Pelin äänisuunnittelija

Johdanto

Pelin äänisuunnittelija luo digitaaliseen peliin äänimaailman, jonka tehtävänä on tukea peli-ideaa ja luoda halutunlaista tunnelmaa. Pelin äänillä ja musiikilla voidaan vaikuttaa huomattavasti onnistuneeseen pelikokemukseen. Äänisuunnittelijan tehtävät vaihtelevat äänimaailman ideoinnista ja suunnittelusta toteutukseen ja aina oman musiikkiteoksen säveltämiseen asti. Ammatissa tarvitaan mm. äänityksessä, editoinnissa ja miksauksessa käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen hallintaa sekä luovuutta ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Pelin äänisuunnittelija luo digitaaliseen peliin äänimaailman, joka koostuu monenlaisista äänistä ja musiikista. Hyvä äänisuunnittelu ja eläväiset äänimaisemat voimistavat pelikokemusta ja saavat pelaajan uppoutumaan syvemmälle pelin tapahtumiin. Pelien vuorovaikutteisuus tekee äänisuunnittelusta haastavan, koska äänien on heijastettava pelin kulkua ja kytkeydyttävä pelin muuttuviin ympäristöihin.

Pelinkehitysprojektin alussa äänisuunnittelija osallistuu palavereihin, joissa pelisuunnittelija ja tuottaja esittelevät pelin konseptia, johon myös pelin äänisuunnittelu perustuu. Äänisuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat peli-idean ohella mm. pelin genre sekä tarina, ympäristö ja hahmot. Äänimaailman suunnittelussa ideoita ääniin voidaan hakea esimerkiksi todellisista ympäristöistä, elokuvista ja toisista peleistä.

Äänisuunnittelussa on huomioitava myös pelin kohderyhmä, sillä eri-ikäiset ja eri sukupuolia olevat pelaajat eivät todennäköisesti ole mieltyneitä samanlaisiin ääniin ja musiikkeihin. Lisäksi on huomioitava pelialusta, jolla pelaaminen tapahtuu, sillä eri pelilaitteiden tekniset ominaisuudet vaihtelevat esimerkiksi tehon, äänen laadun, monikanavaäänien ja äänitiedostoille varatun muistin määrän suhteen.

Pelin äänisuunnittelija luo kaikki pelissä tarvittavat äänet, joita voi olla jopa tuhansia erilaisia, esimerkkeinä pelihahmojen lukuisat eri liikeäänet, puheäänet, ympäristön äänet ja äänitehosteet. Tavoite on yhdistää peli ja peliäänet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Äänillä on pelissä useita rooleja, esimerkiksi käyttöliittymän äänet antavat palautetta pelaajan tekemistä valinnoista. Pelimaailman tapahtumaäänet puolestaan antavat tietoa siitä, mitä tapahtuu ja miten pelaaja suoriutuu. Äänet voivat myös johdatella pelaajan ohjaamaa hahmoa johonkin tai välttämään vaaraa. Niiden avulla peliin saadaan myös realistisuutta sekä haluttua tunnelmaa. Äänitehosteilla pelistä saadaan koukuttavampi.

Ääniä luodaan digitaalisesti tietokoneen ja tarkoitukseen tehtyjen ääniohjelmistojen avulla, mutta myös erilaisilla laitteilla kuten syntetisaattoreilla. Äänikirjastoista ja äänitehostekirjastoista löytyviä ääniä ja tehosteita voidaan hyödyntää sellaisenaan, mukauttamalla tai yhdistämällä niitä.

Ns. Foley-äänitehosteet luodaan itse erilaisten esineiden, ympäristöjen, mikrofonin ja mielikuvituksen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös äänien editointia eli muokkausta sekä dialogien ja mahdollisten ääninäyttelijöiden työn taltiointia.

Pelin äänisuunnittelijat saattavat säveltää myös peleissä tarvittavan musiikin. Intro eli tunnusmusiikki soi yleensä alkutekstien tai -animaation aikana. Peleissä käytetään usein taustamusiikkia soimassa pelin aikana. Lisäksi peleissä voidaan käyttää valikkomusiikkia, välianimaatioiden musiikkia, musiikkitehosteita ja loppumusiikkia. Epälineaarinen ja adaptiivinen musiikki elää sen mukaan, miten peli etenee ja mitä pelaaja tekee.

