Vaatturi

Johdanto

Vaatturi valmistaa korkealaatuisia pukuja arkeen ja juhlaan. Vaatturit työskentelevät yrittäjinä, vaatetusliikkeiden palveluksessa, kaupan alalla tai vaatetusteollisuudessa. Vaatteiden valmistuksen ja tyylien tuntemuksen lisäksi ammatissa tarvitaan kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.

 

 

Työtehtävät

Vaatturi valmistaa tilaus- ja mittatyönä arki- ja juhlavaatteita sekä päällysvaatteita ja virkapukuja. Vaatturit ovat vaatetuksen asiantuntijoita, jotka tuntevat ja hallitsevat vaatteiden valmistuksen eri vaiheet.

Vaatturit ovat tavallisesti erikoistuneet miesten- tai naistenvaatteisiin tai erikoisvaatteisiin, kuten virka- ja teatteriasuihin. Osa valmistaa kaikenlaisia vaatteita, sillä varsinkin pienemmillä paikkakunnilla vaattureilla on monenlaisia asiakkaita.

Vaatturien tehtäviin kuuluu vaatteen suunnittelu ja kankaan valinta yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas tilaa joko mittapuvun tai tilauspuvun. Mittapuku valmistetaan tehtaassa asiakkaasta otettujen mittojen mukaisesti.

Tilauspuvun vaatturi tekee käsityönä alusta loppuun. Hän keskustelee asiakkaan kanssa vaatteen mallista ja materiaalista sekä muista vaatteeseen liittyvistä yksityiskohdista ja hinnasta. Asiakkaan valinnan helpottamiseksi vaatturi esittelee esimerkiksi vaatekuvastoja ja -malleja.

Kun asiakas on päässyt vaatturin kanssa yhteisymmärrykseen mallista ja kankaasta, vaatturi ottaa asiakkaasta tarkat mitat. Mittojen mukaan tehdään vaatteen tai puvun kaavat ja kangas leikataan, kappaleet prässätään ja harsitaan kokoon ensimmäiseen sovitukseen.

Kun asiakas tulee sovittamaan vaatetta, vaatturi tekee vaatteeseen tarpeelliset korjausmerkinnät ja tekee vielä toivotut muutokset. Tavallisesti asiakas käy vaatturin luona 3-4 kertaa vaatteen valmistamisen aikana.

Vaatteen kappaleet ommellaan yhteen koneella ja käsin, jonka jälkeen vaate prässätään ja viimeistellään asiakkaan sovitettavaksi. Vaatturit tekevät paljon myös muutos- ja korjaustöitä sekä jonkin verran turkistöitä. He myös uudistavat vanhoja vaatteita, esimerkiksi juhlapukuja.

Vaatturit työskentelevät usein yksin tai pienessä ryhmässä liikkeen työhuoneen tiloissa. Liikkeessä on asiakaspalvelulle sekä sovitukselle varattu omat tilansa. Vaatturi tekee työtään pöydän ääressä ja siirtyy tarvittaessa ompelukoneen ääreen valmistaessaan pukuja ja päällysvaatteita käsityönä.

Vaatetusliikkeissä vaatturit työskentelevät myyjinä ja tekevät korjauksia teollisesti valmistettuihin vaatteisiin. Osa liikkeistä teettää korjaukset alihankintana vaatturinliikkeillä. Vaatturit valmistavat myös teatteripukuja sekä esimerkiksi virkapukuja.
Vaatturien työaika vaihtelee työtehtävien mukaan. Kaupan ja teollisuuden palveluksessa työaika on alan sopimusten mukainen. Yrittäjänä toimivan työaika määräytyy tilausten mukaan, toisinaan on kiireisempää, toisinaan hiljaisempaa.

 

Työpaikat

Useimmat vaatturit toimivat kaupan palveluksessa tai työskentelevät vaatetusteollisuudessa. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat pukumyyjä, mittatilausmyyjä, korjausvaatturi, tilausvaatturi ja teatterivaatturi. Vaatetehtaissa vaatturit toimivat työnjohtajina, mallikappaleiden tekijöinä ja suunnittelijoina.

Erikoisvaatteita, kuten virkapukuja ja teatteriasuja valmistavat vaatturit työskentelevät niihin erikoistuneissa ateljeissa ja pukimoissa.

Osa vaattureista toimii yrittäjinä pitäen vaatturinliikettä.

 

Työn vaatimukset

Vaatturin ammatissa vaaditaan laaja-alaista ammattitaitoa ompelemisen eri tekniikoista. Työ vaatii sorminäppäryyttä ja jonkinasteista luontaista kuvittelu- ja arviointikykyä siitä, millaiselta suunniteltu vaatekokonaisuus näyttää asiakkaan päällä ja miten se vaikuttaa tämän olemukseen.

Luovuus, tarkkuus ja huolellisuus sekä värien ja muotojen, tyylien ja trendien tuntemus ovat edellytys ammatin harjoittamiselle. On tunnettava myös eri kangastyypit ja niiden ominaisuudet ja soveltuvuus erilaisten vaatteiden valmistamiseen.

Yksin työskentelevän vaatturin on hallittava kaikki vaatteen valmistuksen vaihteet: mallinsuunnittelu, leikkaaminen, materiaalinvalinta, sovitus ja ompeleminen.

Asiakaspalvelutaidot ovat välttämättömyys.

Teollisuudessa toimivilta vaattureilta vaaditaan puolestaan esimiestaitoja ja tuotannon vaiheiden tarkkaa tuntemista sekä niiden käytännön hallitsemista.

Vaatteet liikkuvat yhä enemmän maasta toiseen, ja niiden tuotanto saattaa tapahtua useassa eri maassa. Tämä vaatii entistä enemmän viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja muiden kulttuurien tuntemista.

On osattava käyttää myös kaavoituksessa ja dokumentoinnissa yleistynyttä tietotekniikkaa ja täydentää näitä taitoja jatkuvasti.

Vaatepöly voi aiheuttaa allergisille ihmisille oireilua.

 

Koulutus

Vaatturiksi voi kouluttautua suorittamalla toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon vaatetukseen suuntautuen.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voi suorittaa myös vaatetusalan ammattitutkinnon ja vaatetusalan erikoisammattitutkinnon.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yrittäjänä toimivan vaatturin ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta. Yleensä puvut tehdään asiakkaan kanssa sovittavan hinnan mukaisesti, joka määräytyy suureksi osaksi työmäärästä ja materiaaleista.

Vaatetusteollisuudessa työskentelevien vaatturien palkka määräytyy tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimuksen mukaan.

Vähittäis- ja tukkukaupassa sovelletaan kaupan työehtosopimusta.

 

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

ateljeeompelija
miestenvaatturi
naistenvaatturi
räätäli
ompelija
pukuompelija