Tuotantotalouden insinööri

Johdanto

Tuotantotalouden insinöörin työssä yhdistyvät tekniikka, talous ja johtaminen. Tuotantotalouden insinöörit työskentelevät usein asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä tuotantotoimintaa harjoittavissa tai palvelualan yrityksissä. Ammatissa tarvitaan tekniikan, talouden ja johtamisen osaamisen lisäksi mm. ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävät

Tuotantotalouden insinöörit työskentelevät tekniikan tuntemusta ja taloudellista osaamista yhdistävissä asiantuntija-, kehitys-, johto-, hankinta- ja myyntitehtävissä. He toimivat linkkeinä teknisen ja taloudellisen osaamisen välillä. Tehtäviin kuuluu mm. tehostaa tuotantoprosesseja, kehittää tuotteiden valmistettavuutta ja laatua tai palvelun laatua sekä parantaa koko toiminnan tuottavuutta.

Tuotantotaloutta voidaan hyödyntää kaikkien tuotannon- ja palvelualojen yritystoiminnassa sekä julkisen ja järjestösektorin toiminnassa. Esimerkkejä tuotantotalouden soveltamiskohteista ovat mm. luotettavampien koneiden valmistaminen, tuotteiden jakeleminen valmistajalta loppuasiakkaille mahdollisimman pienin kustannuksin, vapaa-ajan kohteen jonojen lyhentäminen ja sairaalan yksikön toiminnan tehostaminen.

Keskeistä työssä on tehokas suunnittelu sekä tuotannon tai palvelun hallinta. Työssä on huomioitava mm. käytettävissä oleva henkilöstö, laitteistot, materiaalit, energia ja informaatio sekä näiden muodostama kokonaisuus. Nämä osa-alueet sekä niiden yhteensovittaminen vaativat suunnittelua ja kehittämistä.

Tuotantotalouden insinöörien tehtävät ovat monipuolisia. He voivat työskennellä mm. tuotannon johtamisen, logistiikan, tietojärjestelmien, laatujohtamisen, laskentatoimen, rahoituksen, investointien suunnittelun, markkinoinnin, teknologiajohtamisen, henkilöstöhallinnon, tuotekehityksen, projektinhallinnan, ympäristövaikutusten arvioinnin, yritystoiminnan kehittämisen sekä liikkeenjohdon ja liikkeenjohdon strategian tehtävissä.

Tuotantotalouden insinöörien tehtävänimikkeet vaihtelevat tehtävä- ja vastuualueiden mukaan. Tehtävänimike voi olla esimerkiksi hankintapäällikkö, kehitysinsinööri, laatupäällikkö, logistiikkapäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö, projekti-insinööri, suunnitteluinsinööri, tarkastusinsinööri, toimitusjohtaja, tuotannon suunnittelija, tuotantoinsinööri, tuotantopäällikkö, tuotantopäällikkö tai tuotepäällikkö.

Työympäristö vaihtelee työnkuvan mukaan. Työtä tehdään itsenäisesti toimistossa tietokoneella mm. erilaisten suunnittelu- ja laskentaohjelmistojen avulla sekä puhelimella. Tehtävistä riippuen työhön voi kuulua käyntejä esimerkiksi tuotantolaitoksiin sekä asiakkaiden luokse. Projekteissa voidaan työskennellä myös asiakkaan tiloissa.

Palaverit ja tiimityöskentely ovat tyypillisiä tuotantotalouden tehtävissä. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi myynnin, teknologiaosaston, suunnittelun, tuotannon, projektipäälliköiden ja yritysjohdon kanssa. Työpäivät voivat olla hyvinkin vaihtelevia. Työ on tyypillisesti päivätyötä, mutta erityisesti kaupallisissa tehtävissä ylityöt ovat tavallisia. Työhön voi kuulua matkustamista paljonkin.

Työpaikat

Teollisuusyritykset. Kaupan alan yritykset. Palvelualojen yritykset. Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset. Yrittäjänä.

Työn vaatimukset

Tuotantotalouden insinöörin on hallittava taloutta ja tekniikkaa.

Ammatti edellyttää hyvää käsitystä yrityksen eri toiminnoista tuotannosta talouteen sekä siitä, miten yritykset toimivat ja miten ne saadaan toimimaan paremmin.

Tuotantotalouden ammattilainen voi olla erikoistunut esimerkiksi logistiikkaan, teollisuustalouteen, työpsykologiaan, kansainväliseen toimintaan tai johonkin tekniikan erikoisalaan.

Työssä tarvittava osaaminen voi olla painottunut esimerkiksi tekniikkaan, tuotekehitykseen, laskentatoimeen, markkinointiin tai johtamiseen.

