Limnologi ja Hydrobiologi

Johdanto

Limnologi ja hydrobiologi ovat sisävesien luonnontalouden asiantuntijoita. He tekevät vesien eliömaailmaan liittyvää tutkimustyötä sekä toimivat asiantuntijoina ja viranomaisviranomaistehtävissä. Ammatti vaatii kiinnostusta luonnontieteisiin sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön.

Työtehtävät

Limnologi ja hydrobiologi ovat sisävesien luonnontalouden asiantuntijoita. He tutkivat vesien eliömaailmaa ja sen vuorovaikutusta elinympäristön kanssa sekä tekevät näihin liittyviä kokeita.

Limnologi tutkii sisävesiä, makea- ja suolavetisiä järviä, lampia ja jokia sekä elävän luonnon ja sen ympäristön välisiä suhteita ja vuorovaikutuksia. Hydrobiologi tutkii vesieliöitä, vesien eliöyhteisöjä ja niiden vuorovaikutuksia elinympäristönsä kanssa.

Tutkimustyössä työhön voi kuulua mm. veden fysikaalis-kemiallisten ja biologisten näytteiden ottamista ja havainnointia mereltä, järvistä, joista tai pienvesistä sekä näytteiden käsittelyä ja kerättyjen aineistojen analysointia esimerkiksi tilastomenetelmin. Vastaavasti kokeellisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi elinympäristön laadullisten muutosten vaikutus jonkin eliöryhmään kehitykseen.

Tutkimustehtävien lisäksi limnologi ja hydrobiologi voivat toimia myös viranomais- tai asiantuntijatehtävissä. He voivat vastata alueellisissa yksiköissä esimerkiksi vesiensuojelun suunnittelusta tai ympäristön vaikutusselvityksistä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi kunnan ympäristönsuojelutehtävistä vastaaminen ympäristönsuojelupäällikkönä tai ympäristösihteerinä.

Tarve saada kattavaa ja hyvätasoista tietoa vesistöjen tilasta on kasvanut entisestään ympäristölainsäädännön uudistumisen myötä. Tämä on lisännyt limnologien ja hydrobiologien käyttöä asiantuntijoina ympäristöoikeudellisissa tapauksissa. Vesistöjä koskevaa tutkimustietoa käytetään myös aluesuunnittelun sekä luonnonsuojelun tarpeisiin.

Limnologeja ja hydrobiologeja työskentelee myös konsulttiyrityksissä. Tällöin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi teollisuuden päästöjen tarkkailu, ympäristön tilan selvitykset tai vesialueen tai valuma-alueen käyttösuunnitelmat. Konsulttitehtäviin kuuluu myös kehitysyhteistyön puitteissa tapahtuva asiantuntijatyö.

Tutkijan työ on usein tiimityötä ja edellyttää usein tiivistä yhteydenpitoa ulkomaisten tutkijoiden kanssa. Työympäristö vaihtelee työtehtävistä riippuen kenttätyöstä laboratorioon ja virastoihin. Työ on yleensä päivätyötä, johon voi kuulua matkustamista vesialueille.

Työpaikat

Tutkijan työpaikkana voi olla esimerkiksi Suomen ympäristökeskus tai yliopisto. Viranomais- ja asiantuntijatehtävissä toimivat hydrobiologit ja limnologit työskentelevät valtion tai kuntien virastoissa. Myös yksityiset konsulttiyritykset työllistävät hydrobiologeja ja limnologeja.

Työn vaatimukset

Limnologin ja hydrobiologin työ edellyttää biologian tuntemuksen lisäksi kiinnostusta vesiympäristöön.

Ammatissa on hallittava tutkimusmenetelmät.

Tutkimustyö edellyttää loogista ja analyyttista ajattelutapaa.

Työssä tarvitaan kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä tiimityöhön.

Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, tarkkuutta, vastuullisuutta ja laatutietoisuutta.

