Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Johdanto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat kuljettavat rekan täysperävaunu- tai puoliperävaunuyhdistelmillä monenlaisia lasteja. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu kuorman lastaamista ja purkamista sekä kuljetusasiakirjojen toimittamista eteenpäin. Työhön kuuluu myös auton huoltotöitä ja tarvittaessa pienimuotoisia korjaustöitä. Työpaikkoja on pääasiassa pienissä kuljetusyrityksissä. Ammatissa tarvitaan kuljetusalan osaamisen lisäksi itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta ja täsmällisyyttä.

 

Työtehtävät

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan eli arkisesti rekkakuskin työ on tavaran kuljettamista pääasiassa pitkillä linjoilla ja silloin kun kuormat ovat raskaita. Kuljetukset ajetaan täysperävaunu- tai puoliperävaunuyhdistelmillä, eli rekoilla. Valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden maantiekuljetusten sujuvuus on erityisen tärkeää teollisuudelle ja kaupan alalle.

Kuljetuskalusto ja kuljetusetäisyydet vaihtelevat kuljetettavan tavaran mukaan. Täysperävaunulla kuljetetaan tavaroita säännöllisessä linjaliikenteessä, postin runkokuljetuksissa, puuta metsästä teollisuudelle ja valmiita tuotteita teollisuus- ja tuotantolaitoksista satamiin, rautateille tai suoraan asiakkaille. Puoliperävaunut ovat yleisiä ulkomaanliikenteessä. Säiliöautoilla kuljetetaan mm. kemikaaleja, polttonesteitä ja maitoa.

Ajamisen lisäksi kuljettajan tehtäviin kuuluu kuorman lastaus ja purkaminen lastauslaitureilla tms. ellei tavaraa siirretä trukeilla. Tarvittaessa tavarat viedään asiakkaan tiloihin asti. Auto lastataan rahtikirjojen perusteella, mutta kuljettaja itse suunnittelee ja vastaa siitä, miten kuorma sijoitetaan autoon.

Tehtäviin kuuluu myös kuljetusasiakirjojen, kuten rahtikirjojen vastaanottaminen kuormaa noudettaessa ja niiden toimittaminen eteenpäin kuormaa tuotaessa. Rahtikirjasta selviää mm. tavaran lähettäjä, vastaanottaja, rahdinkuljettaja, tavaran kuljetettavaksi ottamisen paikka ja määräpaikka, päivämäärä, tavaran selosteet ja kokonaispaino.

Kuljettajan tehtävänä on myös huolehtia, että kuljetuskalusto on kuljetusten kannalta turvallisessa kunnossa. Kuljettajan tehtäviin kuuluu myös auton huoltoa, osa kuljettajista korjaa itse myös pienempiä vikoja.

Kuljetusyrityksissä kuljettajan lähin esimies on yleensä ajojärjestelijä. Ajon aikana kuljettajat työskentelevät yleensä yksin, mutta joissakin tehtävissä kuljettajalla voi olla apumies. Kuormia noudettaessa ja tuotaessa ollaan tekemisissä asiakasyritysten varasto- ja toimistohenkilöstön kanssa.

Työ on luonteensa mukaisesti jatkuvaa tien päällä olemista. Ajon aikana kuljettajan työympäristö on kuorma-auton ohjaamo, hytti. Kuormia haetaan varastoilta, terminaaleista, teollisuuslaitoksista jne., ja ne toimitetaan asiakkaalle eri paikkoihin tai satamiin tai rautateille jatkokuljetusta varten.

Tärkein työväline kuljettajalle on auto. Raskaampiin pitkän matkan kuljetuksiin käytetään jopa 60 tonnia painavaa perävaunuyhdistelmää. Paikallisiin ja pienempiin kuljetuksiin käytetään kuorma-autoa ilman perävaunua.

Kevyempien tavaroiden siirrossa käytetään pumppukärryä, raskaammat kuormat siirretään esimerkiksi trukilla. Puhelin on tärkeä työväline yhteydenpitoon. Kuljettajalla on yhä useammin käytössään myös paikannuslaite reittien ja oman sijainnin selvittämiseen sekä mahdollisesti ajoneuvopääte, jolla saadaan tietoa kelistä, liikenteestä, tie- ja katuolosuhteista jne.

Työpäivien pituus vaihtelee, eikä kuljettaja aina töihin tullessaan tiedä, miten pitkä päivä on edessä. Kuljetettava tavara vaikuttaa myös työaikaan. Raskaat ja vaaralliset kuljetukset liikkuvat silloin, kun teillä on vähemmän liikennettä. Kahden viikon jaksossa työaika tasataan 80 tuntiin. Jos työtä on iltaisin ja viikonloppuisin, vapaapäivät ovat arkena.

