista. Sääolosuhteista saadaan tieto lentosääpalvelusta.

Lentäjät laskevat lennolla tarvittavan polttoainemäärän ja tilaavat tankkauksen. He valvovat polttoainesäiliöiden täyttämisen sekä varmistavat, että koneessa on oikea määrä polttoainetta. Tehtäviin kuuluu myös valvoa rahdin ja matkatavaroiden kuormaus, jotta painorajoitukset eivät ylity ja lentokone on lastattu tasapainoisesti.

Miehistön kanssa käydään läpi päivän ohjelma, ja lentokone valmistellaan lentoa varten ennen matkustajien saapumista. Lentokoneen kunto sekä instrumenttien, ohjauksen, moottoreiden ja järjestelmien toimivuus tarkastetaan erityisen tarkastuslistan mukaan.

Kummallakin lentäjällä on omat ohjainlaitteet sekä mittaristo. Lennon aikana ohjauksen rutiinitehtävistä huolehtii pääasiassa automaattiohjaus, jonka toimintaa lentäjät valvovat. Lentokonetta ohjataan käsin aina lähtökiidon aikana ja yleensä laskeutumisen aikana. Huonon sään lähestymisissä käytetään automatiikkaa.

Lennon aikana tarkkaillaan mittareita ja instrumentteja sekä lentokoneen järjestelmien ja moottoreiden toimintaa ja polttoaineen kulutusta. Navigointi tapahtuu instrumenttien ja näköhavaintojen avulla. Sään ja muun ilmaliikenteen tarkkailu on jatkuvaa.

Lentäjät ovat yhteydessä lennonjohtoon radiolla esimerkiksi lähtöluvan ja saapumisohjeiden saamiseksi sekä tarvittaessa. Lentokentillä ollaan yhteydessä myös kenttähenkilöstöön. Työhön kuuluu myös yhteydenpito matkustamohenkilöstöön lennon aikana sekä matkustajille kohdistettujen tiedotusten ja tervehdysten antaminen.

Työhön kuuluu myös raportointia, täydennyskouluttautumista ja simulaattoriharjoituksia. Lentäjät voivat toimia myös koulutus- ja kehittämistehtävissä, esimerkiksi lennonopettajina. Koelentoja tehdään uusille lentokonetyypeille ja suurten huoltojen jälkeen.

Lentäjän työympäristö on ohjaamo, jossa on ohjauslaitteiden lisäksi lukuisia instrumentteja, mittareita ja vipuja. Työtä tehdään myös lentokentillä. Lentäjät työskentelevät vaihtuvien lentomiehistöjen, matkustamohenkilöstön ja muiden ilmailualan ammattilaisten kanssa, pienemmissä lentokoneissa myös suoraan matkustajien kanssa.

Liikennelentäjän työ on yleensä epäsäännöllistä. Lentojen määrät, pituudet ja kohteet vaihtelevat paljon. Työtä tehdään kaikkina vuorokauden aikoina, varallaolossa työhön kutsutaan tarvittaessa. Työtä saattaa olla useita päiviä peräkkäin, minkä jälkeen on useita vapaapäiviä. Lentäjät joutuvat myös yöpymään hotelleissa eri puolilla maailmaa.

 

Työpaikat

Liikennelentäjät työskentelevät lentoyhtiöiden palveluksessa.

 

Työn vaatimukset

Liikennelentäjän on hallittava lentämiensä lentokonetyyppien käyttö, ohjaus, navigointi ja radioliikenne sekä tunnettava lentokonetyyppi sekä sen laitteet ja järjestelmät.

Lentäjien on käsin lentämisen lisäksi tunnettava ja hallittava myös lentokoneiden yhä kasvava automatiikka, joka on vähentänyt perinteistä käsin lentämistä.

Lentäjän on tunnettava lukuisa joukko ilmailualaan ja lentämiseen liittyviä määräyksiä.

Lentäminen on osattava tehdä turvallisesti ja sujuvasti aikataulujen mukaan sekä taloudellisesti polttoainekulutuksen ja kustannusten minimoimiseksi.