Tutkimuksilta edellytetään korkeaa tasoa, sillä tutkimustulosten pohjalta tehdään usein merkittäviä päätöksiä, joiden avulla vesiluonnon pilaantuminen tai tuhoutuminen voidaan ehkäistä tai haitat minimoida.

Kielitaitoa tarvitaan oman alan kehityksen seuraamiseksi.

Oman alan kehityksen seuraaminen on työssä välttämätöntä.

Koulutus

Yliopistoissa voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisteri.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka. Yksityisellä sektorilla käytetään sopimuspalkkaa.

Työmarkkinatiedot
Biologia

Biologeja työskentelee kuntien palveluksessa biologian opettajina, yliopistoissa tutkijoina ja opettajina sekä valtiolla tutkimuslaitoksissa ja ympäristöhallinnossa. Yksityinen sektori työllistää esimerkiksi konsultti- ja tutkimusyrityksissä. Työpaikkoja on jonkin verran myös alan järjestöissä.

Biologian alalla esiintyy työttömyyttä, ja kilpailu työpaikoista on kovaa. Biologien työllisyys vaihtelee riippuen omasta erikoistumisalasta ja opintojen sivuaineista. Tutkimusvirkoja on suhteellisen vähän tarjolla, mutta opetusvirkoja enemmän. Alalla on paljon määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat yleisimpiä yliopistoissa. Vastavalmistuneet tekevät usein pätkätöitä. Oppilaitoksista on valmistunut alalle enemmän tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla.

Opetusala työllistää biologian opettajan pätevyyden hankkineita, jotka työskentelevät yleensä biologian ja maantiedon opettajan virassa. Kilpailu työpaikoista on kuitenkin koventunut myös opetusalalla. Opetusalalla toimitaan virkojen lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa sekä tehdään sijaisuuksia. Työpaikkoja tulee avoimiksi opetusalalla ja tutkimustehtävissä lähinnä eläkkeelle jäämisten yhteydessä.

Ympäristöala

Ympäristöala työllistää valtiolla, kunnilla, tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Työpaikkoja on lisäksi ympäristöalan yrityksissä, luontoalan yrityksissä ja muiden toimialojen yrityksissä esimerkiksi teollisuudessa. Ala työllistää myös järjestöissä.

Ympäristöalalla työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa johtuen työntekijöiden sijoittumisesta eri sektoreille. Ala työllistää esimerkiksi ympäristön tutkimisen, suunnittelun, käytön, hyödyntämisen ja hoidon tehtäväalueilla.

Työllisyystilanne vaihtelee koulutustaustasta riippuen. Yleisesti ottaen oppilaitoksista on valmistunut enemmän alalle tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla. Työttömyyttä esiintyy erityisesti vastavalmistuneilla. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisimpiä yliopistoissa ja kunnilla.

Valtio, kunnat ja yliopistot palkkaavat uutta henkilöstöä lähinnä eläkkeelle jäävien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Työpaikkojen syntyminen julkisella sektorilla riippuu uusien virkojen perustamisesta tai avoimeksi tulleiden täyttämisestä. Ympäristöalan ja luontoalan järjestöissä on vain vähän henkilökuntaa.

Ympäristöalan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Niiden työllisyystilanteeseen vaikuttaa alan palveluiden ja tuotteiden kysyntä, joka riippuu talouden suhdanteista ja investoinneista ympäristöön. Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Sen tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävästi osaavia työntekijöitä.

Ympäristöalaan liittyvä luontoyrittäjyys on pienyritysvaltaista. Alalla toimivat ovat pääasiassa yhden hengen yrityksiä tai perheyrityksiä. Niiden työllisyydelle on tyypillistä kausiluonteisuus ja sivutoimisuus sekä osa-aikainen ja monialayrittäjyys.

Lähinimikkeet

biologi
ympäristönsuojelupäällikkö
ympäristönsuojelusihteeri
konsultti
tutkija
filosofian maisteri

 

Limnologi ja Hydrobiologi