Kuljetustyössä työtahdin sanelevat tiukat aikataulut. Kauppa ja teollisuus haluavat vähentää kalliita varastointikuluja siirtämällä varastojaan renkaiden päälle. Tavarat halutaan toimittaa nopeasti tilaajalta vastaanottajalle. Enimmäisajoaikojen ja minimilepoaikojen noudattamista seurataan ajopiirturilla. Pitkillä matkoilla ja ulkomaanliikenteessä kuljettaja joutuu yöpymään vieraalla paikkakunnalla.

Valtaosa yhdistelmäajoneuvojen kuljettajista on miehiä, mutta työ sopii myös naisille.

 

Työpaikat

Kuljetusyritykset. Kaupan ala. Teollisuus. Valtio. Kunnat.

 

Työn vaatimukset

Kuljettajan työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista, sillä hän on vastuussa rahdista, kalliista ajoneuvosta, liikenneturvallisuudesta ja ihmishengistä. Työ on tehtävä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Työ vaatii täsmällisyyttä ja tarkkuutta, sillä tavarat on kuljetettava asiakkaille kunnossa ja oikeaan aikaan. Vaatimukset nopeista ja tarkoista kuljetuksista kasvavat koko ajan. Asiakkaat odottavat turvallisia ja luotettavia kuljetuspalveluita, joissa otetaan huomioon myös ympäristövaikutukset.

Työssä on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työ on myös palveluammatti. Kuljettaja on usein yrityksen ainoa edustaja, jonka asiakas tapaa henkilökohtaisesti. Asiakkaat muodostavat näkemyksensä yrityksistä kuljettajien perusteella.

Pitkän matkan kuljetuksissa on sopeuduttava myös yksin työskentelyyn.

Tämän päivän kuljetustehtävissä korostuvat kansainvälisyys ja kielitaito. Myös ajoneuvoissa ja kuljetuksissa käytettävät tietotekniset laitteet on hallittava.

Kuljettajalta edellytetään myös auton tekniikan tuntemusta, sillä tehtäviin kuuluvat myös auton pienempien vikojen korjaus- ja huoltotyöt.

Kuljettajan työ voi olla fyysisesti raskasta, koska joissakin tehtävissä saattaa joutua nostamaan raskaita taakkoja. Vaikeat sääolot, pimeys, pitkät työpäivät, istumatyö, väsymys, veto ja kireät toimitusajat lisäävät rasitusta. Kuljettajan on tunnettava työsuojelusäädökset.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä kulloisenkin ajoneuvon kuljettamiseen liittyvä ajokortti, jonka saamiseksi on määritelty terveysvaatimuksia. Kuljettajan työ edellyttää hyvää näköä ja kuuloa. Terveydentila tarkastetaan säännöllisesti.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon kuljetuspalveluihin suuntautuen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona. Kuljettajakoulutusta on mahdollisuus saada myös työvoimapoliittisena koulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena.

Puolustusvoimat kouluttaa osasta varusmiehiä kuljettajia.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinnot. Koulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Yhdistelmäajoneuvon (rekan) kuljettajalla tulee olla CE-ajoneuvoluokan ajo-oikeus ja -kortti.

EU-säännös edellyttää tavaraliikenteessä uusilta kuorma-autonkuljettajilta perustason ammattipätevyyskoulutusta ja ammatissa jo toimivilta jatkokoulutusta 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetaan kuljettajat, joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009, mutta jatkokoulutus koskee myös perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautettuja.

Kuljetusyrittäjä tarvitsee koti- ja ulkomaisen tavaraliikenteen harjoittamiseen yhteisöluvan, jonka saamiseksi on käytävä liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymä tavaraliikenteen yrittäjäkurssi.

 

Palkkaus

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaan työntekijän palkka määräytyy joko tuntipalkkana tai 2-viikkojakson palkkana. Peruspalkka määräytyy työkokemusvuosien, koulutuksen ja työtehtävän hoidossa käytettävän kuljetuskaluston mukaan. Päälle tulevat erilliset lisät, esimerkiksi ilta- ja yötyölisät, vapaapäivätyölisä, myrkky- ja räjähdysainelisä ja erikoislisä.

Kuorma-autoalan työehtosopimus on solmittu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen työnantajaliitto ry:n välillä. Kaupan palveluksessa olevien tavarankuljettajien palkkaus ja työehdot määräytyvät kaupan sopimuksen perusteella. Öljytuote- ja säiliöautoalan työehtosopimusta sovelletaan polttoaineen- ja kemikaalien kuljettajiin. Maanrakennusalan työehtosopimusta sovelletaan maanrakennusalan kuljettajiin. Kunnilla ja valtiolla on omat sopimuksensa.