Lentäjän ammatti vaatii tasapainoista persoonallisuutta ja yhteistyötaitoja.

Ammatissa tarvitaan mm. paineensietokykyä, keskittymiskykyä, loogista ajattelua, avaruudellista hahmottamiskykyä ja tarkkuutta sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Liikennelentäjän on pystyttävä itsenäiseen ja nopeaan päätöksentekoon, mutta toimittava kuitenkin harkitusti. Tiukoissa ja yllättävissäkään tilanteissa ei saa hermostua.

Lentäjältä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa, sillä radioliikenne lennonjohdon kanssa käydään englanniksi ja myös oppimateriaali on yleensä englanninkielistä.

Työ vaatii jatkuvaa täydennyskouluttautumista.

Epäsäännölliset työajat ja aikaerot sekä vastuu turvallisuudesta voivat aiheuttaa stressiä.

Liikennelentäjä tarvitsee hyvää ruumiillista ja henkistä kuntoa. Liikennelentäjällä on oltava hyvä terveys ja vaadittava näöntarkkuus.

Lentäjän on läpäistävä psykologiset testit ja terveystarkastukset. Ammatissa oleville tehdään säännöllisesti lääkärintarkastus, jonka läpäiseminen on edellytys liikennelentäjän lupakirjan jatkamiselle.

Koulutus

Lentäjien koulutusta järjestävät Suomen Ilmailuopisto Porissa, Patria Pilot Training Oy ja SL Flight Training (Salpauslento Oy) sekä Aeropole Oy Helsinki-Malmilla.

Koulutus kestää noin kaksi vuotta, ja se toteutetaan Yksityislentäjäjaksona (PPL) ja sitä seuraavana ansiolentäjäjaksona (CPL), joka jakautuu yksimoottori- ja monimoottorivaiheisiin. Koulutuksen jälkeen lentäjällä on ansiolentäjän lupakirja sekä mittarilento- ja monimoottorikelpuutus.

Ansiolentäjäkurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea edelleen koulutettaviksi lentoyhtiöihin ja -yrityksiin. Perämieskurssit kestävät noin kuusi viikkoa. Sen jälkeen voidaan hakeutua ensimmäisen konetyypin tyyppikoulutuksen, joita järjestetään lentoyhtiöiden rekrytointitarpeen mukaan.

Liikennelentäjä aloittaa perämiehen tehtävissä kapteenin työparina saadakseen kokemusta tulevaa lentokapteenin tehtävää varten. Kapteeniksi voi hakeutua saatuaan riittävän viranomaisen määrittämän kokemuksen perämiehen tehtävissä.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehdot

Ammattilentäjän opintojen pääsyvaatimukset ovat lukio tai ammatillinen perustutkinto; minimipituus 163 cm (pituus voi olla karsiva, mikäli hakija ei mahdu koulutuksessa käytettävään lentokalustoon, yli 185 cm pituiset hakijat koeistutetaan mahdollisesti lentokoneessa); ylipaino voi olla karsiva; hyvä suomen ja riittävä englannin kielen taito; miehillä, joilla on Suomen kansalaisuus, asevelvollisuuslain edellyttämä palvelus tulee olla suoritettuna määräaikaan mennessä; sekä soveltuvuuskokeiden läpäisy ja hyväksytty poliisin tekemä suppea turvallisuusselvitys.

Lentolupakirjaa varten on käytävä teoria- ja lentokoulutus ja näiden päätteeksi Trafin järjestämät teoriakokeet sekä lentokoe tarkastuslentäjän kanssa. Lisäksi tulee olla lupakirjaluokan mukainen lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

Ansiolentäjän lupakirja (CPL, Commercial Pilot Licence) oikeuttaa ilmailuun ansiotarkoituksessa ilma-aluksella. Ansiolentoyrityksessä toimiva ansiolentäjän lupakirjan haltija voi kuljettaa ihmisiä tai tavaroita maksua vastaan. Ansiolentäjän lupakirjan haltija voi toimia päällikkönä sellaisissa ilma-aluksissa, joihin lentokäsikirjan mukaan vaaditaan vain yksi ohjaaja. Ilma-aluksissa, joihin lentokäsikirjan tai lentotoimintamuodon perusteella vaaditaan useampi ohjaaja, ansiolentäjän lupakirjan haltija voi toimia perämiehenä.

