Alusliikenneohjaaja

Johdanto

Alusliikennepalvelussa työskentelevä alusliikenneohjaaja seuraa rannikkoalueiden alusliikennettä, ylläpitää reaaliaikaista liikennetilannekuvaa sekä välittää aluksille tietoa liikennöintiin vaikuttavista tekijöistä. Alusliikenneohjaaja työskentelee VTS-keskuksessa. Työ edellyttää rutiinin sietokykyä, nopeaa reagointikykyä yllättävissä tilanteissa sekä kielitaitoa ja kykyä selkeään viestintään.

Työtehtävät

Alusliikenneohjaaja työskentelee VTS-keskuksessa, joka on alusliikennepalvelu. Hänen tehtävänään on seurata ja valvoa vastuualueensa alusliikennettä. VTS-keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän.

Alusliikenneohjaaja ylläpitää reaaliaikaista liikennetilannekuvaa tutkajärjestelmien, alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän, kameroiden sekä VHF-radiolla annettujen ilmoitusten avulla.

Tehtäviin kuuluu välittää aluksille tietoa mm. alueen muusta liikenteestä, väylien ja turvalaitteiden kunnosta sekä käytettävyydestä ja muista turvalliseen liikennöintiin vaikuttavista tekijöistä.

Alusliikenneohjaaja voi myös järjestellä liikennettä esimerkiksi lähtölupa- ja porrastusmenetelmien avulla sekä antaa tarvittaessa aluksille navigointiapua, mikäli kyseiset toiminnat kuuluvat meriliikennekeskuksen tarjoamiin palveluihin.

Työympäristönä on VTS-keskus (Vessel Traffic Service tarkoittaa alusliikennepalvelua), jossa työtä tehdään erilaisten näyttöjen, tietokoneiden ja radioiden avulla. Työ on usein kolmivuorotyötä.

Työpaikat

Suomessa on kolme alusliikenteen ohjauskeskusta. Länsi-Suomen meriliikennekeskus sijaitsee Turussa, Suomenlahden meriliikennekeskus sijaitsee Helsingissä ja Saimaa VTS Lappeenrannassa.

Työn vaatimukset

Alusliikenneohjaajan työ on päivystysluonteista ja edellyttää rutiinin sietokykyä, mutta toisaalta myös valmiutta reagoida yllättäviin tilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Alusliikenneohjaajalta edellytetään hyvää simultaanikapasiteettia eli kykyä käsitellä ja yhdistää eri lähteistä tulevaa informaatiota. Lisäksi on kyettävä suorittamaan useita tehtäviä samanaikaisesti.

Alusliikenneohjaajan tulee pystyä hahmottamaan tutka- ja automaattisen alusten tunnistusjärjestelmän tuottamasta tilannekuvasta alusten liike sekä sijainnit muihin aluksiin ja väylään nähden.

Alusliikenneohjaajalta edellytetään kykyä kommunikoida suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Ammatissa on sopeuduttava kolmivuorotyöhön.

Koulutus

Alusliikenneohjaajien koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Alusliikenneohjaajan koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta osiosta: peruskoulutus, työpaikkakoulutus sekä ammatillinen täydennyskoulutus. Lisäksi järjestetään erilaisia ammatillista osaamista ylläpitäviä ja kehittäviä kurssimuotoisia koulutuksia.

Työpaikkakoulutus tapahtuu meriliikennekeskuksessa työpaikkakouluttajan johdolla. Suoritettuaan hyväksytysti työpaikkakoulutusjakson saa henkilö kelpuutusmerkinnän, joka osoittaa hänen olevan pätevä hoitamaan alusliikenneohjaajantehtäviä itsenäisesti kyseisellä alueella.

Merialueiden meriliikennekeskuksissa työskentelevistä alusliikenneohjaajista valtaosa on työskennellyt laivoilla kansipäällystötehtävissä, moni myös alusten päälliköinä.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Alusliikenneohjaajalla on oltava voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä alusliikenneohjaajan pätevyystodistus.

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hyväksytysti alusliikenneohjaajan peruskoulutuksen. Lisäksi hänen on hallittava tarvittavassa laajuudessa suomen, ruotsin ja englannin kieli.

Navigointiavun antamiseen tai alusliikenteen järjestelyyn edellytetään myös, että hakija on suorittanut vahtiperämiehen tutkinnon ja saanut vahtiperämiehenkirjan.

 

Palkkaus

Alusliikenneohjaajan palkka määräytyy palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

 

 

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Alusliikenneohjaaja