Ammatissa tarvitaan johtamistaitoja, sillä työnä voi olla esimerkiksi teollisuusyrityksen johtaminen.

Suunnittelu- ja kehitysosaaminen sekä projektinhallintataidot, ongelmanratkaisutaidot ja taloudellinen ajattelu ovat työssä tarpeen.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuun kantamiseen.

Ammatissa tarvitaan myös ryhmätyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä esimiesosaamista.

Tietotekniikan hallinta on välttämätöntä.

Kansainväliset tehtävät edellyttävät kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta sekä valmiuksia matkustaa paljonkin.

Vastuu talouden, tekniikan ja johtamisen tehtävissä edellyttää hyvää stressinsietokykyä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tuotantotaloutta ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella tuotantotaloutta. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Myös yliopistojen kauppatieteissä voi opiskella tekniikkaa ja taloutta yhdistäviä pääaineita, joiden nimet vaihtelevat yliopistosta riippuen. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Toimihenkilöillä palkka perustuu alakohtaiseen työehtosopimukseen. Palkka muodostuu yleensä tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta, joka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työsuoritukseen ja pätevyyteen. Lisäksi voi tulla vielä yrityskohtainen osuus. Tavallisimmin käytössä on kuukausipalkka.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yleensä yksilöllisesti työsopimuksella. Palkkaan vaikuttavat mm. työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus.

Yrittäjinä toimivilla ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Työmarkkinatiedot
Talonrakennusala

Talonrakennusala työllistää noin 135 000 työntekijää, toimihenkilöä ja yrittäjää uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakennuttamisessa. Noin kolmasosa rakennustyömailla työskentelevistä on pääurakoitsijoiden palveluksessa, loput aliurakoitsijoiden tai vuokratyönantajien palkkalistoilla. Ala on pienyritysvaltainen.

Talonrakennusalan työllisyyttä ylläpitää uudisrakentaminen, jossa rakennetaan uusia asuinrakennuksia ja muita rakennuksia. Korjausrakentaminen työllistää yhä enemmän. Vanhempaa rakennuskantaa pidetään kunnossa esimerkiksi peruskorjauksin, minkä lisäksi rakennuksille tehdään perusparannuksia ja uudistamista.

Rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakentamisen määriin, ja sitä kautta työntekijöiden tarpeeseen. Rakennustoiminnan vilkastuessa alalle tarvitaan enemmän työntekijöitä. Työllisten määrä vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan, sillä rakennustoiminta on osittain kausiluonteista. Työttömyyttä esiintyy yleensä eniten talvisin, vähiten kesäisin ja syksyisin.

Ammattitaitoisten työntekijöiden tarvetta lisää lähivuosina monien työntekijöiden ja toimihenkilöiden siirtyminen eläkkeelle.

Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Kone- ja metallituoteteollisuus

Teknologiateollisuuteen kuuluva kone- ja metallituoteteollisuus työllistää Suomessa noin 125 000 ammattilaista ja ulkomailla tytäryrityksissä lähes saman verran (v. 2016). Henkilöstömäärällä mitattuna kone- ja metallituoteteollisuus on teknologiateollisuuden suurin toimiala. Kone- ja metallituoteteollisuus työllistää Suomessa enemmän kuin yksikään toinen teollisuudenala.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä tuotteiden ja palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin tuotannosta jää runsaasti työntekijöitä eläkkeelle lähivuosina, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia työntekijöitä. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina suurin piirtein samalla tasolla tai kasvavan hieman.

Näkymät ovat pitkällä aikavälillä myönteiset. Tuotantoa ja työllisyyttä edistää erityisesti uusien koneiden ja laitteiden kysyntä maailman väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä. Tuotteet liittyvät esimerkiksi rakentamiseen, teollisuuteen, energiantuotantoon ja ympäristöteknologiaan.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

avainasiakaspäällikkö
controller
diplomi-insinööri
hankintapäällikkö
insinööri
insinööri (AMK)
kehitysinsinööri
kehityspäällikkö
konsultti
laatupäällikkö
liikkeenjohdon konsultti
logistiikkapäällikkö
markkinointipäällikkö
myynti-insinööri
myyntipäällikkö
ostopäällikkö
projekti-insinööri
projektipäällikkö
suunnitteluinsinööri
tarkastusinsinööri
teknologia-alan yrittäjä
toimitusjohtaja
tuotannon suunnittelija
tuotannon suunnitteluinsinööri
tuotantoinsinööri
tuotantopäällikkö
tuotekehitysinsinööri
tuotekehityspäällikkö
tuotepäällikkö
vienti-insinööri
vientipäällikkö
yrittäjä