Ajojärjestelijä

Johdanto

Ajojärjestelijät työskentelevät tavarakuljetusten ja henkilöliikenteen esimies- ja suunnittelutehtävissä. He vastaavat kaluston tehokkaasta käytöstä, toimivat kuljettajien esimiehinä ja hoitavat yhteydenpitoa asiakkaisiin. Ajojärjestelijöitä työskentelee kuljetusliikkeiden, huolintaliikkeiden, terminaaliyhtiöiden ja teollisuuden palveluksessa. Ajojärjestelijältä edellytetään mm. hyvää paikallistuntemusta, kaluston tuntemusta, asiakaspalveluhenkisyyttä, paineensietokykyä ja huolellisuutta.

Työtehtävät

Ajojärjestelijät työskentelevät tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen suunnittelu- ja esimiestehtävissä. Heidän tehtävänsä on vastata kuljetusten käytännön järjestelyistä, kuten aikatauluista, reiteistä ja kuljetustavasta.

Tavaraliikenteessä ajojärjestelijä hoitaa kuljetustilauksia. Ajojärjestelijä voi olla erikoistunut jakeluliikenteeseen, runkoliikenteeseen tai tietyntyyppisen kaluston ohjaukseen tai tiettyihin tuotekuljetuksiin. Hän vastaa siitä, että kuljetukset sujuvat ja tavara lähtee ja tulee ajallaan varastoon tai terminaaliin. Ajojärjestelijä vastaa myös kuljetuskaluston tehokkaasta täyttö- ja käyttöasteesta.

Tehtäviin kuuluu kuljetusten suunnittelua, rahtikirjojen käsittelyä ja kuljettajien ohjeistamista heidän esimiehenä sekä asiakaspalvelua. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä tarvittaessa asiakaskäyntejä ja palavereja. Ajojärjestelijät myös rekrytoivat uusia työntekijöitä sekä perehdyttävät heitä tehtäviinsä.

Henkilöliikenteessä ajojärjestelijät työskentelevät linja-autoliikenteen suunnittelu- ja ohjaustehtävissä. Tehtävät liittyvät linjaliikenteen ja tilausajojen suunnitteluun, työtehtävien suunnitteluun, työvuorojen järjestelyyn, palkanlaskuun ja kalustosuunnitelmiin. Toiminnan on oltava kannattavaa ja tehokasta.

Työtä tehdään ryhmissä, jolloin kollegoina ovat muut ajojärjestelijät, terminaalihenkilökunta sekä toimihenkilöt. Ajojärjestelijä työskentelee osastopäällikön ja terminaalipäällikön alaisuudessa toimien itse kuljettajien esimiehenä. Tärkeimmät työvälineet ovat kynä, puhelin ja tietokone.

Työympäristö on tyypillisesti avotoimisto, ja työ on vuorotyötä. Aamuvuoro on esimerkiksi klo 5.00-13.00 ja iltavuoro klo 11.00-19.00. Työ on usein kiireistä, kiirehuippuja esiintyy etenkin kuukauden vaihtuessa. Tavaraliikenteessä kiireisintä aikaa ovat touko-kesäkuu sekä marras-joulukuu.

Ajojärjestelijän työ eroaa kuljetussuunnittelijan ja logistiikkasuunnittelijan työstä siten, että hän toteuttaa toimeksiannot käytännössä.

Työpaikat

Kuljetusliikkeet. Huolintaliikkeet. Terminaaliyhtiöt. Teollisuus. Kuljetusten välittäjäyritykset. Tilauskeskukset.

Työn vaatimukset

Ajojärjestelijältä vaaditaan kuljetusalan tuntemusta sekä hyvää paikallistuntemusta ja kaluston tuntemusta.

Työssä tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja. Kuljettajien esimiehenä ajojärjestelijä tarvitsee esimiestaitoja.

Hyvä muisti, paineensietokyky ja rauhallisuus ovat tarpeellisia ominaisuuksia. Työssä tarvitaan myös huolellisuutta ja tarkkuutta.

Työssä tarvitaan myös taloudellista ajattelua.

Kuljetuksia ja tavarankäsittelyä koskevan lainsäädännön ja määräysten tunteminen on työssä tarpeen, samoin työehtosopimusten tuntemus.

Työssä tarvitaan tietotekniikan käyttötaitoja.

Kokemus kuljettajan työstä on eduksi.

Tarvittaessa on kyettävä tekemään monia asioita yhtä aikaa.

Jatkuva kiire voi altistaa stressille.

 

Koulutus

Ajojärjestelijöillä on usein pitkä työkokemus kuljettajana tai terminaalityöntekijänä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös esimerkiksi liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) esimerkiksi logistiikkaa tai liikennealaa opiskellen.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka. Toimihenkilön palkka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaisen ohjepalkan sekä henkilön kykyjen, koulutuksen, kokemuksen, työsuoritusten ja muun henkilökohtaisen pätevyyden perusteella. Alalla noudatetaan ALT ry:n ja ERTO ry:n välistä työehtosopimusta.

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Tieliikenne

Tieliikenteen työllisyyttä ylläpitää maantiekuljetusten välttämättömyys yhteiskunnan toimintojen sekä tuonnin ja viennin kannalta. Kuljetukset ovat elintärkeitä esimerkiksi teollisuudelle, kaupalle, energiahuollolle, jätehuollolle ja terveydenhuollolle. Tieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa sekä tavaroiden että ihmisten kuljetuksissa. Tieliikenne työllistää kokonaisuudessaan noin 150 000 henkilöä suoraan tai välillisesti (v. 2017).

Tavarankuljetuksissa työskentelee noin 70 000 yhdistelmäajoneuvojen, kuorma-autojen, säiliöautojen ja pakettiautojen kuljettajaa. Lisäksi alalla työskentelee arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Kuljetusalan yritykset ovat suurimmaksi osaksi pieniä, sillä noin puolet niistä työllistää alle kymmenen henkilöä. Tavarankuljetuksissa suurin osa on yhden auton yrityksiä.

Henkilökuljetukset työllistävät linja-autoyrityksissä noin 13 000 linja-autonkuljettajaa ja muita alan tehtävissä toimivia. Linja-autoliikenne on pienyritysvaltaista. Bussiyritykset ovat enimmäkseen perheyrityksiä, joilla on tyypillisesti korkeintaan viisi linja-autoa. Työpaikkoja on paljon maaseudulla, mutta noin kolmannes linja-autonkuljettajista työskentelee pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä. Matkahuolto työllistää noin 700 henkilöä.

Taksiala työllistää noin 9 000 yrittäjää ja noin 5 000 päätoimista kuljettajaa sekä huomattavan määrän satunnaisesti kuljettajana toimivia. Tavallisimmin taksiyrittäjällä on elinkeinon harjoittamiseen yksi auto.

Tieliikenteen työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Kuljetusalalta jää lähivuosina eläkkeelle suuri määrä kuljettajia. Uusia työntekijöitä tarvitaan vuosittain noin 5 000, joista kuljettajia tavaraliikenteeseen noin 3 000 ja henkilöliikenteeseen noin 1 000, joiden lisäksi vielä muuta henkilöstöä eri tehtäviin. Talouden suhdanteet vaikuttavat tavarankuljetuksen työllistävyyteen etenkin teollisuuden ja rakennusalan tarvitsemien kuljetusten kautta.

Lähinimikkeet

kuljetusten järjestelijä
juitsari

Ajojärjestelijä