Painopinnanvalmistaja

Johdanto

Painopinnanvalmistaja tekee painamista edeltävät työvaiheet kirjapainossa tai painotalossa. Painopinnanvalmistaja voi työskennellä myös esimerkiksi toimituksessa, mainostoimistossa tai yrityksen markkinointiosastolla. Työt painottuvat tietokoneella tehtävään taittoon, kuvankäsittelyyn ja painopinnan valmistukseen. Ammatti edellyttää mm. painotyön ja painotuotteiden tuntemusta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Painopinnanvalmistaja on painoviestinnän ammattilainen, joka tekee tarvittavat työvaiheet ennen painamista. Nykyään yksi ammattilainen hoitaa useat painopinnanvalmistuksen työvaiheet tietokoneellaan. Työ painottuu työasemataittoon ja kuvankäsittelyyn tai tietokoneavusteisen painopinnan valmistuksen tuotantotehtäviin.

Työasemataittoon kuuluu mm. tekstin, kuvien ja grafiikan sommittelua, erilaisten sivupohjien laatimista, palstoittamista ja typografisia määrittelyjä kuten kirjasintyyppien (fonttien) ja värien valintaa. Työasemataiton lopputulos tallennetaan painopinnan tiedostoksi, joka tulostetaan sen jälkeen filmille, painolevylle tai suoraan painokoneeseen, jolla varsinainen painaminen tapahtuu.

Kuvankäsittelyssä kuvia käsitellään, muunnellaan ja korjaillaan painovalmiiksi. Eri muodossa olevia kuvatiedostoja käsitellään kuvankäsittelyohjelmien avulla käyttötarkoitukseen sopiviksi. Perinteisiä valokuvia tallennetaan digitaaliseen muotoon digitaalikameran tai skannerin avulla. Tehtäviin kuuluu myös grafiikan, esimerkiksi erilaisten taulukoiden luomista.

Painopinnanvalmistajan tehtäviin kuuluu myös asiakkaiden aineistojen vastaanottaminen. Mikäli aineisto tulee painoon sähköisessä muodossa, ns. painovalmiina, hän tarkistaa tiedostot. Tiedostojen muuntaminen, PDF-tiedostojen luominen ja tiedostojen lähettäminen sähköisesti kuuluu niin ikään tehtäviin.

Tehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelua, esimerkiksi asiakkaan opastamista sekä asiakkaan vaatimien korjausten ja parannusten toteuttamista.

Työpaikasta riippuen työnkuvaan kuuluu edelleen perinteisempiäkin työtehtäviä, esimerkiksi filmiasemointia, offsetpainolevyn, fleksopainolaatan, seripainoseulan tai syväpainosylinterin valmistusta. Nykyään tehtäviin kuuluu joissakin paikoissa myös verkkoviestintää, www-sivujen tekemistä ja julkaisemista.

Työyhteisön suuruus riippuu painotalon tai kirjapainon koosta. Suurimmassa osassa yrityksistä työskentelee alle viisi henkilöä. Painopinnanvalmistajien lisäksi tuotantotehtävissä työskentelee mm. painajia, jälkikäsittelijöitä ja työnjohtajia.

Työympäristö on tyypillisesti toimistomainen työtila. Tietotekniikka on keskeinen työväline painopinnan valmistuksen ohjelmistoineen, joihin kuuluu tekstinkäsittely-, kuvankäsittely-, grafiikka- ja taitto-ohjelmia.

Työaika on säännöllinen 40 tuntia viikossa, ylityöt ovat suhteellisen harvinaisia. Yötyö on yleistä etenkin sanomalehtiä painettaessa. Aikataulut ovat sanomalehtien tuotannossa tiukat, sillä tilanteet maailmalla muuttuvat ja lehti pitää saada ajoissa jakeluun.

 

 

 

Työpaikat

Kirjapainot. Painotalot. Toimitukset. Kirjankustantamot. Mainostoimistot. Yritysten markkinointiviestintäosastot. Uusmediayritykset.

Työn vaatimukset

Painopinnan valmistuksen lisäksi ammatissa on tunnettava myös muut painotuotteen valmistuksen työvaiheet ja työmenetelmät sekä tunnettava käytettävät materiaalit ja erilaiset painotuotteet.

Nykyään alan ammattilaisen on oltava moniosaaja, jonka on tarvittaessa kyettävä siirtymään tehtävistä toiseen.

Ammatissa on hallittava tekstinkäsittely, kuvankäsittely ja taitto sekä värioppi, värinhallinta ja typografian perusperiaatteet. Lisäksi on tunnettava painotuotteiden suunnittelun ja visuaalisen viestinnän periaatteet.

Painopinnanvalmistajan tehtäviin kuuluu nykyään yhä useammin myös visuaalista suunnittelua. Luova suunnittelu ja verkko-osaaminen korostuvat etenkin mainostoimistoissa ja uusmedian yrityksissä.

Ammatissa toimiminen edellyttää myös huolellisuutta, tarkkaavaisuutta, pitkäjännitteisyyttä ja vastuuntuntoa. Graafisen teollisuuden tuotantotehtävissä tarvitaan laatu- ja kustannustietoisuutta.

Painopinnan valmistuksessa vaaditaan tarkkaa pintojen, värien ja tummuusasteiden erottelukykyä. Taiteellista silmää ja sommittelukykyä tarvitaan myös.

Oma-aloitteisuus on tarpeen yksin työskenneltäessä, yhteistyötaidot taas silloin kun tuotannossa työskennellään ryhmässä. Asiakaspalvelutaidot ovat myös tarpeen.

Jatkokouluttautuminen ja kyky omaksua uusia työtapoja ovat tarpeen, koska työmenetelmät ja laitteet kehittyvät edelleen.

Päätetyöskentely voi aiheuttaa niska- ja hartiaseudun kipeytymistä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa painoviestinnän perustutkinnon. Koulutuksessa voi suuntautua painotekniikkaan tai ulkoasun toteutukseen. Tutkintonimike on painotuotantoassistentti.

Painoviestinnän perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös painajan, digitaalipainajan, painopinnanvalmistajan, jälkikäsittelykoneenhoitajan ja kirjansitojan ammattitutkinnot.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös painajamestarin, sivunvalmistajamestarin, faktorin, rotaatiomestarin, konesitojamestarin ja kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy tehtäväkohtaisen palkan sekä henkilökohtaisen palkan osan mukaan. Tehtävän vaativuuksia on neljä tasoa. Lisäksi tulevat mahdolliset lisät. Palkkaus perustuu Kirjatyöntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen, joka on solmittu Viestinnän Keskusliiton ja Viestintäalan ammattiliiton välillä.

Työmarkkinatiedot
Graafinen teollisuus

Graafinen teollisuus työllistää painamisessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa alle 7 000 ammattilaista (v. 2017). Alan henkilöstön määrä on jo pitkään ollut laskussa johtuen tuotannon tehostumisesta sekä painotuotteiden kysynnän vähentymisestä digitaalisen viestinnän yleistyessä.

Henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän myös tulevaisuudessa. Lähivuosina alalta jää kuitenkin paljon työntekijöitä eläkkeelle, minkä seurauksena työpaikkoja vapautuu ammattitaitoisille osaajille. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan.

Alalla tarvitaan mm. painotuotteiden valmistamiseen liittyvän automaatiotekniikan hallintaa, materiaalien ja raaka-aineiden tuntemusta sekä digitaalipainamiseen liittyvän tekniikan hallintaa, monitaitoisuutta ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Lisäaineistot

Kulttuuriteollisuus. Julkaisu. Työministeriö 2002.

Lähinimikkeet

ulkoasun toteuttaja