Lennonjohtaja

Johdanto

Lennonjohtaja johtaa lentoliikennettä vastaten sen turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Lennonjohtajat työskentelevät Suomessa Finavian, Puolustusvoimien ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palveluksessa. Vaativassa ammatissa tarvitaan tasapainoista persoonallisuutta, hyvää avaruudellista hahmottamiskykyä, kykyä hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti, stressinsietokykyä ja hyvää englannin kielen taitoa.

 

 

Työtehtävät

Lennonjohtaja johtaa lentoliikennettä vastaten siitä, että lentokoneet kulkevat turvallisesti, järjestyksessä ja aikatauluissa. Lennonjohtaja estää yhteentörmäykset ilma-alusten välillä sekä liikennealueella olevien esteiden ja ilma-alusten välillä. Lennonjohtopalveluita annetaan siviili- ja sotilasliikenteelle sekä harrasteilmailulle eri puolella Suomea.

Lennonjohtaja valvoo lähestyviä, laskeutuvia ja nousevia lentokoneita sekä antaa lentäjille radiopuhelimella ohjeita, neuvoja ja tietoa. Lentäjät ilmoittavat lentosuunnitelmansa etukäteen kaikille lentoreitin varrella oleville lennonjohdoille, jotka osaavat odottaa lentokoneen tuloa.

Tehtäviin kuuluu pitää radio- ja tutkayhteys lentokoneisiin sekä antaa ohjeita lentokoneille niiden saamiseksi oikealle reitille ja korkeudelle sekä lentokentillä kiitoteille. Lennonjohtajat huolehtivat myös siitä, että lentokoneiden etäisyydet säilyvät turvallisina. Lentäjille annetaan tietoja myös säästä.

Lennonjohtaja antaa lentokoneelle luvan laskeutua, kun se on oikeassa suunnassa kiitotien kanssa. Lennonjohtaja voi tarvittaessa vaikuttaa lentokoneiden tulojärjestykseen, mikä tapahtuu antamalla lentäjille käskyn muuttaa kurssia, nopeutta tai korkeutta.

Lentoasemien maamerkkinäkin tunnetusta tornista, eli lähilennonjohdosta, johdetaan kiitoteillä sekä lähellä kenttää olevaa liikennettä. Lähestymislennonjohto vastaa kauempana ja korkeammalla kentästä olevista koneista, aluelennonjohto puolestaan yläilmatilan liikenteestä. Aluelennonjohto on Suomessa tutkapohjainen, lähestymislennonjohdot joko tutka- tai menetelmäpohjaisia.

Lennonjohtaja voi olla erikoistunut lähi-, lähestymis-, alue-, tarkkuuslähestymistutka-, lähestymisaluetutka- tai aluetutkalennonjohtajaksi. Lennonjohtajia toimii myös kouluttajina sekä esimiestehtävissä, erilaisissa projektitöissä sekä lennonvarmistuslaitteiden teknisenä vastuuhenkilönä.

Kokemuksen myötä on mahdollista työskennellä vuoroesimiehenä, lohkopäällikkönä (pelastuspalvelusta vastaava) tai lennonjohdon päällikkönä. Lisäksi on mahdollista hakeutua erilaisiin asiantuntija- ja suunnittelutöihin sekä viranomaistehtäviin.

Lennonjohtajat työskentelevät sekä yksin että ryhmissä riippuen lennonjohdon koosta. Työ on kuitenkin aina yhteistyötä muiden lennonjohtojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Lennonjohtajat työskentelevät korkeassa lennonjohtotornissa johtamassa kiitoteitä tai lähellä kenttää olevaa liikennettä erilaisilla teknisillä laitteilla. Lennonjohtajat työskentelevät tutkatyössä myös normaalissa huonetilassa.

Lennonjohtajat tekevät pääosin vuorotyötä. Suurimmat lennonjohdot ovat auki vuorokauden ympäri, jolloin työ on kolmivuorotyötä, pienemmät lentokentät saattavat olla yöllä ja viikonloppuisin kiinni. Työvuorojen pituudet vaihtelevat seitsemästä kahteentoista tuntiin. Suunnittelu- ja projektitöissä tehdään tavallisesti normaalia virastotyöaikaa.

Työpaikat

Lennonjohtajien työnantaja Suomessa on Finavia, jonka lennonjohtoja on eri puolilla maata. Lennonjohtajia työskentelee myös Avia Collegessa ja Liikenneturvallisuusvirasto Trafissa sekä Ilmavoimissa.

