Vanerityöntekijä

Johdanto

Vanerityöntekijät toimivat vaneritehtailla monenlaisissa vanerin valmistuksen tehtävissä. Vanerityöntekijä voi työskennellä esimerkiksi viilun sorvaajana, leikkaajana tai saumauskoneenhoitajana. Automaation lisäännyttyä työssä tarvitaan monitaitoisuuden lisäksi tarkkavaisuutta ja huolellisuutta.

Työtehtävät

Vanerityöntekijän toimenkuvaan kuuluu erilaisia vanerin valmistukseen liittyviä tehtäviä. Fyysisen työn osuus on huomattavasti vähentynyt, koska vaneritehtaat ovat pitkälle automatisoituja.

Sorvaaja hoitaa sorvauslinjaa. Hänen tehtävänsä on ohjata valmiiksi katkotut puupöllit sorviin, joka tekee niistä ohutta vaneriviilua. Sorvaaja valvoo samalla viilun kulkua kuivauskoneelle. Lisäksi hän huolehtii sorvin terien vaihtamisesta ja oikean asetteen säätämisestä.

Seuraavissa työvaiheissa viilua leikataan, korjataan, paikataan ja valmistellaan liimausta ja kuumapuristusta varten. Näissä työtehtävissä työskentelevät viilun leikkaaja, lajittelija, paikkaaja, latoja, saumauskoneen hoitaja ja viilun liimaaja.

Loppuvaiheessa viilusta on muodostunut vaneria. Ennen asiakkaalle luovuttamista se vielä sahataan, hiotaan ja siitä korjataan mahdolliset pintaviat.

Viilun työstössä työskennellään useimmiten äänieristetyssä ja ilmastoidussa valvomossa. Työ on pitkälti tietokoneella tapahtuvaa ohjausta ja säätämistä. Työ tehdään useimmiten ryhmätyönä ja tehtävissä noudatetaan työvaiheiden kierrätystä. Puutuoteteollisuudessa tehdään sekä päivä- että vuorotyötä.

 

Työpaikat

Vaneritehtaat.

Työn vaatimukset

Vanerityöntekijän tulee hallita useampia tehtäviä, koska yleensä hän toimii monissa eri työvaiheissa.

Vanerin laatutaso riippuu viilun sorvaajan ammattitaidosta, joten hänellä on tuotannossa suuri vastuu.

Tarkkaavaisuuden ja huolellisuuden merkitys on kasvanut koneellistumisen ja automatisoinnin myötä.

Tuotannon nopeutuminen ja laatuvaatimuksien kiristyminen voivat rasittaa henkisesti.

Allergisuus pölylle ja liima-aineille on haitaksi.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puualan perustutkinnon, tutkintonimike on puuseppä.

Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa sekä oppisopimuksella.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös levyalan ammattitutkinto ja levymestarin erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy työn vaativuuden, henkilön työsuorituksen, sekä henkilön ja/tai ryhmän työtulosten perusteella. Töiden vaativuus sekä henkilön työsuoritus arvioidaan työpaikkakohtaisesti. Aikapalkan (tuntipalkkaus) lisäksi voidaan käyttää suorituspalkkausta tai palkkiopalkkatyötä.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan palkkaukseen Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä, kuten sahoilla ja rakennuspuusepäntehtaissa. Sopimus on solmittu Metsäteollisuus ry:n ja Puu- ja erityisalojen liiton välillä.

 

Työmarkkinatiedot
Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuus työllistää noin 22 000 henkilöä, joiden lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimeentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Puutuoteteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jonkin verran viime vuosina.

Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia, ja tuotannosta menee vientiin noin 60 prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa tuotteiden kysyntä, jota ohjaa eniten rakennustoiminta kotimaassa ja Euroopassa. Saha- ja levyteollisuus ovat suhdanneherkkiä aloja, joiden työllisyystilanne voi muuttua nopeasti.

Puutuoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle jäävien tilalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin Suomessa sekä työntekijätehtävissä että johto- ja projektitehtävissä.

Tulevaisuudessa työllisyyteen vaikuttaa puurakentamisen yleistyminen sekä puun jatkojalostuksen määrä. Puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Lisäaineistot

Puualan ammattilaisia. Video. Työministeriö 2000.

Lähinimikkeet

lajittelija
latoja
paikkaaja
saumauskoneen hoitaja
viilun leikkaaja
viilun liimaaja