Jälkikäsittelijä

Johdanto

Jälkikäsittelijöitä työskentelee kirjapainoissa ja painotaloissa painamisen jälkeisissä työvaiheissa, joissa tuote jalostetaan valmiiksi painotuotteeksi. Ammatissa on hallittava jälkikäsittelyn työmenetelmät sekä tunnettava painotuotteen valmistusprosessi. Tehtävien hoito edellyttää mm. huolellisuutta, vastuuntuntoa ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Jälkikäsittelijä työskentelee painamisen jälkeisissä työvaiheissa, joissa tehtävänä on jalostaa painokoneilta tulevat painoarkit valmiiksi kirjapainotuotteiksi. Erilaisia jälkikäsittelyn töitä on lukuisia.

Jälkikäsittelijä käyttää jälkikäsittelykoneita ja konelinjoja, jotka leikkaavat, taittavat, kokoavat ja sitovat tai nitovat arkit. Painotuotteiden osat kuten kirjan kannet, etulehdet, liitekuvat ja sivut yhdistetään toisiinsa kokoamis- ja sidontalinjoilla.

Jälkikäsittelyn työvaiheita ovat esimerkiksi stiftaus eli nidonta, liitteistys, nuuttaus, jolla pyritään estämään selän murtuminen, stanssaus eli muotoleikkaus, preeglaus eli korkopuristus, jossa paperi tai kartonki pakotetaan muotoonsa muotilla, laminointi, foliointi, numerointi, rei´itys, kulmien pyöristys, tarrasuljenta jne.

Vaativiin painotöihin sisältyy useita erillisiä jälkikäsittelyvaiheita. Painotuotteita voidaan viimeistellä näyttäviksi erilaisilla lakkauksilla, muotoleikkauksilla tai taitteilla. Jälkikäsittelijät tekevät myös tuotteiden pakkaamista ja postittamista.

Työyhteisön koko riippuu painotalon tai kirjapainon koosta. Suurimmassa osassa alan yrityksistä työskentelee alle viisi henkilöä. Jälkikäsittelijöiden lisäksi painoissa työskentelee mm. painajia, painopinnan valmistajia ja työnjohtajia.

Työympäristö on tuotantolaitos, jossa työt tehdään pitkälti automatisoiduilla koneilla ja konelinjoilla. Rotaatiopainokoneiden yhteydessä on taitto- ja leikkauslaitteet, arkkipainokoneiden yhteydessä toimii sitomolinja, sitomo. Työtä tehdään myös varastossa ja lähettämössä.

Työajat vaihtelevat yrityksen tuotteiden, joita ovat esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat ja mainokset, mukaan. Monissa yrityksissä tehdään kaksivuorotyötä, sanomalehtiä painettaessa tehdään myös yötyötä.

 

Työpaikat

Kirjapainot. Painotalot.

 

Työn vaatimukset

Jälkikäsittelijän on hallittava painotuotteen teollisen jälkikäsittelyn työvaiheet, työmenetelmät ja prosessit sekä käytettävät materiaalit. Lisäksi hänen on tunnettava erilaiset painotuotteet.

Nykyään alan ammattilaisen on oltava moniosaaja, jonka on tarvittaessa kyettävä siirtymään tehtävistä toiseen. Siksi on tunnettava myös painotuotteen valmistuksen muut työvaiheet ja työmenetelmät.

Graafisen teollisuuden tuotantotehtävissä tarvitaan myös laatu- ja kustannustietoisuutta.

Jälkikäsittelyssä tarvitaan huolellisuutta, tarkkuutta ja vastuuntuntoa. Sitomotyö vaatii myös kätevyyttä ja näppäryyttä. Yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot ovat niin ikään tarpeen.

Jatkokouluttautuminen ja kyky oppia uutta ovat tarpeen, koska työmenetelmät ja laitteet kehittyvät edelleen.

Jälkikäsittelyn haittatekijöinä voidaan pitää melua ja pölyä. Prosessin luonteesta johtuen niiden täydellinen poistaminen on vaikeaa, vaikkakin haitat tekniikan kehittymisen myötä vähenevät.

Tuotantonopeuden kiihtyminen automaation myötä lisää tarkkaavaisuusvaatimuksia. Kyky työskennellä kovankin paineen alla on tarpeen.

Jälkikäsittely on painotuotteen valmistuksen viimeinen työvaihe, minkä vuoksi sinne kasaantuvat mahdolliset myöhästymiset tuotannon aikaisemmissa vaiheissa. Painotuotteet on saatava jakeluun aikataulujen mukaan, mikä voi tuottaa kiirettä ja ruuhkahuippuja.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa vois suorittaa painoviestinnän perustutkinnon. Opinnoissa voi suuntautua painotekniikkaan tai ulkoasun toteutukseen. Tutkintonimike on painotuoteassistentti.

Painoviestinnän perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös jälkikäsittelykoneenhoitajan, kirjansitojan, painajan, digitaalipainajan ja painopinnanvalmistajan ammattitutkinnot sekä konesitojamestarin, kirjansitojamestarin, painajamestarin, sivunvalmistajamestarin, faktorin ja rotaatiomestarin erikoisammattitutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy tehtäväkohtaisen palkan sekä henkilökohtaisen palkan osan mukaan. Tehtävän vaativuuksia on neljä tasoa. Lisäksi tulevat mahdolliset lisät. Palkkaus perustuu Kirjatyöntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen.

Työmarkkinatiedot
Graafinen teollisuus

Graafinen teollisuus työllistää painamisessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa alle 7 000 ammattilaista (v. 2017). Alan henkilöstön määrä on jo pitkään ollut laskussa johtuen tuotannon tehostumisesta sekä painotuotteiden kysynnän vähentymisestä digitaalisen viestinnän yleistyessä.

Henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän myös tulevaisuudessa. Lähivuosina alalta jää kuitenkin paljon työntekijöitä eläkkeelle, minkä seurauksena työpaikkoja vapautuu ammattitaitoisille osaajille. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan.

Alalla tarvitaan mm. painotuotteiden valmistamiseen liittyvän automaatiotekniikan hallintaa, materiaalien ja raaka-aineiden tuntemusta sekä digitaalipainamiseen liittyvän tekniikan hallintaa, monitaitoisuutta ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Lähinimikkeet

jälkikäsittelykoneenhoitaja
postittaja
sitomolinjanhoitaja
teollinen sitoja
tuotepakkaaja
varastoija