Työpaikkoja on myös ulkomailla lennonjohtotyössä ja kansainvälisten järjestöjen asiantuntijatehtävissä.

Työn vaatimukset

Lennonjohtajalta edellytetään lennonjohdon osaamista sekä työssä käytettävän tietotekniikan, tutkan ja radioviestintälaitteiden hallintaa.

Ammatissa tarvitaan hyvää kolmiulotteista havainnointikykyä, tarkkuutta, keskittymiskykyä ja kykyä tehdä useaa asiaa yhtä aikaa sekä ongelmanratkaisutaitoa ja hyvää stressinsietokykyä.

Lennonjohdon työtehtävät edellyttävät palvelualttiutta, vastuullisuutta sekä jatkuvaa turvallisuuden huomioimista.

Lennonjohtajalta vaaditaan myös yhteistyökykyä.

Ammatissa tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa.

Lisäksi vaatimuksena on lennonjohtajan lupakirjan mukainen hyvä terveydentila ja psykologisten soveltuvuustestien läpäisy.

Koulutus

Lennonjohdon perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkintonimike on lennonjohtaja. Finavian Avia College Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä vastaa lennonjohtajien perus-, jatko- ja kertauskoulutuksesta. Lennonjohtajakoulutus aloitetaan yleensä kerran vuodessa. Avia College ei kuulu yhteishaun piiriin.

Pääsyvaatimuksena on koulutuksen alkaessa ikää vähintään 20 vuotta; ylioppilastutkinto, lukion oppimäärä, toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai ammatillisen opistotasoisen oppilaitoksen tutkinto; suomen erinomainen taito; englannin kielen hyvä taito; lennonjohtajan lupakirjan mukainen hyvä terveydentila; varusmiespalvelus tulee olla suoritettuna ennen koulutuksen alkua niillä, joita se pakollisena koskee.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä lennonjohtajan lupakirja.

Lennonjohtopalvelua antavalla lennonjohtajalla tulee olla:

a) voimassa olevat kelpuutukset ja merkinnät, jotka vaaditaan kyseistä lennonjohtopalvelua varten;

b) siitä erikseen annettujen määräysten mukainen voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus;

c) pätevyys antaa niitä lennonjohtopalveluja, jotka on merkitty hänen lennonjohtajan lupakirjaansa.

Edellä mainittujen ehtojen täyttämistä valvotaan vuosittaisella tarkastusvuorolla, jossa todetaan lennonjohtajan riittävä työskentelyn taso. Ilmailulääkärissä käydään iästä riippuen joko vuosittain tai joka toinen vuosi.

Palkkaus

Lennonjohtajien ansiot koostuvat kuukausipalkasta ja lisistä. Lennonjohdot on jaettu eri palkkaluokkiin riippuen työn vaativuudesta. Kokemuslisät nostavat palkkaa luokan sisällä ammattitaidon kertyessä. Lisäksi erilaiset lennonjohtokelpuutukset ja lisätehtävät, kuten tutkakelpuutus, kouluttaja, vuoronesimies, lennonjohdon päällikkö, vaikuttavat palkkaan.

 

Työmarkkinatiedot
Lentoliikenne

Lentoliikenne työllistää kotimaisissa ja ulkomaisissa lentoyhtiöissä, ilmailuun liittyviä palveluja tarjoavissa yrityksissä sekä esimerkiksi lentokouluissa ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailutoimialalla. Suurin osa Suomen lentoliikennealan toimijoista ja työpaikoista on pääkaupunkiseudulla. Keskeisessä asemassa on Helsinki-Vantaan lentoasema ja siellä toimivat yritykset.

Suomessa lentoliikennealan suurin työllistäjä on Finnair-konserni, jonka liiketoiminta-alueet ovat lentoliikenne ja matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa on noin 5 000 henkilöä, joiden lisäksi Finnair työllistää välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea ja maailmaa (v. 2017). Finnairin tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Konserniin kuuluvan Airpro Oy:n liiketoiminta-alueita ovat lentoliikenteen maapalvelut, turvatarkastuspalvelut ja palvelut lentoasemilla Suomessa.

Lentoliikenteen työpaikoista on kova kilpailu, ja alalle on paljon tulijoita. Koulutukseen otettavien määrä on kuitenkin pyritty suhteuttamaan vapautuviin työpaikkoihin. Liikennemäärien kasvaessa moniin tehtäviin tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää henkilöstöä. Lentoasemainvestoinnit työllistävät myös, kun lentoasemia kehitetään.

Lähinimikkeet

sotilaslennonjohtaja
air traffic controller

 

 

 

Lennonjohtaja