Veturinkuljettaja

Johdanto

Veturinkuljettajat kuljettavat henkilö- ja tavarajunia sekä järjestelevät vaunuja ratapihoilla ja toimivat kunnossapitovarikoilla huoltokuljettajina. Veturinkuljettajat työskentelevät VR-Yhtymä Oy:n palveluksessa. Veturinkuljettajan ammattitaidon lisäksi työssä tarvitaan vastuullisuutta, itsenäistä työskentelyotetta, kykyä tehdä useita asioita samanaikaisesti sekä tarkkaavaisuutta ja hyvää terveyttä.

Työtehtävät

Veturinkuljettajan työ on pääasiassa henkilö- ja tavarajunien kuljettamista. Työ on itsenäistä ja vastuullista, sillä junia on kuljetettava turvallisesti, taloudellisesti ja aikataulujen mukaan.

Henkilöliikenteessä veturinkuljettajat ajavat kotimaan kaukoliikenteen, pääkaupunkiseudun lähiliikenteen tai Venäjälle liikennöiviä junia. Henkilöjunat vaihtelevat Pendolinoista InterCity-, pika-, taajama- ja yö/autojuniin.

Kaukoliikenteessä junan reitti voi kulkea esimerkiksi Helsingistä Kemijärvelle. Pitkillä matkoilla kuljettajaa vaihdetaan useampaan kertaan. Reitin varrella pysähdytään asemilla ottamaan ja jättämään matkustajia. Tarpeen mukaan asemilla junaan voidaan myös lisätä uusia vaunuja tai jättää toisaalle meneviä tai tyhjiä asemalle.

Tavarajunilla kuljetetaan enimmäkseen metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden raaka-aineita tehtaille sekä jalostettuja tai valmiita tuotteita vientisatamiin tai rautateitse suoraan määränpäähän. Kuljetuksissa käytettävä kalusto vaihtelee, sillä palavat nesteet, syövyttävät aineet, kaasut jne. vaativat kukin oman erikoiskalustonsa.

Ajon aikana kuljettaja käyttää veturin hallintalaitteita sekä tarkkailee kojelaudan mittareita ja merkkivaloja. Kuljettajan on koko ajan seurattava opastimia ja nopeusrajoituksia, arvioitava matkanopeutta ja paikallistettava sijaintia. Samalla on tarkkailtava ratalaitteiden kuntoa, ylikäytävien turvalaitteiden toimintaa ja suoritettava yleistä tähystystä.

Kuljettaja lukee myös rataosaselostusta ja on yhteydessä liikenteenvalvontaan. Ennakkotietojärjestelmästä saatavat tiedot kertovat liikenneturvallisuuteen vaikuttavista, normaalista poikkeavista liikenneolosuhteista kuten ratatöistä ja alennetuista nopeusrajoituksista.

Veturinkuljettajat myös järjestelevät vaihtotyöveturilla vaunuja ratapihoilla, kun eri suunnille lähteviä tavarajunia jaotellaan ja kootaan uuteen järjestykseen. Kunnossapitovarikoilla taas toimitaan huoltokuljettajina, jolloin otetaan vastaan linjalta tulevat veturit ja tarkastetaan niiden ajokuntoisuus. Lisäksi vetureita siirrellään korjaukseen ja huollon jälkeen takaisin lähtöraiteelle.

Veturinkuljettajat ajavat yleensä yksin. Henkilöjunissa on konduktööri, johon ollaan yhteydessä puhelimitse. Ratapihoilla ja kunnossapitovarikoilla toimitaan yhteistyössä muiden rautatieammattilaisten kanssa. Myös asiakkaiden neuvominen kuuluu työhön.

Veturinkuljettajat ajavat erilaisilla sähkö- ja dieselvetureilla kuljetustarpeen mukaan. Työympäristö on pääasiassa veturin ohjaamo, mutta työnkuvaan kuuluu myös ulkosalla tehtäviä töitä, kuten esimerkiksi veturin ja vaunujen välisten letkujen kytkemistä toisiinsa. Junat kulkevat huonoissakin olosuhteissa, kuten sateisessa syysyössä ja sankassa lumisateessa.

Työ on epäsäännöllistä vuorotyötä, jossa työvuorojen pituus vaihtelee paljonkin. Yhtäjaksoinen työrupeama voi olla jopa kaksitoista tuntia. Yötyötä on noin kolmasosa, vastaavasti käytössä on arkivapaat.

 

Työpaikat

Veturinkuljettajat työskentelevät VR-Yhtymä Oy:n palveluksessa.

Työn vaatimukset

Veturinkuljettajan on hallittava junan ajotekniikka sekä tunnettava kaluston tekniikkaa ja myös muuta rautatietekniikkaa, kuten ratalaitteita.

