Sahatyöntekijä

Johdanto

Sahatyöntekijä voi työskennellä mm. sahaajana, höylälinjan hoitajana tai paketoijana. Nykyään sahat ovat pitkälle automatisoituja, jolloin työ on usein valvonta- ja ohjaustyötä. Ammatissa tarvitaan monitaitoisuutta ja huolellisuutta sekä kykyä tehdä tarvittaessa nopeita ratkaisuja.

Työtehtävät

Nykyajan sahat ovat lähes täysin automatisoituja tukin alkukäsittelystä valmiin sahatavaran paketointiin saakka. Työ sahakoneiden ja kuljetinten kokonaisuudessa tehdään pitkälti kauko-ohjattuja laitteita käyttäen.

Sahaajan tehtävänä on ohjata tukit oikeassa suunnassa sahan teriin niin, että niistä saadaan mahdollisimman paljon korkealuokkaista sahatavaraa. Sahaaja myös valvoo sahauslinjan toimintaa ja huoltaa koneita.

Puutavaratyöntekijä hoitaa yleensä jotain konetta ja tarkkailee sen toimintaa. Särmääjä tasaa lankkujen ja lautojen sivut. Hän vastaa useimmiten automaattisen särmäyslinjan hoidosta.

Tasaaja katkaisee sahatavaraa katkaisusahalla tai automaattisesti toimivalla katkaisulinjalla määrämittoihin. Höylälinjan hoitaja säätää ja asettaa koneet sellaiselle tasolle, josta tulee halutunlaista sahatavaraa.

Kuivaamonhoitaja puolestaan hoitaa sahatun puutavaran kuivaamoa. Paketoija tekee sahatusta tai höylätystä puutavarasta nippuja. Hakkurinhoitaja hoitaa haketuslinjaa tai -konetta. Lisäksi sahoilta löytyy vielä paljon siirto-, lastaus- ym. tehtäviä.

Sahoilla työskennellään pääosin äänieristetyissä ja ilmastoiduissa valvomoissa, joissa toimintoja seurataan monitorien ja mittareiden avulla. Työ tehdään tietokoneiden avulla erilaisia ohjauspaneeleja käyttämällä. Puutuoteteollisuudessa tehdään päivä- ja vuorotyötä.

 

Työpaikat

Sahat.

Työn vaatimukset

Monitaitoisuutta tarvitaan, yleensä vähintään kolmen työtehtävän hallintaa. Koko tuotantoprosessi on tunnettava oman työn lisäksi.

Työssä on tunnettava koneet ja hallittava automaation ohjaus tietotekniikan avulla.

Puun laatuun ja hintaan vaikuttavien tekijöiden tuntemus on tarpeen.

Työssä on tarvittaessa kyettävä tekemään nopeita ratkaisuja.

Huolellisuus-, keskittymis- ja tarkkuusvaatimukset ovat lisääntyneet automaation myötä, joskin työ on keventynyt fyysisesti.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puualan perustutkinnon, tutkintonimike on puuseppä.

Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa sekä oppisopimuksella.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös saha-alan ammattitutkinto ja sahamestarin erikoisammattitutkinto.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy työn vaativuuden, henkilön työsuorituksen, sekä henkilön ja/tai ryhmän työtulosten perusteella. Töiden vaativuus sekä henkilön työsuoritus arvioidaan työpaikkakohtaisesti. Aikapalkan (tuntipalkkaus) lisäksi voidaan käyttää suorituspalkkausta tai palkkiopalkkatyötä.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan palkkaukseen Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä, kuten sahoilla ja rakennuspuusepäntehtaissa.

Puusepänteollisuus ry:n puusepänteollisuutta harjoittavissa jäsenyrityksissä palkkaus perustuu puusepänteollisuuden työehtosopimukseen, joka on solmittu Puusepänteollisuus ry:n ja Puu- ja erityisalojen liiton välillä.

 

Työmarkkinatiedot
Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuus työllistää noin 22 000 henkilöä, joiden lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimeentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Puutuoteteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jonkin verran viime vuosina.

Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia, ja tuotannosta menee vientiin noin 60 prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa tuotteiden kysyntä, jota ohjaa eniten rakennustoiminta kotimaassa ja Euroopassa. Saha- ja levyteollisuus ovat suhdanneherkkiä aloja, joiden työllisyystilanne voi muuttua nopeasti.

Puutuoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle jäävien tilalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin Suomessa sekä työntekijätehtävissä että johto- ja projektitehtävissä.

Tulevaisuudessa työllisyyteen vaikuttaa puurakentamisen yleistyminen sekä puun jatkojalostuksen määrä. Puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Lisäaineistot

Puualan ammattilaisia. Video. Työministeriö 2000.

Lähinimikkeet

hakkeenvalmistaja
hakkurinhoitaja
höylälinjan hoitaja
katkaisusahaaja
kuivaamonhoitaja
niputtaja
paketoija
pakettikoneenkäyttäjä
puutavarankuivaaja
puutavarankyllästäjä
sahaaja
sahuri
tasaaja