Jälkituotanto on pelin äänten miksausta ja äänten dynamiikan parantamista. Tällä pyritään tehostamaan ja selkeyttämään äänimaailmaa, poistamaan päällekkäisiä ääniä ja korostamaan haluttuja elementtejä. Myös aktiivinen kuuntelu ja vikojen etsintä on tärkeää äänimaailman onnistumisen kannalta. Havaitut viat ja puutteet korjataan. Testaukseen kuuluu myös kuuntelu eri äänentoistojärjestelmillä.

Työhön kuuluu myös raportointia ja dokumentointia. Esimerkiksi äänisuunnitteludokumentti sisältää kuvauksen pelin äänisuunnittelusta, tarvittavista elementeistä, äänien toteutustavasta ja aikatauluista. Äänten toteutuksen aikatauluja valvoo myös pelituottaja.

Äänisuunnitteluun osallistuu peliprojekteissa tavallisesti useampi äänisuunnittelija, joiden työtä vastaava äänisuunnittelija johtaa ja koordinoi. Peliohjelmoijat tai ääniohjelmoijat yhdistävät äänisuunnittelijan luomat äänet peliin ohjelmoimalla suoraan tai käyttämällä pelimoottoria, joka on pelimaailman äänien moottori ja ohjelmointirajapinta.

Pelinkehitystyö tehdään tiimissä. Vaativien pelien kehitykseen ja toteutukseen voi osallistua satoja eri ammattilaisia, joita ovat pelin äänisuunnittelijoiden lisäksi esimerkiksi ohjelmoijat, peligraafikot, pelisuunnittelijat, pelituottajat ja pelitestaajat.

Työympäristö vaihtelee pelistudion tiloista ja äänistudiosta omaan kotiin. Työhön voi kuulua myös äänityksiä eri ympäristöissä joko kehitettävää peliä tai äänikirjastoa varten. Työssä käytetään monenlaisia tietotekniikka- ja musiikkilaitteita sekä soittimia ja ohjelmistoja äänien luomiseksi, tallentamiseksi, editoimiseksi ja miksaamiseksi.

Työajat ovat pelien äänisuunnittelijoilla hyvin vaihtelevia, eikä työn ja vapaa-ajan erottaminen ole aina selkeää. Projektin kiireisissä vaiheissa työpäivät voivat venyä pitkiksikin. Työ voi toisinaan olla hyvinkin kiireistä. Työhön voi kuulua matkustamista esimerkiksi asiakastapaamisten, messujen ja koulutusten vuoksi.

 

Työpaikat

Peliteollisuuden (pelialan, pelitoimialan) yritykset. Digitaalisiin peleihin keskittyneet pelistudiot ja muut pelialan yritykset kehittävät ja julkaisevat pelejä sekä tarjoavat peleihin liittyvää konsultointia ja asiantuntijapalveluja sekä sisällöntuottamista ja koulutusta.

Työpaikkoja on myös peleihin liittyvää tutkimusta harjoittavissa yliopistoissa sekä alan koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Myös alan järjestöt, kaupan ala ja media työllistävät pelialalla.

Pelien äänisuunnittelijoita työskentelee myös freelanceina.

Työn vaatimukset

Pelien äänisuunnittelijalta vaaditaan äänitekniikan ja tietotekniikan osaamista.

Työssä on hallittava äänien luomisessa, äänityksessä, editoinnissa ja miksauksessa käytettävät laitteet ja ohjelmistot.

Äänisuunnittelun ja musiikkialan koulutus ovat eduksi, samoin säveltämistaidot.

Työ edellyttää luovuutta ja ideointikykyä.

Ammatissa on tunnettava myös ääniin liittyvää ohjelmointia. Ohjelmointiosaaminen on työssä etu.

Äänisuunnittelijan on tunnettava digitaalisten pelien kehitysprosessi sekä esimerkiksi pelisuunnittelua, pelimekaniikkoja ja vuorovaikutteisuutta.

