Lastulevytyöntekijä

Johdanto

Lastulevytyöntekijät työskentelevät erilaisissa tehtävissä lastulevyn tuotannossa. He toimivat esimerkiksi haketusaseman hoitajina, liimanvalmistajina tai puristajina. Työ lastulevytehtaissa on pääasiassa pitkälle automatisoitua valvontatyötä. Ammatissa tarvitaan monien tehtävien hallitsemista, tarkkuutta, huolellisuutta ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Lastulevytyöntekijät työskentelevät erilaisissa tehtävissä lastulevyn tuotantolinjalla. Yleensä he vastaavat jonkin koneen käyttämisestä tai yksittäisen työvaiheen suorittamisesta. Tuotantolinjat ovat pitkälle automatisoituja, joten yleisimpiä tehtäviä ovat prosessin valvonta sekä koneiden säätö- ja tarkkailutehtävät.

Lastulevyn valmistuksessa työskentelevien toimenkuva määräytyy valmistusvaiheen mukaan. Aluksi puru ja hake lastutetaan, jonka jälkeen tapahtuu niiden kuivaus ja seulonta. Tätä tehtävää hoitaa haketusaseman hoitaja. Koska levyn pinta halutaan sileäksi, niin pintaosan lastut jauhetaan erityisen hienoiksi.

Seuraavaksi liimanvalmistaja liimakäsittelee lastut. Sirotteluaseman hoitaja sirottelee ne puolestaan levyaihioiksi, jotka puristetaan korkeassa lämpötilassa ja paineessa levyiksi. Tämän hoitaa puristaja.

Viimeistelyssä reunat tasataan ja pinnat hiotaan sileiksi. Viimeistelylinjan hoitaja sahaa valmiit lastulevyt sopivan mittaisiksi. Tämän jälkeen ne pinnoitetaan asiakkaan toivomusten mukaisesti. Tästä vastaa jatkojalostuksen työntekijä.

Lastulevytehtaissa on paljon erilaisia koneita, mutta työ tehdään pääosin äänieristetyssä ja ilmastoidussa valvomossa, jossa toimintoja seurataan monitoreista ja mittareista. Suuri osa työstä on ohjausten ja säätöjen suorittamista tietokoneen avulla. Levyteollisuudessa tehdään sekä päivä- että vuorotyötä.

 

Työpaikat

Lastulevytehtaat.

 

Työn vaatimukset

Ammatissa tarvitaan usean työtehtävän hallitsemista. Monimutkaisten laitteiden ja prosessien valvonta edellyttää korkeaa ammattitaitoa.

Laatutietoisuus on levyteollisuuden keskeisiä vaatimuksia.

Automaation myötä fyysinen työ on huomattavasti vähentynyt, mutta tarkkaavaisuuden ja huolellisuuden merkitys on kasvanut.

Nopeutunut tuotantotahti voi tehdä työstä henkisesti raskasta.

Allergisuus pölylle ja liima-aineille on haitaksi.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puualan perustutkinnon. Tutkintonimike on puuseppä.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös levyalan ammattitutkinto ja levymestarin erikoisammattitutkinto.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Puusepänteollisuus ry:n puusepänteollisuutta harjoittavissa jäsenyrityksissä palkkaus perustuu puusepänteollisuuden työehtosopimukseen, joka on solmittu Puusepänteollisuus ry:n ja Puu- ja erityisalojen liiton välillä.

Palkka määräytyy työn vaativuuden, henkilön työsuorituksen, sekä henkilön ja/tai ryhmän työtulosten perusteella. Töiden vaativuus sekä henkilön työsuoritus arvioidaan työpaikkakohtaisesti. Aikapalkan (tuntipalkkaus) lisäksi voidaan käyttää suorituspalkkausta tai palkkiopalkkatyötä.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan palkkaukseen Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä, kuten sahoilla ja rakennuspuusepäntehtaissa.

Työmarkkinatiedot
Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuus työllistää noin 22 000 henkilöä, joiden lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimeentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Puutuoteteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jonkin verran viime vuosina.

Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia, ja tuotannosta menee vientiin noin 60 prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa tuotteiden kysyntä, jota ohjaa eniten rakennustoiminta kotimaassa ja Euroopassa. Saha- ja levyteollisuus ovat suhdanneherkkiä aloja, joiden työllisyystilanne voi muuttua nopeasti.

Puutuoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle jäävien tilalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin Suomessa sekä työntekijätehtävissä että johto- ja projektitehtävissä.

Tulevaisuudessa työllisyyteen vaikuttaa puurakentamisen yleistyminen sekä puun jatkojalostuksen määrä. Puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Lähinimikkeet

haketusaseman hoitaja
jatkojalostuksen työntekijä
jauhinaseman hoitaja
liimanvalmistaja
määrämittasahaaja
puristaja
puristimen hoitaja
puristinlinjan hoitaja
sirotteluaseman hoitaja
viimeistelylinjan hoitaja