Eläintieteilijä

Johdanto

Eläintieteilijä on biologi, joka on usein erikoistunut jonkin tietyn eläinlajin tutkimiseen. Tutkimuskohteena voivat olla eläinten elinolot, käyttäytyminen tai yhtä hyvin elintoiminnot. Työtehtävät voivat vaihdella paljonkin, mutta yleensä työhön kuuluu suhteellisen paljon kenttätyötä. Työssä tarvitaan kykyä yhdistellä teoriatietoa käytäntöön, kiinnostusta luontoon sekä maastokelpoisuutta.

Työtehtävät

Eläintieteilijä tutkii eläinten rakennetta ja toimintaa. Rakenteiden ja niiden kehityksen tarkastelu luo perustan eläinkunnan järjestelmän ja eläinten sukulaisuussuhteiden ymmärtämiselle.

Eläintieteilijöiden työtehtävät voivat erota toisistaan paljonkin. Yleensä eläintieteilijä erikoistuu jonkin eläinlajin esimerkiksi kalojen tai lintujen tutkimiseen. Tutkimuskohteena voi olla eläinten käytös ja siihen vaikuttavat tekijät tai elintoiminnot ja niiden säätelyn tarkasteleminen aina kudosten hienorakenteiden tutkimiseen saakka.

Ekologiseen tutkimukseen suuntautuneet eläintieteilijät tutkivat ulkona luonnossa eläimiä ja niiden elinoloja. Eläinten anatomiaan suuntautuneet eläintieteilijät työskentelevät koe-eläinten parissa laboratorioissa.

Erikoistumisalueestaan riippuen eläintieteilijät tekevät suhteellisen paljon kenttätyötä. He tutkivat esimerkiksi uhanalaisia lajeja ja saattavat tutkimuksissaan saamansa tiedot valtion ja kuntien viranomaisten tietoon.

Työhön kuuluu paljon ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seurantaa, sillä ammatissa joutuu yhdistelemään paljon teoreettista tietoa käytännön ongelmiin, ja päinvastoin.

Eläintieteilijöiden työajat vaihtelevat. Työn luonteen vuoksi runsaasti aikaa vievää kenttätyötä pyritään tekemään kesällä. Keväällä, syksyllä ja talvella analysoidaan tutkimusaineistoa työhuoneissa.

 

Työpaikat

Valtion ympäristöhallinto. Yliopistot. Tutkimuslaitokset. Konsultti- ja tutkimusyritykset. Kunnat. Järjestöt.

 

Työn vaatimukset

Eläintieteilijän työ vaatii biologisen asiantuntemuksen lisäksi halua ja uskallusta työskennellä eläinten parissa.

Tutkimus perustuu yleensä kenttätyöhön ja pitkiinkin ajanjaksoihin luonnossa, joten maastokelpoisuutta tarvitaan myös.

Eräelämä vaatii kiinnostusta luonnonoloja kohtaan sekä kykyä elää eripituisia jaksoja alkeellisissakin olosuhteissa.

Työssä tarvitaan myös eläinsuojelujärjestöjen toiminnan tuntemusta.

Työhön liittyvän matkustelun vuoksi olisi hyvä olla ajokortti.

Oma alan kehityksen seuraaminen on tarpeen.

 

Koulutus

Oulun yliopistossa voi opiskella eläintiedettä biologian laitoksella. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus vaihtelee työnantajasta ja tehtävistä riippuen. Palkkauksessa korostuvat usein työkokemus ja erityistaidot.

 

 

Työmarkkinatiedot
Biologia

Biologeja työskentelee kuntien palveluksessa biologian opettajina, yliopistoissa tutkijoina ja opettajina sekä valtiolla tutkimuslaitoksissa ja ympäristöhallinnossa. Yksityinen sektori työllistää esimerkiksi konsultti- ja tutkimusyrityksissä. Työpaikkoja on jonkin verran myös alan järjestöissä.

Biologian alalla esiintyy työttömyyttä, ja kilpailu työpaikoista on kovaa. Biologien työllisyys vaihtelee riippuen omasta erikoistumisalasta ja opintojen sivuaineista. Tutkimusvirkoja on suhteellisen vähän tarjolla, mutta opetusvirkoja enemmän. Alalla on paljon määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat yleisimpiä yliopistoissa. Vastavalmistuneet tekevät usein pätkätöitä. Oppilaitoksista on valmistunut alalle enemmän tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla.

Opetusala työllistää biologian opettajan pätevyyden hankkineita, jotka työskentelevät yleensä biologian ja maantiedon opettajan virassa. Kilpailu työpaikoista on kuitenkin koventunut myös opetusalalla. Opetusalalla toimitaan virkojen lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa sekä tehdään sijaisuuksia. Työpaikkoja tulee avoimiksi opetusalalla ja tutkimustehtävissä lähinnä eläkkeelle jäämisten yhteydessä.

Lähinimikkeet

biologi
hyönteistutkija
tutkija
kalatutkija
lintututkija
petotutkija
filosofian maisteri
eläinekologi
eläinfysiologi