Työssä on tunnettava eri käyttöjärjestelmät ja pelialustat eli laitteet, joilla pelaaminen tapahtuu.

Työ edellyttää myös peligenrejen ja niihin kuuluvien pelien tuntemusta sekä kiinnostusta pelaamista ja pelejä kohtaan.

Yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen tiimityössä.

Hyviä viestintätaitoja tarvitaan esimerkiksi ongelmien kuvaamisessa ja muussa raportoinnissa.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Työ edellyttää myös suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä mm. työn toteutuksessa, tiedostojen dokumentoinnissa ja virheiden korjaamisessa.

Kielitaitoa, erityisesti englannin kielen taitoa, tarvitaan kansainvälisellä ala.

Pelin äänisuunnittelijalta vaaditaan oman alan kehityksen ja teknologioiden jatkuvaa seuraamista sekä täydennyskouluttautumista tai itseopiskelua.

Hyvä stressinsietokyky on tarpeen kiireisten työvaiheiden ja aikataulujen vuoksi.

Koulutus

Aalto-yliopistossa voi opiskella elokuvaäänitystä ja -äänisuunnittelua. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voi opiskella äänisuunnittelua pelialaan liittyen. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Tampereen ammattikorkeakoulussa (Virrat) voi viestinnän opinnoissa opiskella digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdossa mm. äänisuunnittelua ja pelimusiikkia. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välillä. Tehtävien vaativuuden lisäksi työntekijän kuukausipalkkaan vaikuttavat työsuoritus, ammattitaito, työlle asetetut tulos- ja laatutavoitteet sekä henkilökohtainen pätevyys ja osaaminen.

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan myös Tietotekniikan palveluyritysten teknisiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä. Teknisen toimihenkilön kuukausipalkka määräytyy palkkausjärjestelmän mukaan.

Yrittäjinä tai freelanceina (ammatinharjoittajat) toimivilla äänisuunnittelijoilla tulot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta, johon taas vaikuttavat mm. asiakkaiden ja toimeksiantojen määrät sekä sovitut palkkiot.

Työmarkkinatiedot
Peliteollisuus

Peliteollisuus työllistää Suomessa noin 2 750 ammattilaista (v. 2016). Alalla työskentelevistä noin viidesosa on naisia. Peliteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on ollut kasvussa koko 2000-luvun. Pelitoimialan yritykset sijaitsevat enimmäkseen pääkaupunkiseudulla, mutta viime vuosina eri puolille maata on syntynyt useita pelialan alueellisia keskittymiä.

Peliteollisuuden työllisyyteen vaikuttaa erityisesti suomalaisten pelituotteiden kysyntä maailmalla ja kotimaassa, mikä heijastuu työntekijöiden tarpeeseen varsinkin pelejä kehittävissä yrityksissä. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat työllisyyteen esimerkiksi rahoitusten saamisten ja siten yritysten kasvumahdollisuuksien kautta. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut heikoissakin suhdannetilanteissa.

Yritysten henkilöstömäärän arvioidaan edelleen kasvavan liiketoiminnan kasvun myötä, mikä edellyttää uusien osaajien kouluttamista alalle. Peliteollisuuden työpaikkoihin tarvitaan korkeatasoista osaamista sekä jonkin osa-alueen erityisosaamista tai alan kokonaisuuden hallintaa.

Pelialan työpaikat ovat haluttuja, joten kilpailu työpaikoista on kovaa. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Kokeneista ja osaavista ammattilaisista on pulaa. Yrittäjyys tai esimerkiksi osuuskuntatoiminta tarjoavat yhden vaihtoehdon itsensä työllistämiseksi. Kansainvälinen peliala tarjoaa osaajille työllistymismahdollisuuksia myös ulkomailla.

Lähinimikkeet

Audio engineer
Game sound designer
medianomi
medianomi (AMK)
muusikko
pelien äänisuunnittelija
pelimusiikin säveltäjä
pelimusiikkisäveltäjä
Sound designer
säveltäjä
taiteen kandidaatti
taiteen maisteri
tradenomi
tradenomi (AMK)
Video game sound designer
äänisuunnittelija