Puutavaranlajittelija

Johdanto

Puutavaranlajittelija työskentelee laadunvalvontatehtävissä, joihin kuuluu sahatavaran laadun arvioimista ja lajittelua. Puutavaranlajittelijoita työskentelee sahojen lajittelulaitoksissa. Ammatissa on hallittava sahatavaralaadut ja tuotantoprosessit. Työssä tarvitaan tarkkuutta ja keskittymiskykyä.

Työtehtävät

Puutavaranlajittelija työskentelee laadunvalvontatehtävissä sahan lajittelulaitoksessa. Hän arvioi jokaisen sahatavarakappaleen laadun silmämääräisesti ja päättää sen laatuluokan.

Tämän jälkeen hän ohjaa laudat kuljettimella oikeaan varastointipaikkaan. Siellä sahatavara leimataan valmistajaa ja laatuluokkaa edustavalla leimalla ja paketoidaan kuljetusta varten.

Nykypäivän sahat ovat pitkälle automatisoituja tukin alkukäsittelystä valmiin sahatavaran paketointiin saakka. Laadunvalvoja seuraa sahan tuotteen laatua tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa, mm. puun kosteus-, paksuus- ja lujuusarvoja.

Laadunvalvonta- ja lajittelutehtävissä työskennellään pääosin äänieristetyssä ja ilmastoidussa valvomossa. Valvontatyötä tehdään monitorien ja mittareiden avulla. Toimintoja ohjataan tietokoneella.

Puutuoteteollisuudessa tehdään päivä- ja vuorotyötä. Teknologian nopea kehitys on muuttanut työn paljon entistä kevyemmäksi mutta kiireisemmäksi.

 

Työpaikat

Sahat.

Työn vaatimukset

Työ vaatii hyvää keskittymiskykyä ja tarkkuutta. Oikeilla ratkaisuilla ja nopeilla päätöksillä ylläpidetään korkeaa laatutasoa sekä säästetään raaka-ainetta.

Työssä vaaditaan monimutkaisten ohjaus- ja valvontalaitteiden hallintaa.

Työssä on ehdottoman tärkeää tuntea kaikki tuotantoprosessiin vaikuttavat tekijät. Tekniikan lisäksi on hallittava hyvin eri sahatavaralaadut.

Kiireen vuoksi työn henkinen kuormitus on kasvanut.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puualan perustutkinnon, tutkintonimike on puuseppä.

Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa sekä oppisopimuksella.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös saha-alan ammattitutkinto ja sahamestarin erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy työn vaativuuden, henkilön työsuorituksen, sekä henkilön ja/tai ryhmän työtulosten perusteella. Töiden vaativuus sekä henkilön työsuoritus arvioidaan työpaikkakohtaisesti. Aikapalkan (tuntipalkkaus) lisäksi voidaan käyttää suorituspalkkausta tai palkkiopalkkatyötä.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan palkkaukseen Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä, kuten sahoilla ja rakennuspuusepäntehtaissa.

Puusepänteollisuus ry:n puusepänteollisuutta harjoittavissa jäsenyrityksissä palkkaus perustuu puusepänteollisuuden työehtosopimukseen, joka on solmittu Puusepänteollisuus ry:n ja Puu- ja erityisalojen liiton välillä.

 

Työmarkkinatiedot
Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuus työllistää noin 22 000 henkilöä, joiden lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimeentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Puutuoteteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jonkin verran viime vuosina.

Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia, ja tuotannosta menee vientiin noin 60 prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa tuotteiden kysyntä, jota ohjaa eniten rakennustoiminta kotimaassa ja Euroopassa. Saha- ja levyteollisuus ovat suhdanneherkkiä aloja, joiden työllisyystilanne voi muuttua nopeasti.

Puutuoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle jäävien tilalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin Suomessa sekä työntekijätehtävissä että johto- ja projektitehtävissä.

Tulevaisuudessa työllisyyteen vaikuttaa puurakentamisen yleistyminen sekä puun jatkojalostuksen määrä. Puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Lähinimikkeet

laadunvalvoja
laatulajittelija
sahatavaran lajittelija