Fysiologi

Johdanto

Fysiologi tutkii elävien organismien toimintaa ja muutoksia. Fysiologeja työskentelee mm. sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa ja teollisuudessa. Lääketieteessä fysiologi tutkii elinten, esimerkiksi verenkierto- ja hengityselinten toimintoja, liikuntatieteessä taas fyysisen harjoituksen vaikutusta elimistöön. Ammatissa tarvitaan luonnontieteellistä ajattelutapaa. Tutkimustyö edellyttää itsenäistä, oma-aloitteista ja pitkäjännitteistä työskentelyä.

Työtehtävät

Fysiologi tutkii elävien organismien toimintaa, toimintamekanismeja ja muutoksia. Tutkimus voi olla perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta tai kliinisen lääketieteen tutkimusta. Se käsittää molekyyli-, solu-, elin- ja organismitason ilmiöitä.

Fysiologia on biotieteiden ja lääketieteen osa-alue. Se voidaan jakaa kahteen pääsuuntaukseen eli eläinfysiologiaan ja kasvifysiologiaan tutkittavien organismien perusteella.

Lääketieteessä fysiologi tutkii eri elinten, esimerkiksi verenkierto- ja hengityselinten tai aivojen ja hermoston toimintoja. Työfysiologiassa tutkitaan koko terveen ihmisen sekä eri elinten toimintakykyä.

Liikuntatieteen fysiologiassa tutkitaan ihmisten elintoimintoja liikuntasuorituksessa ja fyysisen harjoituksen vaikutusta sekä aineenvaihdunnan ongelmia. Myös kehitysbiologia, jossa tutkitaan yksilönkehitystä, on keskeisiltä osiltaan fysiologiaa.

Lääketeollisuudessa fysiologeja toimii lääkekehityksessä ja lääkeainetutkimuksessa sekä lääkkeiden rekisteröinti- ja markkinointitehtävissä.

Elintarviketeollisuudessa alan ammattilaisia työllistää tuotekehitys. Fysiologeja työskentelee myös ympäristöalan ja eläintuotannon tutkimus- ja selvitystehtävissä sekä eri alojen hallintotehtävissä.

Tutkimustyötä tekevien työympäristö on yleensä steriili ja rauhallinen tila, jossa on runsaasti erilaisia tutkimusvälineitä. Työ on yleensä päivätyötä. Tutkimustyössä tulosten saavuttaminen vaatii monesti kuitenkin enemmän kuin normaalin työajan.

 

Työpaikat

Sairaalat. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Lääketeollisuus. Elintarviketeollisuus.

 

Työn vaatimukset

Fysiologilta edellytetään fysiologian tuntemusta.

Tieteellisessä tutkimustyössä tarvitaan luonnontieteellistä ajattelutapaa ja tarkkuutta.

Fysiologin on oltava kiinnostunut elintoiminnoista, niiden muutoksista ja vaikutuksista kokonaisuuteen.

Tutkimustyö edellyttää itsenäistä, oma-aloitteista ja pitkäjännitteistä työskentelyä.

Lisäksi edellytetään kykyä työskennellä erilaisten työryhmien jäsenenä.

Ammatissa tarvitaan myös kielitaitoa.

Oman alan tutkimuksen ja kehityksen seuraaminen on välttämätöntä, samoin tarvittava täydennyskouluttautuminen.

 

Koulutus

Fysiologeja koulutetaan yliopistoissa lääketieteellisessä tiedekunnassa. Ylempi korkeakoulututkinto on lääketieteen lisensiaatti. Alempi korkeakoulututkinto on lääketieteen kandidaatti.

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella fysiologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella liikuntafysiologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on liikuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on liikuntatieteiden kandidaatti.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkkaus. Julkisella sektorilla palkkaus perustuu virkaehtosopimukseen, jolloin palkka koostuu peruspalkasta ja määrätyistä lisistä, joista merkittävimmät ovat ikälisät. Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Biologia

Biologeja työskentelee kuntien palveluksessa biologian opettajina, yliopistoissa tutkijoina ja opettajina sekä valtiolla tutkimuslaitoksissa ja ympäristöhallinnossa. Yksityinen sektori työllistää esimerkiksi konsultti- ja tutkimusyrityksissä. Työpaikkoja on jonkin verran myös alan järjestöissä.

Biologian alalla esiintyy työttömyyttä, ja kilpailu työpaikoista on kovaa. Biologien työllisyys vaihtelee riippuen omasta erikoistumisalasta ja opintojen sivuaineista. Tutkimusvirkoja on suhteellisen vähän tarjolla, mutta opetusvirkoja enemmän. Alalla on paljon määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat yleisimpiä yliopistoissa. Vastavalmistuneet tekevät usein pätkätöitä. Oppilaitoksista on valmistunut alalle enemmän tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla.

Opetusala työllistää biologian opettajan pätevyyden hankkineita, jotka työskentelevät yleensä biologian ja maantiedon opettajan virassa. Kilpailu työpaikoista on kuitenkin koventunut myös opetusalalla. Opetusalalla toimitaan virkojen lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa sekä tehdään sijaisuuksia. Työpaikkoja tulee avoimiksi opetusalalla ja tutkimustehtävissä lähinnä eläkkeelle jäämisten yhteydessä.

Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Biokemia

Biokemian alalla suurin työllistäjä on yksityinen sektori, jossa työpaikkoja on eniten lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden, kemianteollisuuden ja bioalan yrityksissä. Yliopistot ja valtio työllistävät mm. tutkimuslaitoksissa, -laboratorioissa ja hallinnossa. Kunnat työllistävät esimerkiksi sairaaloissa, laboratorioissa ja hallinnossa.

Työllistyminen biokemian tehtäviin voi olla vaikeaa, sillä alalle on koulutettu enemmän tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla. Työttömyyttä esiintyy varsinkin vastavalmistuneilla. Määräaikaiset työsuhteet ovat alalla yleisiä.

Työpaikkoja vapautuu lähinnä eläkkeelle jäämisten tai muihin tehtäviin siirtymisten myötä. Alalta ei kuitenkaan ole jäämässä eläkkeelle suurta määrää työntekijöitä. Biotekniikkaan liittyvät työtehtävät saattavat tulevaisuudessa työllistää nykyistä enemmän.

Eri nimikkeillä työskentelevien biokemistien lisäksi alalla työskentelee myös esimerkiksi bioanalyytikkoja ja laborantteja.

Lähinimikkeet

biologi
filosofian maisteri
liikuntatieteiden maisteri
lääketieteen lisensiaatti

 

 

Fysiologi