 

Työmarkkinatiedot
Tieliikenne

Tieliikenteen työllisyyttä ylläpitää maantiekuljetusten välttämättömyys yhteiskunnan toimintojen sekä tuonnin ja viennin kannalta. Kuljetukset ovat elintärkeitä esimerkiksi teollisuudelle, kaupalle, energiahuollolle, jätehuollolle ja terveydenhuollolle. Tieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa sekä tavaroiden että ihmisten kuljetuksissa. Tieliikenne työllistää kokonaisuudessaan noin 150 000 henkilöä suoraan tai välillisesti (v. 2017).

Tavarankuljetuksissa työskentelee noin 70 000 yhdistelmäajoneuvojen, kuorma-autojen, säiliöautojen ja pakettiautojen kuljettajaa. Lisäksi alalla työskentelee arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Kuljetusalan yritykset ovat suurimmaksi osaksi pieniä, sillä noin puolet niistä työllistää alle kymmenen henkilöä. Tavarankuljetuksissa suurin osa on yhden auton yrityksiä.

Henkilökuljetukset työllistävät linja-autoyrityksissä noin 13 000 linja-autonkuljettajaa ja muita alan tehtävissä toimivia. Linja-autoliikenne on pienyritysvaltaista. Bussiyritykset ovat enimmäkseen perheyrityksiä, joilla on tyypillisesti korkeintaan viisi linja-autoa. Työpaikkoja on paljon maaseudulla, mutta noin kolmannes linja-autonkuljettajista työskentelee pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä. Matkahuolto työllistää noin 700 henkilöä.

Taksiala työllistää noin 9 000 yrittäjää ja noin 5 000 päätoimista kuljettajaa sekä huomattavan määrän satunnaisesti kuljettajana toimivia. Tavallisimmin taksiyrittäjällä on elinkeinon harjoittamiseen yksi auto.

Tieliikenteen työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Kuljetusalalta jää lähivuosina eläkkeelle suuri määrä kuljettajia. Uusia työntekijöitä tarvitaan vuosittain noin 5 000, joista kuljettajia tavaraliikenteeseen noin 3 000 ja henkilöliikenteeseen noin 1 000, joiden lisäksi vielä muuta henkilöstöä eri tehtäviin. Talouden suhdanteet vaikuttavat tavarankuljetuksen työllistävyyteen etenkin teollisuuden ja rakennusalan tarvitsemien kuljetusten kautta.

Metsäala

Metsätalous työllistää yhteensä noin 22 700 henkilöä, joista toimihenkilöitä on noin 4 700, työntekijöitä noin 8 000 ja yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään noin 10 000 (v. 2017). Yrittäjät toimivat omissa metsissään metsänhoito- ja puunkorjuutöitä tekevinä metsätalousyrittäjinä ja metsänomistajina sekä puunkorjuu-urakoitsijoina.

Metsätalouden työllisyyteen vaikuttavat erityisesti hakkuumäärät metsäteollisuuden sahatavaran ja paperin tuotannon tarpeisiin. Talouden suhdanteet heijastuvat tuotantoon ja vientiin, mikä vaikuttaa hakkuiden määriin. Energian tuotantoon liittyvän energiapuun ja hakkuutähteiden korjuun työllisyyteen vaikuttavat kilpailevien fossiilisten polttoaineiden hintojen kehitys ja talvien lämpimyys. Kausittain työllistävät myrskytuhojen korjaamiset.

Metsätaloudessa ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa. Puunkorjuuseen ja metsänhoitotöihin ei aina ole ollut saatavissa riittävästi työntekijöitä. Tulevaisuudessa metsäkoneenkuljettajien ja puutavara-autonkuljettajien tarve kasvaa entisestään. Metsureiden tarpeeseen vaikuttaa eniten metsänhoitotöiden määrä.

Metsätaloudessa esiintyy myös työttömyyttä, sillä joillakin alueilla työnhakijoita on paljon enemmän kuin avoimia työpaikkoja. Metsätalouden töille on ominaista suuri kausivaihtelu. Elo-huhtikuussa hakkuita tehdään eniten, touko-heinäkuussa vain noin puolet tästä. Työllisyyttä tasoittaa metsänhoitotöiden huippusesongin sijoittuminen touko-kesäkuuhun. Metsätalouden toimihenkilöillä työllisyys on tasaisempaa.

Eläköitymisen myötä metsätaloudessa voi syntyä työvoimapula, jos metsäalan houkuttelevuutta ei saada lisättyä, sillä alan oppilaitoksista ei valmistu riittävästi uusia tulijoita alalle. Metsäalan asiantuntemusta tarvitaan myös perinteisten tehtäväalojen ulkopuolella esimerkiksi ympäristönhoidossa ja luontomatkailun palvelujen parissa. Metsätalous työllistää kansainvälisenä alana myös ulkomailla.

Lisäaineistot

Tieliikenteen ammatteja. Video. Työministeriö 2003.

 

Lähinimikkeet

kuljettaja
rekkakuski
säiliöautonkuljettaja
rekankuljettaja
puutavarankuljettaja