Painaja

Johdanto

Painajan työ on tuotteiden kuten sanoma- ja aikakauslehtien sekä kirjojen painamista erilaisin painoteknisin menetelmin. Työnkuvaan kuuluu myös laadunvalvontaa sekä koneiden säätö- ja huoltotehtäviä. Painajat työskentelevät kirjapainoissa ja painotaloissa. Ammatissa vaaditaan painotyön hallintaa sekä laatu- ja kustannustietoisuutta. Tehtävien hoito edellyttää mm. vastuullisuutta, huolellisuutta ja hyvää värinäköä.

Työtehtävät

Painaja hoitaa kirjapainossa tuotteen painamisen. Painamisessa originaali (käsikirjoitusteksti, kuvat tms.) monistetaan paperille tai muulle materiaalille sopivalla painomenetelmällä. Eniten painetaan sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja kirjoja, muita tyypillisiä painotuotteita ovat esimerkiksi lomakkeet, julisteet ja pakkaukset.

Painaminen tehdään eri painotekniikoilla, joita ovat esimerkiksi Offset-, flekso- ja syväpaino. Menetelmä riippuu painettavasta materiaalista, laatuvaatimuksista ja painosmääristä. Sanoma- ja suurlevikkiset aikakauslehdet painetaan rotaatiokoneilla, kirjat ja pakkaukset arkkipainokoneilla.

Digitaalisten painomenetelmien etuja ovat soveltuvuus pienille painosmäärille, mahdollisuus personoida tuote painoksen sisällä eri kohderyhmille ja nopea painatus. Digipainamisessa painoaihio tulostetaan tietokoneelta suoraan paperille tai muulle materiaalille.

Muita käytettäviä menetelmiä ovat painopinnanvalmistuksesta suoraan painolevylle tulostaminen ja painopinnanvalmistuksesta suoraan painokoneessa oleville painolevyille tulostaminen.

Perinteisemmissä painomenetelmissä painaja kiinnittää painolevyt tai -sylinterit painokoneeseen ja hoitaa painamisen. Varsinaisen painamisen aikana työ on pääasiassa koneen toiminnan ja painamistuloksen laaduntarkkailua ja säätöä. Painaja huolehtii siitä, että painatus kohdistuu oikein paperiradalla ja -arkilla sekä tarkkailee värintoistoa.

Painatuksen aloittaminen vaatii alkuvalmisteluja, joita ovat esimerkiksi painovärin muokkaus, värilaitteen ja muiden painokoneen laitteiden toimintojen säätö sekä paperin syöttö- ja luovutuslaitteiden toimintojen tarkastus. Oheistehtäviin kuuluu painokoneiden säätämistä ja huoltoa. Työnkuvaan voi kuulua myös jälkikäsittelyä.

Työyhteisön työntekijämäärä riippuu painotalon tai kirjapainon koosta. Suurimmassa osassa yrityksistä työskentelee alle viisi henkilöä. Isoilla painokonelinjoilla painajat työskentelevät tiimeissä. Painajien lisäksi painoissa työskentelee mm. painopinnan valmistajia, jälkikäsittelijöitä ja työnjohtajia.

Painajan ammatti on perinteinen käsityöläisammatti, mutta tänä päivänä työ tehdään pitkälle automatisoiduissa graafisen alan tuotantolaitoksissa. Työvälineet vaihtelevat digitaalisista tulostimista ja pienistä arkkipainokoneista talon kokoisiin sanomalehtirotaatiokoneisiin.

Työaika on säännöllinen 40 tuntia viikossa, ylityöt ovat suhteellisen harvinaisia. Yötyö on yleistä lehtipainoissa etenkin sanomalehtiä painettaessa. Aikataulut ovat varsinkin sanomalehtien tuotannossa tiukat, sillä tilanteet maailmalla muuttuvat, eikä uutisia voi painaa varastoon.

 

Työpaikat

Kirjapainot. Painotalot.

Työn vaatimukset

Painajan ammatissa on tunnettava painotuotteen valmistuksen työvaiheet ja menetelmät sekä käytettävät materiaalit ja erilaiset painotuotteet. Eri painatusmenetelmät on hallittava hyvin.

Nykyään alan ammattilaisen on oltava moniosaaja, jonka on tarvittaessa kyettävä siirtymään tehtävistä toiseen.

Painajalta edellytetään järjestelmällisyyttä, huolellisuutta, tarkkaavaisuutta, pitkäjännitteisyyttä ja vastuuntuntoa. Yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot ovat myös tarpeen.

Graafisen teollisuuden tuotantotehtävissä tarvitaan laatu- ja kustannustietoisuutta.

Jatkokouluttautuminen on tärkeää, koska työmenetelmät ja laitteet kehittyvät edelleen.

Suurimpana haittana painajan ammatissa voidaan pitää alttiutta melulle.

Painajalta edellytetään virheetöntä väriaistia, eli kykyä erotella eri värejä toisistaan.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa painoviestinnän perustutkinnon. Koulutuksessa voi suuntautua painotekniikkaan tai ulkoasun toteutukseen. Tutkintonimike on painotuotantoassistentti.

Painoviestinnän perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös painajan, digitaalipainajan, painopinnanvalmistajan, jälkikäsittelykoneenhoitajan ja kirjansitojan ammattitutkinnot.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös painajamestarin, sivunvalmistajamestarin, faktorin, rotaatiomestarin, konesitojamestarin ja kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy tehtäväkohtaisen palkan sekä henkilökohtaisen palkan osan mukaan. Tehtävän vaativuuksia on neljä tasoa. Lisäksi tulevat mahdolliset lisät. Palkkaus perustuu Kirjatyöntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen, joka on solmittu Viestinnän Keskusliiton ja Viestintäalan ammattiliiton välillä.

 

Työmarkkinatiedot
Graafinen teollisuus

Graafinen teollisuus työllistää painamisessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa alle 7 000 ammattilaista (v. 2017). Alan henkilöstön määrä on jo pitkään ollut laskussa johtuen tuotannon tehostumisesta sekä painotuotteiden kysynnän vähentymisestä digitaalisen viestinnän yleistyessä.

Henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän myös tulevaisuudessa. Lähivuosina alalta jää kuitenkin paljon työntekijöitä eläkkeelle, minkä seurauksena työpaikkoja vapautuu ammattitaitoisille osaajille. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan.

Alalla tarvitaan mm. painotuotteiden valmistamiseen liittyvän automaatiotekniikan hallintaa, materiaalien ja raaka-aineiden tuntemusta sekä digitaalipainamiseen liittyvän tekniikan hallintaa, monitaitoisuutta ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Lisäaineistot

Kulttuuriteollisuus. Julkaisu. Työministeriö 2002.

Lähinimikkeet

digitaalipainaja
erikoispainaja
fleksopainaja
heatsetpainaja
offsetpainja
sanomalehtioffsetpainaja
seripainaja
syväpainaja