Tekstiililaitosmies

Johdanto

Tekstiililaitosmiehet työskentelevät tekstiiliteollisuuden tuotantolaitoksissa. Tehtäviin kuuluu koneiden, koneistojen ja laitteiden kokoamista, asentamista, korjausta ja huoltoa. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, käden taitoja ja vastuullisuutta.

Työtehtävät

Tekstiililaitosmies kokoaa, asentaa, korjaa ja huoltaa tehtaan koneita, koneistoja ja laitteita. Hän myös asettaa koneet käyttökuntoon eri materiaalilaatuja varten. Tehtävät vaihtelevat eri osastoissa ja tuotantolaitoksissa, missä hän erikoistuu kyseisen yrityksen koneisiin ja laitteisiin.

Laitosmies vastaa koneiden moitteettomasta käynnistä ja tuotteiden virheettömästä laadusta. Hän seuraa laitteistojen toimintaa ja pyrkii estämään ennakolta häiriöiden ja seisokkien syntymistä. Koneiden korjausten ja kuluneiden tai rikkoutuneiden osien vaihtamisen lisäksi laitosmies osallistuu koneiden purkamiseen ja kokoamiseen.

Koneiden käydessä laitosmies valvoo, että erilaiset atk-pohjaiset ja muut mittausjärjestelmät, voiteluhuolto ja laitteiden työturvallisuus ovat kunnossa. Kun tuotantolinjoissa on seisokkeja, laitosmies tarkastaa koneiden kunnon sekä tekee tarvittavat huollot ja korjaukset. Tarvittaessa hän kutsuu paikalle kyseinen koneen tai laitteen korjaukseen erikoistuneen henkilön.

Työolot vaihtelevat sen mukaan, millaisia koneita tuotantolaitokseen kuuluu. Suuria koneita asennettaessa ja huollettaessa käytetään apuna nosto- ja siirtolaitteita. Ajoittain asentaja voi joutua työskentelemään ahtaissa työtiloissa ja hankalissa asennoissa. Työssä käytetään usein hengityssuojaimia ja kuulosuojaimia.

Tekstiililaitosmiehen työ on pääosin itsenäistä koneiden käynnin valvomista. Työssä liikutaan paljon työkohteesta toiseen. Työ on yleensä kaksi- tai kolmivuorotyötä. Työhön kuuluu usein myös päivystyksiä ja hälytysvalmiudessa olemista. Työtahti vaihtelee, koska konerikot saattavat ajoittain kasaantua.

Työpaikat

Tekstiililaitosmiehet työskentelevät tekstiiliteollisuuden tuotantolaitoksissa.

 

Työn vaatimukset

Koneet tulevat koko ajan monimutkaisemmiksi, niin myös laitosmiehen tehtävät. Työssä on tunnettava alan koneiden ja koneenosien rakenteet ja toiminta.

Työ edellyttää taitoa lukea ja soveltaa piirustuksia sekä alan tuotannon ja valmistusmenetelmien tuntemusta.

Suuremmissa yrityksissä kunnossapito vaatii erikoistumista pitkälle automatisoituihin koneisiin sekä tietotekniikan hallintaa.

Tekstiililaitosmiehellä on laaja vastuu tuotannon sujumisesta. Työssä tarvitaan suunnittelu- ja järjestelykykyä sekä huolellisuutta, valppautta ja päättelykykyä.

Ryhmätyötaidot ja joustavuus ovat työssä tarpeen.

Ohjeita on pystyttävä omaksumaan myös englannin kielellä.

Uusien asioiden omaksumiskyky on tärkeää, sillä koneiden tekniikka muuttuu uusien sovellutusten myötä.

Tekstiili- ja liima-ainepölyt saattavat aiheuttaa allergioita.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja metallialan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa automaatiotekniikkaan ja kunnossapitoon suuntautuen. Tutkintonimike on automaatioasentaja tai kunnossapitoasentaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös kunnossapidon ammattitutkinto ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka tai tuntipalkka. Palkkaus perustuu Tekstiiliteollisuuden laitosmiesten työehtosopimukseen mukaan. Sopimus on solmittu Kulutustavararyhmä ry:n ja Kemianliitto ry:n välillä.

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Lähinimikkeet

laitosmies
korjausmies
ompelukonemekaanikko