CPL(A):n haltija voi toimia myös reittilentokoneen perämiehenä. Tämä edellyttää liikennelentäjän teoriakoulutuksen hyväksyttyä suoritusta ja monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutusta sekä ohjaamoyhteistyökoulutuksen suorittamista. Lentoyritykset tarjoavat tavallisesti lentäjilleen koulutuksen tyyppikelpuutukseen, joka oikeuttaa ohjaajaa lentämään tietyntyyppistä usean ohjaajan ohjaamomiehistön vaativaa ilma-alusta perämiehenä.

Liikennelentäjän lupakirja (ATPL, Airline Transport Pilot Licence) poikkeaa muista lentolupakirjoista siten, että sitä ei voi saada pelkän koulutuksen jälkeen. Lupakirjan saamiseksi täytyy koulutuksen lisäksi hankkia kokemusta usean ohjaajan lentokoneilla sekä lisää kokonaislentokokemusta.

Liikennelentäjän lupakirjaa hakee ohjaajalle tavallisimmin lentoyritys, jonka palveluksessa työskennellyt ansiolentäjän lupakirjan haltija on hankkinut riittävästi lentotunteja ja täyttää näin liikennelentäjän lupakirjan edellyttämät vaatimukset. Myös liikennelentäjän lupakirjan saamiseen liittyy oma teoriakoulutuksensa ja lentokoe. Ero liikennelentäjän ja ansiolentäjän lupakirjojen välillä on, että liikennelentäjän lupakirjan haltija voi toimia usean ohjaajan ilma-aluksen päällikkönä kaupallisessa ilmakuljetuksessa.

Palkkaus

Liikennelentäjien palkka muodostuu yleensä peruspalkasta, joka pohjautuu työkokemuksen mukaiseen palkkaluokkaan, sekä sen päälle tulevista lisistä, jotka perustuvat mm. kokonaistyömäärään sekä työaikoihin. Tehtävän vastuun vuoksi lentokapteeni saa parempaa palkkaa kuin perämies.

Suomessa ei ole yhtenäistä ja kattavaa liikennelentäjien työehtosopimusta. Kaikilla suomalaisilla liikennelentoa harjoittavilla lentoyhtiöillä on oma erillinen työehtosopimus lentäjiensä kanssa.

Työmarkkinatiedot
Lentoliikenne

Lentoliikenne työllistää kotimaisissa ja ulkomaisissa lentoyhtiöissä, ilmailuun liittyviä palveluja tarjoavissa yrityksissä sekä esimerkiksi lentokouluissa ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailutoimialalla. Suurin osa Suomen lentoliikennealan toimijoista ja työpaikoista on pääkaupunkiseudulla. Keskeisessä asemassa on Helsinki-Vantaan lentoasema ja siellä toimivat yritykset.

Suomessa lentoliikennealan suurin työllistäjä on Finnair-konserni, jonka liiketoiminta-alueet ovat lentoliikenne ja matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa on noin 5 000 henkilöä, joiden lisäksi Finnair työllistää välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea ja maailmaa (v. 2017). Finnairin tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Konserniin kuuluvan Airpro Oy:n liiketoiminta-alueita ovat lentoliikenteen maapalvelut, turvatarkastuspalvelut ja palvelut lentoasemilla Suomessa.

Lentoliikenteen työpaikoista on kova kilpailu, ja alalle on paljon tulijoita. Koulutukseen otettavien määrä on kuitenkin pyritty suhteuttamaan vapautuviin työpaikkoihin. Liikennemäärien kasvaessa moniin tehtäviin tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää henkilöstöä. Lentoasemainvestoinnit työllistävät myös, kun lentoasemia kehitetään.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

lentokapteeni
lentokoneen kapteeni
lentokoneen ohjaaja
lentokoneen perämies
kapteeni
lentäjä
ohjaaja
perämies
pilotti
Pilot
Captain
First Officer

 

 

Liikennelentäjä