Ammatti on vastuullinen, koska työssä ollaan tekemisissä matkustajien ja muiden ihmisten turvallisuuden kanssa. Veturinkuljettajan on tunnettava hyvin junaturvallisuuteen liittyvät asiat, jotka koskevat sekä junaliikennettä että vaihtotöitä.

Veturinkuljettajan on pystyttävä tekemään monia asioita samanaikaisesti. Junan kuljettamisen lisäksi hänen on koko ajan otettava vastaan ja käsiteltävä informaatiota eri lähteistä sekä tehtävä jatkuvaa arviointia ja ennakointia.

Kuljettajan on kyettävä itsenäisiin päätöksiin erityisesti vika- ja poikkeustilanteissa. Nopea reagointikyky on myös tarpeen.

Kuljettajan on kyettävä arvioimaan kaluston liikennekelpoisuus kaikissa tilanteissa, esimerkiksi pyörävaurion sattuessa.

Veturinkuljettaja ajaa yksin, joten pitkilläkin reiteillä on sopeuduttava yksin työskentelyyn.

Kuljettajilta edellytetään myös hyviä yhteistyötaitoja. Lähiliikenteessä ollaan läheisemmässä yhteistyössä konduktöörien kanssa, ratapihoilla ja kunnossapitovarikoilla taas muiden rautatieammattilaisten kanssa.

Työssä tarvitaan tarkkoja aisteja, joista etenkin näön, värinäön ja kuulon on täytettävä asetetut vaatimukset.

Epäsäännöllinen vuorotyö edellyttää tekijältään hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Myös hyvä stressinsietokyky on tarpeen.

Koulutus

Veturinkuljettajien koulutusta järjestää Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutuskeskus KRAO. Koulutusta järjestetään VR-Yhtymä Oy:n veturinkuljettajien tarpeen mukaan. Koulutus kestää noin yhdeksän kuukautta.

Koulutukseen valittavilta edellytetään sujuvaa suomen kielen taitoa sekä vähintään 18 vuoden ikää. Sopiva pohjakoulutus on ammatillinen koulutus mieluiten tekniseltä alalta tai ylioppilastutkinto. Sopiva tausta koulutukseen voi olla myös monivuotinen kokemus kuljetusalalta.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Veturinkuljettajan pätevyys.

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet määrittelevät hyväksyttävän terveydentilan ammattiin. Matkustajaturvallisuuden vuoksi ehdottomia vaatimuksia ovat hyvä terveys sekä hyvä kuulo ja näkö, erityisesti virheetön värinäkö.

 

Palkkaus

Veturinkuljettajien palkkaus perustuu Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskevaan työehtosopimukseen, joka on solmittu Veturimiesten liitto ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä. Käytössä on kuukausipalkka, joka perustuu kuuteen tehtävien vaativuuden mukaiseen palkkaryhmään. Kuukausipalkan päälle tulevat kuukausittaiset palkanlisät ja aikaan tai suoritukseen perustuvat lisäpalkkiot.

Työmarkkinatiedot
Rautatieliikenne

Rautatieliikenne työllistää VR Group konsernissa noin 9 000 eri alojen ammattilaista kolmella eri liiketoiminta-alueella. (v. 2017). VR harjoittaa matkustajaliikennettä rautateillä Pohjolan Liikenteen hoitaessa linja-autoliikennettä. VR Transpoint tarjoaa logistiikkapalveluita rautateillä ja maanteillä työllistäen noin 1 500 henkilöä. VR Track vastaa infrarakentamisen liiketoiminnasta ja työllistää noin 1 700 henkilöä.

Suurimpia ammattiryhmiä ovat veturinkuljettajat, ratapihatyöntekijät, autonkuljettajat, konduktöörit, asentajat ja liikenteenohjaajat. VR Groupissa työskentelee myös eri alojen asiantuntijoita, kuten myynnin ja markkinoinnin, talouden, henkilöstöasioiden, viestinnän, ympäristöasioiden, turvallisuuden, lain, IT-palveluiden, kalustotekniikan sekä infrarakentamisen ja suunnittelun asiantuntijoita.

Työllisyystilanne on vakaa, ja VR Group rekrytoi uutta henkilöstöä tarpeen mukaan. Eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Erityisesti tarvitaan veturinkuljettajia, konduktöörejä, ratapihatyöntekijöitä ja asentajia. Määräaikaisia työntekijöitä on eniten kesäaikaan VR Trackin radanrakennus- ja kunnossapitotöissä.

Liikennevirasto vastaa Suomen rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi puolestaan valvoo ja kehittää rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän toimivuutta. Rautatieliikenteen virastojen asiantuntijatehtäviin rekrytoidaan uusia työntekijöitä tarpeen mukaan, lähinnä eläkkeelle jäävien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle.

Lähinimikkeet

junankuljettaja
kuljettaja
veturimies