Aluksen päällikkö, merikapteeni

Johdanto

Aluksen päällikkö eli merikapteeni johtaa alusta, joka on hänen vastuullaan. Hän ohjaa alusta lähdettäessä satamista ja tultaessa satamiin sekä hoitaa satamassa aluksen operointiin liittyvän yhteydenpidon mm. viranomaisiin. Aluksen päälliköt työskentelevät matkustaja- ja rahti-aluksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla. Työ on vastuullista ja vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön suljetussa ympäristössä.

Työtehtävät

Aluksen päällikön tehtävänä on aluksen kokonaisjohtaminen. Hänellä on ylin vastuu aluksen henkilökunnasta, aluksen merikelpoisuudesta ja yleensä kaikesta mikä liittyy aluksen operointiin.

Aluksen päällikkö johtaa aluksen käsittelyä lähdettäessä satamista ja tultaessa satamiin. Vilkasliikenteisillä alueilla ja huonoissa sääolosuhteissa päällikkö on aluksen komentosillalla vahtiperämiehen tukena navigoimassa laivaa.

Aluksen päällikön pitää pystyä suunnittelemaan ja toteuttamaan merimatka mistä hyvänsä maapallon satamasta mihin hyvänsä satamaan. Työssä pitää ottaa huomioon satamamääräykset, matkan pituuden mukainen varustautuminen, sääolosuhteet, merivirrat, vuorovedet, muu liikenne ja mahdolliset vaaratekijät kuten esimerkiksi jäät.

Satamissa päällikkö huolehtii yhteydenpidosta lastin omistajiin, ahtausliikkeisiin, laivanselvittäjiin ja satamaviranomaisiin. Päällikön pitää tuntea myös rahtaussopimukset ja niihin liittyvä lait, erilaisten lastityyppien vaatima käsittely ja niiden meriturvallinen lastaussuunnittelu.

Työ laivoilla on ryhmätyötä mutta myös yksin työskentelyä on paljon. Työ- ja vapaa-ajan suhde suomalaisilla aluksilla vaihtelee yleensä välillä 2:1-1:1. Esimerkiksi 4 kuukauden aluksella työskentelyn jälkeen seuraa 2-4 kuukautta vapaata kotimaassa.

Työpaikat

Aluksen päälliköt työskentelevät varustamoiden omistamilla matkustaja-aluksilla, rahti-aluksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla.

 

Työn vaatimukset

Aluksen päällikön pitää tuntea meriliikenteeseen, merikuljetuksiin ja merten suojeluun liittyvä lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset ja määräykset sekä valvoa, että niitä noudatetaan aluksessa.

Työssä joutuu käsittelemään aluksia myös ahtailla kulkuväylillä ja muissa hankalissa olosuhteissa.

Ammatti vaatii myös kykyä johtaa operaatioita hätätilanteissa kuten esimerkiksi yhteentörmäyksissä, karilleajoissa ja tulipaloissa.

Työ on erittäin vastuullista, sillä kalliin aluksen ja rahdin lisäksi kyse on matkustajien, miehistön ja muiden merenkulkijoiden turvallisuudesta.

Aluksen päällikön on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa.

Työ laivalla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana.

Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa vapaalla.

Englannin kielen hyvä hallinta on ulkomaanliikenteen työtehtävien hoitamisessa välttämätön. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva.

Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön.

Hyvä fyysinen kunto sekä virheetön väriaisti ja hyvä näköaisti ovat tarpeen.

Koulutus

Aluksen päälliköillä on merikapteenin koulutus. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon merikapteeni (AMK).

Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu kiinteästi käytännön työharjoittelun ja opiskelun vuorotteluun sekä eritasoisiin pätevyystodistuksiin ja -kirjoihin.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Merikapteeniksi pätevöityminen edellyttää merikapteenitutkintoa sekä palvelua vahtiperämiehenä (36 kk) tai vahtiperämiehenä (24 kk), joista 12 kuukautta yliperämiehenä.

Merikapteenin pätevyyskirja oikeuttaa kaikkiin kansipäällystön tehtäviin kaikissa aluksissa kaikkialla maailmassa sekä maaorganisaatioiden erilaisiin hallinto- ja koulutustehtäviin. Pätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Pätevyyden säilyttämiseksi on palveltava vähintään vuosi merellä tai vastaavissa tehtävissä kunkin viiden vuoden aikana.

Palkkaus

Peruspalkka ja erilaiset lisät. Kokonaispalkasta yleensä noin puolet on ikä-, vuorotyö-, ilta-, yötyö- ja muita lisiä sekä ylityökorvauksia.

Useimmilla aluksilla on käytössä ns. takuupalkkajärjestelmä, johon sisältyvät tietyt lisät ja sovittu määrä ylitöitä. Palkka on kuukausipalkka ja myös vapaajaksolta maksetaan palkkaa samoin perustein.

Kansipäällystön ansio vaihtelee alustyypin, aluksen koon, liikennealueen, kansipäällystön lukumäärän sekä mahdollisten ylimääräisten tehtävien mukaisesti.

Aluksen päälliköihin sovelletaan Suomen Laivanpäällystöliiton työnantajatahojen kanssa solmimia työehtosopimuksia.

 

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

aluksen päällikkö
kansipäällikkö
kapteeni
laivan kapteeni
merikapteeni
päällikkö

 

Aluksen päällikkö, merikapteeni