Rahtivirkailija

Johdanto

Rahtivirkailija hoitaa lentorahdin kuljetukseen liittyviä toimistotehtäviä ja asiakaspalvelua. Rahtivirkailija vastaa rahtilähetysten vastaanotosta ja luovutuksesta. Asiakaspalvelutyö lentoasemalla edellyttää vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Rahtivirkailijan työ on lentorahdin kuljetuksiin liittyviä toimistotehtäviä ja asiakaspalvelua. Työssä hoidetaan vienti- ja tuontirahtia sekä kotimaan rahtia. Rahtivirkailijan ammatissa käsitellään asiakirjoja, ei rahtitavaraa, jonka käsittely on kuormaajien työtä. Asiakkaina ovat pääosin huolintaliikkeet, jotka järjestävät omien asiakkaidensa kuljetukset maailmalle.

Tehtäviin kuuluu vastaanottaa ja luovuttaa lentorahtilähetykset, tehdä rahtivaraukset, reitittää ja hinnoitella rahtilähetykset ja kirjoittaa lentorahtiasiakirjat. Rahtivirkailijan työtehtäviin kuuluu myös rahtiasiakirjatietojen tarkistus ja tallennus tietojärjestelmään. Asiakirjoista selviävät rahdin toimitusosoitteet, kolliluvut, kilot ja maksutavat.

Lentokoneilla saapuvasta rahdista osa jatkaa eteenpäin lopulliseen määränpäähänsä, osa taas jää kotimaahan esimerkiksi tiekuljetuksilla perille toimitettavaksi. Tehtäviin voi kuulua myös ajojärjestelyä. Varastoon kuljetetusta rahdista laaditut rahtiasiakirjat syötetään tietokonejärjestelmään ja varastolle tulostetaan tarkistuslista.

Rahtivirkailija selvittää todellisen rahdin vertaamalla rahtiasiakirjoja ja tarkistuslistaa ja hyväksyy sen, kun tiedot täsmäävät. Mikäli tiedot eivät täsmää, on asia selvitettävä. Toisinaan rahtivirkailija joutuu jäljittämään kadonnutta rahtia.

Työssä noudatetaan tarkasti ilmailuun ja lentoliikenteeseen liittyviä lukuisia määräyksiä ja ohjeita. Esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetus vaatii erityisiä rahdin esivalmisteluja erikoisjärjestelyin mm. pakkauksen suhteen. Myös eri maiden toisistaan poikkeavat lentomääräykset ja erikoisohjeet on huomioitava rahdin lähettämisessä.

Rahtivirkailija on työssään tekemisissä asiakkaiden kanssa kasvokkain, puhelimitse ja esimerkiksi sähköpostien kautta. Ammatissa tehdään yhteistyötä toisten rahtivirkailijoiden ja rahtiterminaalien rahtimiesten kanssa sekä esimerkiksi huolintaliikkeiden huolitsijoiden ja tullin henkilöstön kanssa.

Rahtivirkailija työskentelee lentorahtiterminaalin asiakaspalvelutiloissa, toimistotiloissa, rahtivarastossa sekä lentokoneiden paikoitusalueella. Työ on monipuolista toimistotyötä, jossa käytetään tietotekniikkaa, tietojärjestelmiä ja puhelinta.

Ammatissa tehdään vuorotyötä. Työvuorot ovat pääasiassa aamu- ja iltavuoroja, mutta myös yövuorot ja päivystykset ovat mahdollisia. Työtahti on nopea ja aikatauluihin sidottu. Työssä esiintyy kiireaikoja ja ruuhkasesonkeja. Työtilanteet vaihtuvat nopeastikin.

Työpaikat

Rahtivirkailijat työskentelevät lentoasemilla lentopalveluyhtiöiden ja lentoyhtiöiden palveluksessa.

Työn vaatimukset

Rahtivirkailijalta edellytetään rahti- ja huolintatehtävien riittävää tuntemusta sekä rahtiasiakirjojen ja määräysten tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Rahtivirkailijalta edellytetään huolellisuutta, tarkkuutta, numerotarkkuutta ja järjestelmällisyyttä.

Itsenäinen työ edellyttää oma-aloitteisuutta.

Työssä tarvitaan myös vuorovaikutustaitoja ja ryhmätyötaitoja.

Tietotekniikan ja ohjelmistojen käyttötaidot ovat välttämättömiä.

Hyvä suomen kielen ja englannin kielen taito ovat työssä tarpeen.

Ammatissa tarvitaan valmiutta vuorotyöhön.

Kiireinen, aikatauluihin sidottu ja vaihtelevina vuorokauden aikoina tehtävä työ kuormittaa henkisesti, mikä edellyttää hyvää stressinsietokykyä ja terveyttä.

Koulutus

Työnantajat järjestävät rahtivirkailijoille koulutusta. Esimerkiksi Finnair järjestää koulutusta rekrytointitarpeidensa mukaan.

Rahdin peruskurssille pääsyvaatimuksena on vähintään 20 vuoden ikä, vähintään toisen asteen kaupallinen koulutus tai vastaava ja terveystarkastuksen läpäisy.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Rahtivirkailijalta vaaditaan nuhteetonta taustaa kuten lentokentällä työskenteleviltä yleensäkin. Taustaselvitys tehdään viranomaisten toimesta.

Rahtivirkailijan koulutus.

Palkkaus

Rahtivirkailijan palkka muodostuu työkokonaisuuden vaativuuden perusteella määriteltävästä taulukkopalkasta, kokemuslisästä ja henkilökohtaisesta palkanosasta, joka perustuu ammatinhallintaan, erityisosaamiseen ja monitaitoisuuteen. Alalla noudatetaan Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta.

Työmarkkinatiedot
Lentoliikenne

Lentoliikenne työllistää kotimaisissa ja ulkomaisissa lentoyhtiöissä, ilmailuun liittyviä palveluja tarjoavissa yrityksissä sekä esimerkiksi lentokouluissa ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailutoimialalla. Suurin osa Suomen lentoliikennealan toimijoista ja työpaikoista on pääkaupunkiseudulla. Keskeisessä asemassa on Helsinki-Vantaan lentoasema ja siellä toimivat yritykset.

Suomessa lentoliikennealan suurin työllistäjä on Finnair-konserni, jonka liiketoiminta-alueet ovat lentoliikenne ja matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa on noin 5 000 henkilöä, joiden lisäksi Finnair työllistää välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea ja maailmaa (v. 2017). Finnairin tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Konserniin kuuluvan Airpro Oy:n liiketoiminta-alueita ovat lentoliikenteen maapalvelut, turvatarkastuspalvelut ja palvelut lentoasemilla Suomessa.

Lentoliikenteen työpaikoista on kova kilpailu, ja alalle on paljon tulijoita. Koulutukseen otettavien määrä on kuitenkin pyritty suhteuttamaan vapautuviin työpaikkoihin. Liikennemäärien kasvaessa moniin tehtäviin tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää henkilöstöä. Lentoasemainvestoinnit työllistävät myös, kun lentoasemia kehitetään.

Lähinimikkeet

Lentokoneselvitysvirkailija
Cargo and freight agent

 

Rahtivirkailija